ధార్మిక స్తోత్రావళి నవగ్రహ స్తోత్రములు

ఆదిత్యహృదయమ్‌
తతో యుద్ధపరిశ్రాన్తం సమరే చిన్తయా స్థితమ్‌ ।
రావణం చాగ్రతో దృష్ట్వా యుద్ధాయ సముపస్థితమ్‌ ॥
1
దైవతైశ్చ సమాగమ్య ద్రష్టుమభ్యాగతో రణమ్‌ ।
ఉపగమ్యాబ్రవీద్రామమగస్త్యో భగవానృషిః ॥
2
రామ రామ మహాబాహో శృణు గుహ్యం సనాతనమ్‌ ।
యేన సర్వానరీన్వత్స సమరే విజయిష్యసే ॥
3
ఆదిత్యహృదయం పుణ్యం సర్వశత్రువినాశనమ్‌ ।
జయావహం జపేన్నిత్యమక్షయ్యం పరమం శుభమ్‌ ॥
4
సర్వమఙ్గళమాఙ్గల్యం సర్వపాపప్రణాశనమ్‌ ।
చిన్తాశోక ప్రశమనమాయుర్వర్ధనముత్తమమ్‌ ॥
5
రశ్మిమన్తం సముద్యన్తం దేవాసుర నమస్కృతమ్‌ ।
పూజయస్వ వివస్వన్తం భాస్కరం భువనేశ్వరమ్‌ ॥
6
సర్వదేవాత్మకో హ్యేష తేజస్వీ రశ్మిభావనః ।
యేష దేవాసురగణాన్‌ లోకాన్‌ పాతి గభస్తిభిః ॥
7
ఏష బ్రహ్మా చ విష్ణుశ్చ శివః స్కన్దః ప్రజాపతిః ।
మహేన్ద్రో ధనదః కాలో యమః సోమోహ్యపాంపతిః ॥
8
పితరో వసవఃసాధ్యా హ్యశ్వినౌ మరుతో మనుః ।
వాయుర్వహ్నిః ప్రజాప్రాణా ఋతుకర్తా ప్రభాకరః ॥
9
ఆదిత్యః సవితా సూర్యః ఖగః పూషా గభస్తిమాన్‌ ।
సువర్ణసదృశో భానుః స్వర్ణరేతా దివాకరః ॥
10
హరిదశ్వః సహస్రార్చిః సప్తసప్తిర్మరీచిమాన్‌ ।
తిమిరోన్మథనః శంభుస్త్వష్టా మార్తాణ్డకోఽంశుమాన్‌ ॥
11
హిరణ్యగర్భః శిశిరస్తపనో భాస్కరో రవిః ।
అగ్నిగర్భోఽదితేః పుత్రః శఙ్ఖః శిశిరనాశనః ॥
12
వ్యోమనాథస్తమోభేదీ ఋగ్యజుస్సామపారగః ।
ఘనవృష్టిరపాం మిత్రో విన్ధ్యవీథీప్లవఙ్గమః ॥
13
ఆతపీ మణ్డలీ మృత్యుః పిఙ్గలః సర్వతాపనః ।
కవిర్విశ్వో మహాతేజా రక్తః సర్వభవోద్భవః ॥
14
నక్షత్ర గ్రహతారాణామధిపో విశ్వభావనః ।
తేజసామపి తేజస్వీ ద్వాదశాత్మన్నమోఽస్తు తే ॥
15
నమః పూర్వాయ గిరయే పశ్చిమాయాద్రయే నమః ।
జ్యోతిర్గణానాం పతయే దినాధిపతయే నమః ॥
16
జయాయ జయభద్రాయ హర్యశ్వాయ నమో నమః ।
నమో నమః సహస్రాంశో ఆదిత్యాయ నమో నమః ॥
17
నమ ఉగ్రాయ వీరాయ సారఙ్గాయ నమో నమః ।
నమః పద్మప్రబోధాయ ప్రచణ్డాయ నమో నమః ॥
18
బ్రహ్మేశానాచ్యుతేశాయ సూర్యాయాదిత్యవర్చసే ।
భాస్వతే సర్వభక్షాయ రౌద్రాయ వపుషే నమః ॥
19
తమోఘ్నాయ హిమఘ్నాయ శత్రుఘ్నాయామితాత్మనే ।
కృతఘ్నఘ్నాయ దేవాయ జ్యోతిషాం పతయే నమః ॥
20
తప్తచామీకరాభాయ వహ్నయే విశ్వకర్మణే ।
నమస్తమోఽభినిఘ్నాయ రుచయే లోకసాక్షిణే ॥
21
నాశయత్యేష వై భూతం తదేవ సృజతి ప్రభుః ।
పాయత్యేష తపత్యేష వర్షత్యేష గభస్తిభిః ॥
22
ఏష సుప్తేషు జాగర్తి భూతేషు పరినిష్ఠితః ।
ఏష ఏవాగ్నిహోత్రఞ్చ ఫలఞ్చైవాగ్నిహోత్రిణామ్‌ ॥
23
వేదాశ్చ క్రతవశ్చైవ క్రతూనాం ఫలమేవ చ ।
యాని కృత్యాని లోకేషు సర్వేషు పరమ ప్రభుః ॥
24
ఫలశ్రుతిః
ఏనమాపత్సు కృచ్ఛ్రేషు కాన్తారేషు భయేషుచ ।
కీర్తయన్‌ పురుషః కశ్చిన్నావసీదతి రాఘవ ॥
25
పూజయస్వైనమేకాగ్రో దేవదేవం జగత్పతిమ్‌ ।
ఏతత్‌ త్రిగుణితం జప్త్వా యుద్ధేషు విజయిష్యసి ॥
26
అస్మిన్‌ క్షణే మహాబాహో రావణం త్వం వధిష్యసి ।
ఏవముక్త్వా తదాఽగస్త్యో జగామ చ యథాగతమ్‌ ॥
27
ఏతచ్ఛ్రుత్వా మహాతేజా నష్టశోకోఽభవత్తదా ।
ధారయామాస సుప్రీతో రాఘవః ప్రయతాత్మవాన్‌ ॥
28
ఆదిత్యం ప్రేక్ష్య జప్త్వా తు పరం హర్షమవాప్తవాన్‌ ।
త్రిరాచమ్య శుచిర్భూత్వా ధనురాదాయ వీర్యవాన్‌ ॥
29
రావణం ప్రేక్ష్య హృష్టాత్మా యుద్ధాయ సముపాగమత్‌ ।
సర్వయత్నేన మహతా వధే తస్య ధృతోఽభవత్‌ ॥
30
అథ రవిరవదన్నిరీక్ష్య రామం
ముదితమనాః పరమం ప్రహృష్యమాణః ।
నిశిచరపతిసంక్షయం విదిత్వా
సురగణమధ్యగతో వచస్త్వరేతి ॥
31
సూర్యాష్టకమ్‌
ఆదిదేవ! నమస్తుభ్యం ప్రసీద మమ భాస్కర!
దివాకర! నమస్తుభ్యం ప్రభాకర నమోఽస్తు తే.
1
సప్తాశ్వరథమారూఢం ప్రచణ్డం కశ్యపాత్మజమ్‌
శ్వేతపద్మధరం దేవం తం సూర్యం ప్రణమామ్యహమ్‌.
2
లోహితం రథ మారూఢం సర్వలోకపితామహమ్‌
మహాపాపహరం దేవం తం సూర్యం ప్రణమామ్యహమ్‌.
3
త్రైగుణ్యం చ మహాసూరం బ్రహ్మ విష్ణు మహేశ్వరమ్‌
మహాపాపహరం దేవం తం సూర్యం ప్రణమామ్యహమ్‌.
