దేశి సాహిత్యము జానపద గేయములు సరాగాలు : ఎల్లోరా
(నోముల ఫలాలు ఇటువంటివట - కాని ఒక్కకొడుకూ, ఒక్క కూతురూ వుంటేనే పొట్ట బాదుకొనే నేడు - ఆ నోములూ వద్దు - నూరుగురు కొడుకులూ వద్దు అనుకోడం విడ్డూరం అనిపించదుగా)

107. చందమామా

నూరు నోములు నోచి
సందమామా

నూరుగురు కొడుకుల్ని కంది
సందమామా

కోటి నోములూ నోచి
సందమామా

కోటికడళ్ళనెపొందె
సందమామా

వేయి నోములు నోచీ
సందమామా

వేసింది కోటనూ
సందమామా
AndhraBharati AMdhra bhArati - chaMdamaamaa - sarAgAlu - jAnapada gEyamulu - ellOrA - dEshi sAhityamu ( telugu andhra )