4
బృహితం తేజసాం పుంజం వాయుమాకాశమేవ చ
ప్రభుం చ సర్వలోకానాం తం సూర్యం ప్రణమామ్యహమ్‌.
5
బంధూకపుష్పసంకాశం హారకుండల భూషితమ్‌
ఏకచక్రధరం దేవం తం సూర్యం ప్రణమామ్యహమ్‌.
6
తం సూర్యం లోకకర్తారం మహాతేజః ప్రదీపనమ్‌
మహాపాపహరం దేవం తం సూర్యం ప్రణమామ్యహమ్‌.
7
తం సూర్యం జగతాం నాథం జ్ఞానవిజ్ఞానమోక్షదమ్‌
మహాపాపహరం దేవం తం సూర్యం ప్రణమామ్యహమ్‌.
8
సూర్యాష్టకం పఠేన్నిత్యం గ్రహపీడాప్రణాశనమ్‌
అపుత్రో లభతే పుత్రం దరిద్రో ధనవాన్‌ భవేత్‌.
9
ఇతి శ్రీ సూర్యాష్టకం సంపూర్ణమ్‌.
సూర్యమణ్డలాష్టకమ్‌
నమః సవిత్రే జగదేకచక్షుషే
జగత్ప్రసూతి స్థితి నాశ హేతవే ।
త్రయీమయాయ త్రిగుణాత్మ ధారిణే
విరిఞ్చి నారాయణ శఙ్కరాత్మనే ॥
1
యన్మణ్డలం దీప్తికరం విశాలం
రత్నప్రభం తీవ్రమనాది రూపమ్‌ ।
దారిద్ర్య దుఃఖక్షయకారణం చ
పునాతు మాం తత్సవితుర్వరేణ్యమ్‌ ॥
2
యన్మణ్డలం దేవ గణైః సుపూజితం
విప్రైః స్తుతం భావనముక్తి కోవిదమ్‌ ।
తం దేవదేవం ప్రణమామి సూర్యం
పునాతు మాం తత్సవితుర్వరేణ్యమ్‌ ॥
3
యన్మణ్డలం జ్ఞాన ఘనవగమ్యం
త్రైలోక్య పూజ్యం త్రిగుణాత్మ రూపమ్‌ ।
సమస్త తేజోమయ దివ్యరూపం
పునాతు మాం తత్సవితుర్వరేణ్యమ్‌ ॥
4
యన్మణ్డలం గూఢమతి ప్రబోధం
ధర్మస్య వృద్ధిం కురుతే జనానామ్‌ ।
యత్సర్వ పాప క్షయకారణం చ
పునాతు మాం తత్సవితుర్వరేణ్యమ్‌ ॥
5
యన్మణ్డలం వ్యాధి వినాశ దక్షం
యదృగ్యజుః సామసు సంప్రగీతమ్‌ ।
ప్రకాశితం యేన భూర్భువః స్వః
పునాతు మాం తత్సవితుర్వరేణ్యమ్‌ ॥
6
యన్మణ్డలం వేదవిదో వదన్తి
గాయన్తి యచ్చారణ సిద్ధ సఙ్ఘాః ।
యద్యోగినో యోగజుషాం చ సఙ్ఘాః
పునాతు మాం తత్సవితుర్వరేణ్యమ్‌ ॥
7
యన్మణ్డలం సర్వజనేషు పూజితం
జ్యోతిశ్చ కుర్యాదిహ మర్త్యలోకే ।
యత్కాలకల్ప క్షయకారణం చ
పునాతు మాం తత్సవితుర్వరేణ్యమ్‌ ॥
8
యన్మణ్డలం విశ్వసృజాం ప్రసీద్ధం
ఉత్పత్తిరక్షా ప్రళయ ప్రగల్భమ్‌ ।
యస్మిన్‌ జగత్సంహరతేఽఖిలం చ
పునాతు మాం తత్సవితుర్వరేణ్యమ్‌ ॥
9
యన్మణ్డలం సర్వగతస్య విష్ణో
రాత్మా పరం ధామ విశుద్ధతత్త్వమ్‌ ।
సూక్ష్మాన్తరైర్యోగపథానుగమ్యే
పునాతు మాం తత్సవితుర్వరేణ్యమ్‌ ॥
10
శ్రీ నవ గ్రహ స్తోత్ర
జపాకుసుమసంకాశం కాశ్యపేయం మహాద్యుతిమ్‌।
తమోఽరిం సర్వపాపఘ్నం ప్రణతోఽస్మి దివాకరమ్‌ ॥
1
దధిశఙ్ఖతుషారాభం క్షీరార్ణవసముద్భవమ్‌।
నమామి శశినం సోమం శంభోర్మకుటభూషణమ్‌ ॥
2
ధరణీగర్భసంభూతం విద్యుత్కాన్తిసమప్రభమ్‌।
కుమారం శక్తిహస్తం చ మఙ్గలం ప్రణమామ్యహమ్‌ ॥
3
ప్రియఙ్గుకలికాశ్యామం రూపేణాప్రతిమం బుధమ్‌।
సౌమ్యం సౌమ్యగుణోపేతం తం బుధం ప్రణమామ్యహమ్‌ ॥
4
దేవానాం చ ఋషీణాం చ గురుం కాఞ్చనసన్నిభమ్‌।
బుద్ధిమన్తం త్రిలోకేశం తం నమామి బృహస్పతిమ్‌ ॥
5
హిమకున్దమృణాలాభం దైత్యానాం పరమం గురుమ్‌।
సర్వశాస్త్రప్రవక్తారం భార్గవం ప్రణమామ్యహమ్‌ ॥
6
నీలాంజనసమాభాసం రవిపుత్రం యమాగ్రజమ్‌।
ఛాయామార్తాణ్డసంభూతం తం నమామి శనైశ్చరమ్‌ ॥
7
అర్ధకాయం మహావీర్యం చన్ద్రాదిత్యవిమర్దనమ్‌।
సింహికాగర్భసంభూతం తం రాహుం ప్రణమామ్యహమ్‌ ॥
8
పలాశపుష్పసంకాశం తారకాగ్రహమస్తకమ్‌।
రౌద్రం రౌద్రాత్మకం ఘోరం తం కేతుం ప్రణమామ్యహమ్‌ ॥
9
ఇతి వ్యాసముఖోద్గీతం యః పఠేత్సుసమాహితః।
దివా వా యది వా రాత్రౌ విఘ్నశాన్తిర్భవిష్యతి ॥
నరనారీనృపాణాం చ భవేద్దుఃస్వప్ననాశనమ్‌।
ఐశ్వర్యమతులం తేషామారోగ్యం పుష్టివర్ధనమ్‌ ॥
గృహనక్షత్రజాః పీడా స్తస్కరాగ్నిసముద్భవాః।
తాః సర్వాః ప్రశమం యాన్తి వ్యాసో బ్రూతే న సంశయః ॥
10
ఇతి శ్రీవ్యాసవిరచితం నవగ్రహస్తోత్రం సంపూర్ణమ్‌॥
సూర్యాష్టోత్తర శతనామ స్తోత్రమ్‌
అరుణాయ శరణ్యాయ కరుణారససిన్ధవే
అసమాన బలాయార్తరక్షకాయ నమో నమః.
1
ఆదిత్యాయాదిభూతాయ అఖిలాగమవేదినే
అచ్యుతాయాఖిలజ్ఞాయ అనన్తాయ నమో నమః.
2
ఇనాయ విశ్వరూపాయ ఇజ్యాయేన్ద్రాయ భానవే
ఇన్దిరామన్దిరాప్తాయ వన్దనీయాయ తే నమః.
3
ఈశాయ సుప్రసన్నాయ సుశీలాయ సువర్చసే
వసుప్రదాయ వసవే వాసుదేవాయ తే నమః.
4
ఉజ్జ్వలాయోగ్రరూపాయ ఊర్ధ్వగాయ వివస్వతే
ఉద్యత్కిరణజాలాయ హృషీకేశాయ తే నమః.
5
ఊర్జస్వలాయ వీరాయ నిర్జరాయ జయాయ చ
ఊరుద్వయాభావరూపయుక్త సారథయే నమః.
6
ఋషివన్ద్యాయ రుగ్ఘన్త్రే ఋక్షచక్రచరాయ చ
ఋజుస్వభావచిత్తాయ నిత్యస్తుత్యాయ తే నమః.
7
ౠకారమాతృకావర్ణరూపాయోజ్జ్వలతేజసే
ఋక్షాధినాథమిత్రాయ పుష్కరాక్షాయ తే నమః.
8
లుప్తదన్తాయ శాన్తాయ కాన్తిదాయ ఘనాయ చ
కనత్కనకభూషాయ ఖద్యోతాయ తే నమః.
9
లూనితాఖిలదైత్యాయ సత్యానన్ద స్వరూపిణే
అపవర్గప్రదాయార్తశరణ్యాయ నమో నమః.
10
ఏకాకినే భగవతే సృష్టిస్థిత్యన్తకారిణే
గుణాత్మనే ఘృణిభృతే బృహతే బ్రహ్మణే నమః.
11
ఐశ్వర్యదాయ శర్వాయ హరిదశ్వాయ శౌరయే
దశదిక్సంప్రకాశాయ భక్తవశ్యాయ తే నమః.
12
ఓజస్కరాయ జయినే జగదానన్దహేతవే
జన్మమృత్యుజరావ్యాధివర్జితాయ నమో నమః.
13
ఉచ్చస్థాన సమారూఢరథస్థాయాసురారయే
కమనీయకరాయాబ్జవల్లభాయ నమో నమః.
14
అన్తర్బహిః ప్రకాశాయ అచిన్త్యాయాత్మరూపిణే
అచ్యుతాయామరేశాయ పరస్మై జ్యోతిషే నమః
15
అహస్కరాయ రవయే హరయే పరమాత్మనే
తరుణాయ వరేణ్యాయ గ్రహాణాంపతయే నమః.
16
ఓం నమో భాస్కరాయాదిమధ్యాన్తరహితాయ చ
సౌఖ్యప్రదాయ సకలజగతాంపతయే నమః.
17
నమస్సూర్యాయ కవయే నమో నారాయణాయ చ
నమో నమః పరేశాయ తేజోరూపాయ తే నమః.
18
ఓం శ్రీం హిరణ్యగర్భాయ ఓం హ్రీం సంపత్కరాయచ
ఓం ఐం ఇష్టార్థదాయాస్తు ప్రసన్నాయ నమో నమః.
19
శ్రీమతే శ్రేయసే భక్తకోటిసౌఖ్యప్రదాయినే
నిఖిలాగమవేద్యాయ నిత్యానన్దాయ తే నమః.
20
యో మానవస్సన్తతమర్కమర్చయన్‌
పఠేత్ప్రభాతే విమలేన చేతసా
ఇమాని నామాని చ తస్య పుణ్యం
ఆయుర్ధనం ధాన్యముపైతి నిత్యమ్‌.
21
ఇమం స్తవం దేవవరస్య కీర్తయేత్‌
శృణోతి యోఽయం సుమనాస్సమాహితః
స ముచ్యతే శోకదవాగ్ని సాగరాత్‌
లభేత సర్వాన్‌ మనసో యథేప్సితాన్‌.
22
ఇతి సూర్యాష్టోత్తర శతనామ స్తోత్రమ్‌ సమాప్తమ్‌.
సూర్య అష్టోత్తరశతనామావళిః
సూర్యం సున్దర లోకనాథమమృతం వేదాన్తసారం శివమ్‌
జ్ఞానం బ్రహ్మమయం సురేశమమలం లోకైకచిత్తం స్వయమ్‌ ॥
ఇన్ద్రాదిత్య నరాధిపం సురగురుం త్రైలోక్యచూడామణిమ్‌
బ్రహ్మ విష్ణు శివ స్వరూప హృదయం వన్దే సదా భాస్కరమ్‌ ॥
ఓం అరుణాయ నమః
ఓం శరణ్యాయ నమః
ఓం కరుణారససిన్ధవే నమః
ఓం అసమానబలాయ నమః
ఓం ఆర్తరక్షకాయ నమః
5
ఓం ఆదిత్యాయ నమః
ఓం ఆదిభూతాయ నమః
ఓం అఖిలాగమవేదినే నమః
ఓం అచ్యుతాయ నమః
ఓం అఖిలజ్ఞాయ నమః
10
ఓం అనన్తాయ నమః
ఓం ఇనాయ నమః
ఓం విశ్వరూపాయ నమః
ఓం ఇజ్యాయ నమః
ఓం ఇన్ద్రాయ నమః
15
ఓం భానవే నమః
ఓం ఇన్దిరామన్దిరాప్తాయ నమః
ఓం వన్దనీయాయ నమః
ఓం ఈశాయ నమః
ఓం సుప్రసన్నాయ నమః
20
ఓం సుశీలాయ నమః
ఓం సువర్చసే నమః
ఓం వసుప్రదాయ నమః
ఓం వసవే నమః
ఓం వాసుదేవాయ నమః
25
ఓం ఉజ్జ్వలాయ నమః
ఓం ఉగ్రరూపాయ నమః
ఓం ఊర్ధ్వగాయ నమః
ఓం వివస్వతే నమః
ఓం ఉద్యత్కిరణజాలాయ నమః
30
ఓం హృషీకేశాయ నమః
ఓం ఊర్జస్వలాయ నమః
ఓం వీరాయ నమః
ఓం నిర్జరాయ నమః
ఓం జయాయ నమః
35
ఓం ఊరుద్వయాభావరూపయుక్తసారథయే నమః
ఓం ఋషివన్ద్యాయ నమః
ఓం రుగ్ఘన్త్రే నమః
ఓం ఋక్షచక్రచరాయ నమః
ఓం ఋజుస్వభావచిత్తాయ నమః
40
ఓం నిత్యస్తుత్యాయ నమః
ఓం ౠకారమాతృకావర్ణరూపాయ నమః
ఓం ఉజ్జ్వలతేజసే నమః
ఓం ఋక్షాధినాథమిత్రాయ నమః
ఓం పుష్కరాక్షాయ నమః
45
ఓం లుప్తదన్తాయ నమః
ఓం శాన్తాయ నమః
ఓం కాన్తిదాయ నమః
ఓం ఘనాయ నమః
ఓం కనత్కనకభూషాయ నమః
50
ఓం ఖద్యోతాయ నమః
ఓం లూనితాఖిలదైత్యాయ నమః
ఓం సత్యానన్దస్వరూపిణే నమః
ఓం అపవర్గప్రదాయ నమః
ఓం ఆర్తశరణ్యాయ నమః
55
ఓం ఏకాకినే నమః
ఓం భగవతే నమః
ఓం సృష్టిస్థిత్యన్తకారిణే నమః
ఓం గుణాత్మనే నమః
ఓం ఘృణిభృతే నమః
60
ఓం బృహతే నమః
ఓం బ్రహ్మణే నమః
ఓం ఐశ్వర్యదాయ నమః
ఓం శర్వాయ నమః
ఓం హరిదశ్వాయ నమః
65
ఓం శౌరయే నమః
ఓం దశదిక్సంప్రకాశాయ నమః
ఓం భక్తవశ్యాయ నమః
ఓం ఓజస్కరాయ నమః
ఓం జయినే నమః
70
ఓం జగదానన్దహేతవే నమః
ఓం జన్మమృత్యుజరావ్యాధివర్జితాయ నమః
ఓం ఉచ్చస్థాన సమారూఢరథస్థాయ నమః
ఓం అసురారయే నమః
ఓం కమనీయకరాయ నమః
75
ఓం అబ్జవల్లభాయ నమః
ఓం అన్తర్బహిః ప్రకాశాయ నమః
ఓం అచిన్త్యాయ నమః
ఓం ఆత్మరూపిణే నమః
ఓం అచ్యుతాయ నమః
80
ఓం అమరేశాయ నమః
ఓం పరస్మై జ్యోతిషే నమః
ఓం అహస్కరాయ నమః
ఓం రవయే నమః
ఓం హరయే నమః
85
ఓం పరమాత్మనే నమః
ఓం తరుణాయ నమః
ఓం వరేణ్యాయ నమః
ఓం గ్రహాణాంపతయే నమః
ఓం భాస్కరాయ నమః
90
ఓం ఆదిమధ్యాన్తరహితాయ నమః
ఓం సౌఖ్యప్రదాయ నమః
ఓం సకలజగతాంపతయే నమః
ఓం సూర్యాయ నమః
ఓం కవయే నమః
95
ఓం నారాయణాయ నమః
ఓం పరేశాయ నమః
ఓం తేజోరూపాయ నమః
ఓం శ్రీం హిరణ్యగర్భాయ నమః
ఓం హ్రీం సంపత్కరాయ నమః
100
ఓం ఐం ఇష్టార్థదాయ నమః
ఓం ప్రసన్నాయ నమః
ఓం శ్రీమతే నమః
ఓం శ్రేయసే నమః
ఓం భక్తకోటిసౌఖ్యప్రదాయినే నమః
105
ఓం నిఖిలాగమవేద్యాయ నమః
ఓం నిత్యానన్దాయ నమః
ఓం సూర్యాయ నమః
108
ఇతి సూర్య అష్టోత్తరశతనామావళిః సంపూర్ణమ్‌
చంద్రాష్టోత్తర శతనామ స్తోత్రమ్‌
శ్రీమాన్‌ శశధరశ్చన్ద్రో తారాధీశో నిశాకరః
సుధానిధిస్సదారాధ్య స్సత్పతిస్సాధుపూజితః.
1
జితేన్ద్రియో జగద్యోనిః జ్యోతిశ్చక్రప్రవర్తకః
వికర్తనానుజోవీరో విశ్వేశో విదుషాంపతిః.
2
దోషాకరో దుష్టదూరః పుష్టిమాన్‌ శిష్టపాలకః
అష్టమూర్తి ప్రియోఽనన్తకష్టదారుకుఠారకః.
3
స్వప్రకాశః ప్రకాశాత్మా ద్యుచరో దేవభోజనః
కళాధరః కాలహేతుః కామకృత్కామదాయకః.
4
మృత్యుసంహారకోఽమర్త్యో నిత్యానుష్ఠానదాయకః
క్షపాకరః క్షీణపాపః క్షయవృద్ధిసమన్వితః.
5
జైవాతృకశ్శుచిశ్శుభ్రో జయీ జయ ఫలప్రదః
సుధామయస్సురస్వామీ భక్తానామిష్టదాయకః.
6
భుక్తిదో ముక్తిదో భద్రో భక్తదారిద్ర్యభఞ్జకః
సామగానప్రియస్సర్వరక్షకస్సాగరోద్భవః.
7
భయాన్తకృద్భక్తిగమ్యో భవబన్ధవిమోచకః
జగత్ప్రకాశకిరణో జగదానన్దకారణః.
8
నిస్సపత్నో నిరాహారో నిర్వికారో నిరామయః
భూచ్ఛాయాచ్ఛాదితో భవ్యో భువనప్రతిపాలకః.
9
సకలార్తిహరస్సౌమ్యజనకస్సాధువన్దితః
సర్వాగమజ్ఞస్సర్వజ్ఞో సనకాదిమునిస్తుతః.
10
సితచ్ఛత్రధ్వజోపేతశ్శీతాఙ్గశ్శీతభూషణః
శ్వేతమాల్యామ్బరధరశ్శ్వేతగన్ధానులేపనః.
11
దశాశ్వరథసంరూఢో దణ్డపాణిర్ధనుర్ధరః
కున్దపుష్పోజ్జ్వలాకారో నయనాబ్జసముద్భవః.
12
ఆత్రేయగోత్రజోఽత్యన్తవినయః ప్రియదాయకః
కరుణారససంపూర్ణః కర్కటప్రభురవ్యయః.
13
చతురశ్రాసనారూఢశ్చతురో దివ్యవాహనః
వివస్వన్మణ్డలాజ్ఞేయవాసో వసుసమృద్ధిదః.
14
మహేశ్వరప్రియో దాన్తః మేరుగోత్రప్రదక్షిణః
గ్రహమణ్డలమధ్యస్థో గ్రసితార్కోగ్రహాధిపః.
15
ద్విజరాజో ద్యుతిలకో ద్విభుజో ద్విజపూజితః
ఔదుమ్బరనగావాస ఉదారో రోహిణీపతిః.
16
నిత్యోదయోమునిస్తుత్యో నిత్యానన్దఫలప్రదః
సకలాహ్లాదనకరః పలాశ సమిధాప్రియః.
17
ఏవం నక్షత్రనాథస్య నామ్నామష్టోత్తరః శతమ్‌
యః పఠేచ్ఛృణుయాద్వాపి సర్వత్ర విజయీ భవేత్‌.
18
ఇతి చన్ద్రాష్టోత్తర శతనామ స్తోత్రమ్‌ సమాప్తమ్‌.
చన్ద్ర అష్టోత్తరశతనామావళిః
ఓం శ్రీమతే నమః
ఓం శశధరాయ నమః
ఓం చన్ద్రాయ నమః
ఓం తారాధీశాయ నమః
ఓం నిశాకరాయ నమః
5
ఓం సుధానిధయే నమః
ఓం సదారాధ్యాయ నమః
ఓం సత్పతయే నమః
ఓం సాధుపూజితాయ నమః
ఓం జితేన్ద్రియాయ నమః
10
ఓం జగద్యోనయే నమః
ఓం జ్యోతిశ్చక్రప్రవర్తకాయ నమః
ఓం వికర్తనానుజాయ నమః
ఓం వీరాయ నమః
ఓం విశ్వేశాయ నమః
15
ఓం విదుషాం పతయే నమః
ఓం దోషాకరాయ నమః
ఓం దుష్టదూరాయ నమః
ఓం పుష్టిమతే నమః
ఓం శిష్టపాలకాయ నమః
20
ఓం అష్టమూర్తిప్రియాయ నమః
ఓం అనన్తాయ నమః
ఓం కష్టదారుకుఠారకాయ నమః
ఓం స్వప్రకాశాయ నమః
ఓం ప్రకాశాత్మనే నమః
25
ఓం ద్యుచరాయ నమః
ఓం దేవభోజనాయ నమః
ఓం కళాధరాయ నమః
ఓం కాలహేతవే నమః
ఓం కామకృతే నమః
30
ఓం కామదాయకాయ నమః
ఓం మృత్యుసంహారకాయ నమః
ఓం అమర్త్యాయ నమః
ఓం నిత్యానుష్ఠానదాయకాయ నమః
ఓం క్షపాకరాయ నమః
35
ఓం క్షీణపాపాయ నమః
ఓం క్షయవృద్ధిసమన్వితాయ నమః
ఓం జైవాతృకాయ నమః
ఓం శుచయే నమః
ఓం శుభ్రాయ నమః
40
ఓం జయినే నమః
ఓం జయఫలప్రదాయ నమః
ఓం సుధామయాయ నమః
ఓం సురస్వామినే నమః
ఓం భక్తానామిష్టదాయకాయ నమః
45
ఓం భుక్తిదాయ నమః
ఓం ముక్తిదాయ నమః
ఓం భద్రాయ నమః
ఓం భక్తదారిద్ర్య భఞ్జనాయ నమః
ఓం సామగానప్రియాయ నమః
50
ఓం సర్వరక్షకాయ నమః
ఓం సాగరోద్భవాయ నమః
ఓం భయాన్తకృతే నమః
ఓం భక్తిగమ్యాయ నమః
ఓం భవబన్ధవిమోచకాయ నమః
55
ఓం జగత్ప్రకాశకిరణాయ నమః
ఓం జగదానన్దకిరణాయ నమః
ఓం నిస్సపత్నాయ నమః
ఓం నిరాహారాయ నమః
ఓం నిర్వికరాయ నమః
60
ఓం నిరామయాయ నమః
ఓం భూచ్ఛాయాచ్ఛాదితాయ నమః
ఓం భవ్యాయ నమః
ఓం భువనప్రతిపాలకాయ నమః
ఓం సకలార్తహరాయ నమః
65
ఓం సౌమ్యజనకాయ నమః
ఓం సాధువన్దితాయ నమః
ఓం సర్వాగమజ్ఞాయ నమః
ఓం సర్వజ్ఞాయ నమః
ఓం సనకాదిమునిస్తుతాయ నమః
70
ఓం సితచ్ఛత్రధ్వజోపేతాయ నమః
ఓం శీతాఙ్గాయ నమః
ఓం శీతభూషణాయ నమః
ఓం శ్వేతమాల్యామ్బరధరాయ నమః
ఓం శ్వేతగన్ధానులేపనాయ నమః
75
ఓం దశాశ్వరథసంరూఢాయ నమః
ఓం దణ్డపాణయే నమః
ఓం ధనుర్ధరాయ నమః
ఓం కున్దపుష్పోజ్జ్వలాకరాయ నమః
ఓం నయనాబ్జసముద్భవాయ నమః
80
ఓం ఆత్రేయగోత్రజాయ నమః
ఓం అత్యన్తవినయాయ నమః
ఓం ప్రియదాయకాయ నమః
ఓం కరుణారససంపూర్ణాయ నమః
ఓం కర్కటప్రభవే నమః
85
ఓం అవ్యయాయ నమః
ఓం చతురశ్రాసనారూఢాయ నమః
ఓం చతురాయ నమః
ఓం దివ్యవాహనాయ నమః
ఓం వివస్వన్మణ్డాలజ్ఞేయవాసాయ నమః
90
ఓం వసుసమృద్ధిదాయ నమః
ఓం మహేశ్వరప్రియాయ నమః
ఓం దాన్తాయ నమః
ఓం మేరుగోత్రప్రదక్షిణాయ నమః
ఓం గ్రహమణ్డలమధ్యస్థాయ నమః
95
ఓం గ్రసితార్కాయ నమః
ఓం గ్రహాధిపాయ నమః
ఓం ద్విజరాజాయ నమః
ఓం ద్యుతిలకాయ నమః
ఓం ద్విభుజాయ నమః
100
ఓం ద్విజపూజితాయ నమః
ఓం ఔదుమ్బరనగవాసాయ నమః
ఓం ఉదారాయ నమః
ఓం రోహిణీపతయే నమః
ఓం నిత్యోదయాయ నమః
105
ఓం మునిస్తుత్యాయ నమః
ఓం నిత్యానన్దఫలప్రదాయ నమః
ఓం సకలాహ్లాదనకరాయ నమః
ఓం పలాశసమిధాప్రియాయ నమః
109
ఇతి చన్ద్ర అష్టోత్తరశతనామావళిః సంపూర్ణమ్‌
అఙ్గారకాష్టోత్తర శతనామ స్తోత్రమ్‌
మహీసుతో మహాభాగో మఙ్గళో మఙ్గళప్రదః
మహావీరో మహాశూరో మహాబలపరాక్రమః.
1
మహారౌద్రో మహాభద్రో మాననీయో దయాకరః
మానదోఽమర్షణః క్రూర స్తాపపాపవివర్జితః.
2
సుప్రతీపస్సుతామ్రాక్ష స్సుబ్రహ్మణ్య స్సుఖప్రదః
వక్రస్తంభాదిగమనో వరేణ్యో వరదస్సుఖీ.
3
వీరభద్రో విరూపాక్షః విదూరస్థో విభావసుః
నక్షత్రచక్రసఞ్చారీ క్షత్త్రపః క్షాత్త్రవర్జితః.
4
క్షయవృద్ధివినిర్ముక్తః క్షమాయుక్తో విచక్షణః
అక్షీణఫలదశ్చక్షుర్గోచరశ్శుభలక్షణః.
5
వీతరాగో వీతభయో విజ్వరో విశ్వకారణః
నక్షత్రరాశిసఞ్చారో నానాభయనికృన్తనః.
6
కమనీయో దయాసారః కనత్కనకభూషణః
భయఘ్నో భవ్యఫలదో భక్తాభయవరప్రదః.
7
శత్రుహన్తా శమోపేతః శరణాగతపోషకః
సాహసస్సద్గుణాధ్యక్ష స్సాధు స్సమరదుర్జయః.
8
దుష్టదూర శ్శిష్టపూజ్య స్సర్వకష్టనివారకః
దుశ్చేష్టావారకో దుఃఖభఞ్జనో దుర్ధరో హరిః.
9
దుస్స్వప్నహన్తా దుర్ధర్షో దుష్టగర్వవిమోచకః
భరద్వాజకులోద్భూతో భూసుతో భవ్యభూషణః.
10
రక్తామ్బరో రక్తవపు ర్భక్తపాలనతత్పరః
చతుర్భుజో గదాధారీ మేషవాహోఽమితాశనః.
11
శక్తిశూలధర శ్శక్త శ్శస్త్రవిద్యావిశారదః
తార్కిక స్తామసాధార స్తపస్వీ తామ్రలోచనః.
12
తప్తకాఞ్చనసఙ్కాశో రక్తకిఞ్జల్కసన్నిభః
గోత్రాధిదేవో గోమధ్యచరో గుణవిభూషణః.
13
అసృగఙ్గారకోఽవన్తిదేశాధీశో జనార్దనః
సూర్యయామ్యప్రదేశస్థో యౌవనో యామ్యదిఙ్ముఖః.
14
త్రికోణమణ్డలగత స్త్రిదశాధిపసన్నుతః
శుచి శ్శుచికర శ్శూరో శుచివశ్య శ్శుభావహః.
15
మేషవృశ్చికరాశీశో మేధావీ మితభాషణః
సుఖప్రద స్సురూపాక్ష స్సర్వాభీష్టఫలప్రదః.
16
అఙ్గారకగ్రహస్యైవం నామ్నామష్టోత్తరం శతమ్‌
యః పఠేచ్ఛృణుయాద్వాపి తదనుగ్రహభాగ్భవేత్‌.
17
ఇతి అఙ్గారకాష్టోత్తర శతనామ స్తోత్రమ్‌ సమాప్తమ్‌.
అఙ్గారకాష్టోత్తరశతనామావళిః
ఓం మహీసుతాయ నమః
ఓం మహాభాగాయ నమః
ఓం మఙ్గళాయ నమః
ఓం మఙ్గళప్రదాయ నమః
ఓం మహావీరాయ నమః
5
ఓం మహాశూరాయ నమః
ఓం మహాబలపరాక్రమాయ నమః
ఓం మహారౌద్రాయ నమః
ఓం మహాభద్రాయ నమః
ఓం మాననీయాయ నమః
10
ఓం దయాకరాయ నమః
ఓం మానదాయ నమః
ఓం అమర్షణాయ నమః
ఓం క్రూరాయ నమః
ఓం తాపపాపవివర్జితాయ నమః
15
ఓం సుప్రతీపాయ నమః
ఓం సుతామ్రాక్షాయ నమః
ఓం సుబ్రహ్మణ్యాయ నమః
ఓం సుఖప్రదాయ నమః
ఓం వక్రస్తంభాదిగమనాయ నమః
20
ఓం వరేణ్యాయ నమః
ఓం వరదాయ నమః
ఓం సుఖినే నమః
ఓం వీరభద్రాయ నమః
ఓం విరూపాక్షాయ నమః
25
ఓం విదూరస్థాయ నమః
ఓం విభావసవే నమః
ఓం నక్షత్రచక్రసఞ్చారిణే నమః
ఓం క్షాత్త్రపాయ నమః
ఓం క్షాత్త్రవర్జితాయ నమః
30
ఓం క్షయవృద్ధివినిర్ముక్తాయ నమః
ఓం క్షమాయుక్తాయ నమః
ఓం విచక్షణాయ నమః
ఓం అక్షీణఫలదాయ నమః
ఓం చక్షుర్గోచరాయ నమః
35
ఓం శుభలక్షణాయ నమః
ఓం వీతరాగాయ నమః
ఓం వీతభయాయ నమః
ఓం విజ్వరాయ నమః
ఓం విశ్వకారణాయ నమః
40
ఓం నక్షత్రరాశిసఞ్చారాయ నమః
ఓం నానాభయనికృన్తనాయ నమః
ఓం కమనీయాయ నమః
ఓం దయసారాయ నమః
ఓం కనత్కనకభూషణాయ నమః
45
ఓం భయఘ్నాయ నమః
ఓం భవ్యఫలదాయ నమః
ఓం భక్తాభయవరప్రదాయ నమః
ఓం శత్రుహన్త్రే నమః
ఓం శమోపేతాయ నమః
50
ఓం శరణాగతపోషణాయ నమః
ఓం సాహసినే నమః
ఓం సద్గుణాధ్యక్షాయ నమః
ఓం సాధవే నమః
ఓం సమరదుర్జయాయ నమః
55
ఓం దుష్టదూరాయ నమః
ఓం శిష్టపూజ్యాయ నమః
ఓం సర్వకష్టనివారకాయ నమః
ఓం దుశ్చేష్టావారకాయ నమః
ఓం దుఃఖభఞ్జనాయ నమః
60
ఓం దుర్ధరాయ నమః
ఓం హరయే నమః
ఓం దుస్స్వప్నహన్త్రే నమః
ఓం దుర్ధర్షాయ నమః
ఓం దుష్టగర్వవిమోచనాయ నమః
65
ఓం భరద్వాజకులోద్భుతాయ నమః
ఓం భూసుతాయ నమః
ఓం భవ్యభూషణాయ నమః
ఓం రక్తామ్బరాయ నమః
ఓం రక్తవపుషే నమః
70
ఓం భక్తపాలనతత్పరాయ నమః
ఓం చతుర్భుజాయ నమః
ఓం గదాధారిణే నమః
ఓం మేషవాహాయ నమః
ఓం అమితాశనాయ నమః
75
ఓం శక్తిశూలధరాయ నమః
ఓం శక్తాయ నమః
ఓం శస్త్రవిద్యావిశారదాయ నమః
ఓం తార్కికాయ నమః
ఓం తామసాధారాయ నమః
80
ఓం తపస్వినే నమః
ఓం తామ్రలోచనాయ నమః
ఓం తప్తకాఞ్చనసఙ్కాశాయ నమః
ఓం రక్తకిఞ్జల్కసన్నిభాయ నమః
ఓం గోత్రాధిదేవాయ నమః
85
ఓం గోమధ్యచరాయ నమః
ఓం గుణవిభూషణాయ నమః
ఓం అసృజే నమః
ఓం అఙ్గారకాయ నమః
ఓం అవన్తిదేశాధీశాయ నమః
90
ఓం జనార్దనాయ నమః
ఓం సూర్యయామ్యప్రదేశస్థాయ నమః
ఓం యౌవనే నమః
ఓం యామ్యదిఙ్ముఖాయ నమః
ఓం త్రికోణమణ్డలగతాయ నమః
95
ఓం త్రిదశాధిపసన్నుతాయ నమః
ఓం శుచయే నమః
ఓం శుచికరాయ నమః
ఓం శూరాయ నమః
ఓం శుచివశ్యాయ నమః
100
ఓం శుభావహాయ నమః
ఓం మేషవృశ్చికరాశీశాయ నమః
ఓం మేధావినే నమః
ఓం మితభాషణాయ నమః
ఓం సుఖప్రదాయ నమః
105
ఓం సురూపాక్షాయ నమః
ఓం సర్వాభీష్టఫలప్రదాయ నమః
107
ఇతి అఙ్గారక అష్టోత్తరశతనామావళిః సంపూర్ణమ్‌
బుధాష్టోత్తర శతనామ స్తోత్రమ్‌
బుధో బుధార్చిత స్సౌమ్య స్సౌమ్యచిత్త శ్శుభప్రదః
దృఢవ్రతో ధృఢఫల శ్శ్రుతిజాలప్రబోధకః.
1
సత్యవాస స్సత్యవచాః శ్రేయసాంపతి రవ్యయః
సోమజ స్సుఖద శ్శ్రీమాన్‌ సోమవంశప్రదీపకః.
2
వేదవిద్వేదతత్త్వజ్ఞో వేదాంతజ్ఞానభాస్కరః
విద్యావిచక్షణో విభు ర్విద్వత్ప్రీతికరో బుధః.
3
విశ్వానుకులసఞ్చారీ విశేషవినయాన్వితః
వివిధాగమసారజ్ఞో వీర్యవాన్విగతజ్వరః.
4
త్రివర్గఫలదోఽనన్త స్త్రిదశాధిపపూజితః
బుద్ధిమా న్బహుశాస్త్రజ్ఞో బలీ బన్ధవిమోచకః.
5
వక్రాతివక్రగమనో వాసవో వసుధాధిపః
ప్రసాదవదనో వన్ద్యో వరేణ్యో వాగ్విలక్షణః.
6
సత్యవాన్‌ సత్యసంకల్ప స్సత్యబంధు స్సదాదరః
సర్వరోగప్రశమన స్సర్వమృత్యునివారకః.
7
వాణిజ్యనిపుణో వశ్యో వాతాఙ్గీ వాతరోగహృత్‌
స్థూలః స్థైర్యగుణాధ్యక్షః స్థూలసూక్ష్మాదికారణః.
8
అప్రకాశః ప్రకాశాత్మా ఘనో గగనభూషణః
విధిస్తుత్యో విశాలాక్షో విద్వజ్జనమనోహరః.
9
చారుశీలః స్వప్రకాశ శ్చపల శ్చలితేన్ద్రియః
ఉదఙ్ముఖో మఖాసక్తో మగధాధిపతి ర్హరః.
10
సౌమ్యవత్సరసంజాత స్సోమప్రియకర స్సుఖీ
సింహాధిరూఢ స్సర్వజ్ఞ శ్శిఖివర్ణ శ్శివంకరః.
11
పీతాంబరః పీతవపుః పీతచ్ఛత్రధ్వజాఞ్చితః
ఖడ్గచర్మధరః కార్యకర్తా కలుషహారకః.
12
ఆత్రేయగోత్రజోఽత్యన్తవినయో విశ్వపావనః
చాంపేయపుష్పసంకాశ శ్చారణ శ్చారుభూషణః.
13
వీతరాగో వీతభయో విశుద్ధకనకప్రభః
బన్ధుప్రియో బన్ధముక్తో బాణమణ్డలసంశ్రితః.
14
అర్కేశానప్రదేశస్థ స్తర్కశాస్త్రవిశారదః
ప్రశాన్తః ప్రీతిసంయుక్తః ప్రియకృ త్ప్రియభూషణః.
15
మేధావీ మాధావసక్తో మిథునాధిపతి స్సుధీః
కన్యారాశిప్రియః కామప్రదో ఘనఫలాశ్రయః.
16
బుధస్యైవం ప్రకారేణ నామ్నామష్టోత్తరం శతమ్‌.
పఠణాచ్ఛ్రవణాదస్య బుధస్యానుగ్రహో భవేత్‌.
17
ఇతి బుధాష్టోత్తర శతనామ స్తోత్రమ్‌ సమాప్తమ్‌.
బుధ అష్టోత్తరశతనామావళిః
ఓం బుధాయ నమః
ఓం బుధార్చితాయ నమః
ఓం సౌమ్యాయ నమః
ఓం సౌమ్యచిత్తాయ నమః
ఓం శుభప్రదాయ నమః
5
ఓం దృఢవ్రతాయ నమః
ఓం ధృఢఫలాయ నమః
ఓం శ్రుతిజాలప్రబోధకాయ నమః
ఓం సత్యవాసాయ నమః
ఓం సత్యవచసే నమః
10
ఓం శ్రేయసాంపతయే నమః
ఓం అవ్యయాయ నమః
ఓం సోమజాయ నమః
ఓం సుఖదాయ నమః
ఓం శ్రీమతే నమః
15
ఓం సోమవంశప్రదీపకాయ నమః
ఓం వేదవిదే నమః
ఓం వేదతత్త్వజ్ఞాయ నమః
ఓం వేదాంతజ్ఞానభాస్కరాయ నమః
ఓం విద్యావిచక్షణవిభవే నమః
20
ఓం విద్వత్ప్రీతికరాయ నమః
ఓం బుధాయ నమః
ఓం విశ్వానుకూలసఞ్చారిణే నమః
ఓం విశేషవినయాన్వితాయ నమః
ఓం వివిధాగమసారజ్ఞాయ నమః
25
ఓం వీర్యవతే నమః
ఓం విగతజ్వరాయ నమః
ఓం త్రివర్గఫలదాయ నమః
ఓం అనన్తాయ నమః
ఓం త్రిదశాధిపపూజితాయ నమః
30
ఓం బుద్ధిమతే నమః
ఓం బహుశాస్త్రజ్ఞాయ నమః
ఓం బలినే నమః
ఓం బన్ధవిమోచకాయ నమః
ఓం వక్రాతివక్రగమనాయ నమః
35
ఓం వాసవాయ నమః
ఓం వసుధాధిపాయ నమః
ఓం ప్రసాదవదనాయ నమః
ఓం వన్ద్యాయ నమః
ఓం వరేణ్యాయ నమః
40
ఓం వాగ్విలక్షణాయ నమః
ఓం సత్యవతే నమః
ఓం సత్యసఙ్కల్పాయ నమః
ఓం సత్యబన్ధవే నమః
ఓం సదాదరాయ నమః
45
ఓం సర్వరోగప్రశమనాయ నమః
ఓం సర్వమృత్యునివారకాయ నమః
ఓం వాణిజ్యనిపుణాయ నమః
ఓం వశ్యాయ నమః
ఓం వాతాఙ్గినే నమః
50
ఓం వాతరోగహృతే నమః
ఓం స్థూలాయ నమః
ఓం స్థైర్యగుణాధ్యక్షాయ నమః
ఓం స్థూలసూక్ష్మాదికారణాయ నమః
ఓం అప్రకాశాయ నమః
55
ఓం ప్రకాశాత్మనే నమః
ఓం ఘనాయ నమః
ఓం గగనభూషణాయ నమః
ఓం విధిస్తుత్యాయ నమః
ఓం విశాలాక్షాయ నమః
60
ఓం విద్వజ్జనమనోహరాయ నమః
ఓం చారుశీలాయ నమః
ఓం స్వప్రకాశాయ నమః
ఓం చపలాయ నమః
ఓం చలితేన్ద్రియాయ నమః
65
ఓం ఉదఙ్ముఖాయ నమః
ఓం మఖాసక్తాయ నమః
ఓం మగధాధిపతయే నమః
ఓం హరయే నమః
ఓం సౌమ్యవత్సరసఞ్జాతాయ నమః
70
ఓం సోమప్రియకరాయ నమః
ఓం సుఖినే నమః
ఓం సింహాధిరూఢాయ నమః
ఓం సర్వజ్ఞాయ నమః
ఓం శిఖివర్ణాయ నమః
75
ఓం శివంకరాయ నమః
ఓం పీతామ్బరాయ నమః
ఓం పీతవపుషే నమః
ఓం పీతచ్ఛత్రధ్వజాఞ్చితాయ నమః
ఓం ఖడ్గచర్మధరాయ నమః
80
ఓం కార్యకర్త్రే నమః
ఓం కలుషహారకాయ నమః
ఓం ఆత్రేయగోత్రజాయ నమః
ఓం అత్యన్తవినయాయ నమః
ఓం విశ్వపావనాయ నమః
85
ఓం చాంపేయపుష్పసంకాశాయ నమః
ఓం చారణాయ నమః
ఓం చారుభూషణాయ నమః
ఓం వీతరాగాయ నమః
ఓం వీతభయాయ నమః
90
ఓం విశుద్ధకనకప్రభాయ నమః
ఓం బన్ధుప్రియాయ నమః
ఓం బన్ధముక్తాయ నమః
ఓం బాణమణ్డలసంశ్రితాయ నమః
ఓం అర్కేశానప్రదేశస్థాయ నమః
95
ఓం తర్కశాస్త్రవిశారదాయ నమః
ఓం ప్రశాన్తాయ నమః
ఓం ప్రీతిసంయుక్తాయ నమః
ఓం ప్రియకృతే నమః
ఓం ప్రియభాషణాయ నమః
100
ఓం మేధావినే నమః
ఓం మాధవాసక్తాయ నమః
ఓం మిథునాధిపతయే నమః
ఓం సుధియే నమః
ఓం కన్యారాశిప్రియాయ నమః
105
ఓం కామప్రదాయ నమః
ఓం ఘనఫలాశ్రయాయ నమః
107
ఇతి బుధ అష్టోత్తరశతనామావళిః సంపూర్ణమ్‌
బృహస్పత్యష్టోత్తర శతనామ స్తోత్రమ్‌
గురుర్గుణవరో గోప్తా గోచరో గోపతిప్రియః
గుణీ గుణవతాం శ్రేష్ఠో గురూణాంగురు రవ్యయః.
1
జేతా జయంతో జయదో జీవోఽనంతో జయావహః
ఆంగీరసోఽధ్వరాసక్తః వివిక్తోఽధ్వరతత్పరః.
2
వాచస్పతిర్వశీ వశ్యోవరిష్ఠో వాగ్విచక్షణః
చిత్తశుద్ధికర శ్శ్రీమాన్‌ చైత్రశ్చిత్రశిఖండిజః.
3
బృహద్రథో బృహద్భానుః బృహస్పతిరభీష్టదః
సురాచార్య స్సురారాధ్య స్సురకార్యహితంకరః.
4
గీర్వాణపోషకో ధన్యో గీష్పతిర్గిరిశోఽనఘః
ధీవరో ధిషణో దివ్యభూషణో దేవపూజితః.
5
ధనుర్ధరో దైత్యహన్తా దయాసారో దయాకరః
దారిద్ర్యనాశకో ధన్యో దక్షిణాయనసంభవః.
6
ధనుర్మీనాధిపో దేవో ధనుర్బాణధరో హరిః
ఆఙ్గీరసాబ్దసంజాత ఆఙ్గీరసకులోద్భవః
7
సిన్ధుదేశాధిపో ధీమాం త్స్వర్ణవర్ణశ్చతుర్భుజః
హేమాఙ్గదో హేమవపు ర్హేమభూషణభూషితః
8
పుష్యనాథః పుష్యరాగమణిమణ్డనమణ్డితః
కాశపుష్పసమానాభః కలిదోషనివారకః
9
ఇంద్రాధిదేవో దేవేశో దేవతాభీష్టదాయకః
అసమానబల స్సత్త్వగుణ సంపద్విభాసురః
10
భూసురాభీష్టదో భూరియశాః పుణ్యవివర్ధనః
ధర్మరూపో ధనాధ్యక్షో ధనదో ధర్మపాలనః
11
సర్వవేదార్థతత్వజ్ఞ స్సర్వాపద్వినివారకః
సర్వపాపప్రశమనస్స్వమతానుగతామరః
12
ఋగ్వేదపారగో ఋక్షరాశిమార్గప్రచారకః
సదానందస్సత్యసన్ధస్సత్యసఙ్కల్పమానసః.
13
సర్వాగమజ్ఞస్సర్వజ్ఞో సర్వవేదాంతవిద్వరః
బ్రహ్మపుత్త్రో బ్రాహ్మణేశో బ్రహ్మవిద్యావిశారదః.
14
సమానాధికనిర్ముక్తస్సర్వలోకవశంవదః
ససురాసురగంధర్వవన్దిత స్సత్యభాషణః.
15
నమస్సురేంద్రవంద్యాయ దేవాచార్యాయ తే నమః
నమస్తేఽనంతసామర్థ్య వేదసిద్ధాంతపారగ.
16
సదానంద నమస్తేఽస్తు నమః పీడాహరాయచ
నమో వాచస్పతే తుభ్యం నమస్తే పీతవాససే.
17
నమోఽద్వితీయరూపాయ లంబకూర్చాయ తే నమః
నమః ప్రహృష్టనేత్రాయ విప్రాణాంపతయే నమః.
18
నమోభార్గవశిష్యాయ విపన్నహితకారిణే
నమస్తే సురసైన్యానాం విపత్తిత్రాణహేతవే.
19
బృహస్పతిస్సురాచార్యో దయావాన్‌ శుభలక్షణః
లోకత్రయగురుః శ్రీమాన్‌ సర్వపస్సర్వతోవిభుః
20
సర్వేశస్సర్వదాహృష్ట స్సర్వగస్సర్వపూజితః.
అక్రోధనో మునిశ్రేష్ఠో నీతికర్తా జగత్పితా
21
విశ్వాత్మా విశ్వకర్తాచ విశ్వయోనిరయోనిజః.
భూర్భువో ధనదాతాచ భర్తా జీవో మహాబలః
22
బృహస్పతిః కాశ్యపేయో దయావాన్‌ శుభలక్షణః.
అభీష్టఫలదః శ్రీమాన్‌ శుభగ్రహ నమోఽస్తుతే.
23
బృహస్పతిస్సురాచార్యో దేవాసురసుపూజితః
ఆచార్యో దానవారిశ్చ సురమంత్రీ పురోహితః.
24
కాలజ్ఞః కాలఋగ్వేత్తా చిత్తగశ్చ ప్రజాపతిః
విష్ణుః కృష్ణస్తథా సూక్ష్మః ప్రతిదేవోజ్జ్వలగ్రహః.
25
ఇతి బృహస్పత్యష్టోత్తర శతనామ స్తోత్రమ్‌ సంపూర్ణమ్‌
బృహస్పత్యష్టోత్తర శతనామావళిః
ఓం గురవే నమః
ఓం గుణవరాయ నమః
ఓం గోప్త్రే నమః
ఓం గోచరాయ నమః
ఓం గోపతిప్రియాయ నమః
5
ఓం గుణినే నమః
ఓం గుణవతాం శ్రేష్టాయ నమః
ఓం గురూణాం గురవే నమః
ఓం అవ్యయాయ నమః
ఓం జేత్రే నమః
10
ఓం జయన్తాయ నమః
ఓం జయదాయ నమః
ఓం జీవాయ నమః
ఓం అనన్తాయ నమః
ఓం జయావహాయ నమః
15
ఓం ఆఙ్గీరసాయ నమః
ఓం అధ్వరాసక్తాయ నమః
ఓం వివిక్తాయ నమః
ఓం అధ్వరకృత్పరాయ నమః
ఓం వాచస్పతయే నమః
20
ఓం వశినే నమః
ఓం వశ్యాయ నమః
ఓం వరిష్ఠాయ నమః
ఓం వాగ్విచక్షణాయ నమః
ఓం చిత్తశుద్ధికరాయ నమః
25
ఓం శ్రీమతే నమః
ఓం చైత్రాయ నమః
ఓం చిత్రశిఖండిజాయ నమః
ఓం బృహద్రథాయ నమః
ఓం బృహద్భానవే నమః
30
ఓం బృహస్పతయే నమః
ఓం అభీష్టదాయ నమః
ఓం సురాచార్యాయ నమః
ఓం సురారాధ్యాయ నమః
ఓం సురకార్యహితంకరాయ నమః
35
ఓం గీర్వాణపోషకాయ నమః
ఓం ధన్యాయ నమః
ఓం గీష్పతయే నమః
ఓం గిరిశాయ నమః
ఓం అనఘాయ నమః
40
ఓం ధీవరాయ నమః
ఓం ధిషణాయ నమః
ఓం దివ్యభూషణాయ నమః
ఓం దేవపూజితాయ నమః
ఓం ధనుర్ద్ధరాయ నమః
45
ఓం దైత్యహన్త్రే నమః
ఓం దయాసారాయ నమః
ఓం దయాకరాయ నమః
ఓం దారిద్ర్యనాశకాయ నమః
ఓం ధన్యాయ నమః
50
ఓం దక్షిణాయనసంభవాయ నమః
ఓం ధనుర్మీనాధిపాయ నమః
ఓం దేవాయ నమః
ఓం ధనుర్బాణధరాయ నమః
ఓం హరయే నమః
55
ఓం ఆఙ్గీరసాబ్దసఞ్జాతాయ నమః
ఓం ఆఙ్గీరసకులోద్భవాయ నమః
ఓం సిన్ధుదేశాధిపాయ నమః
ఓం ధీమతే నమః
ఓం స్వర్ణవర్ణాయ నమః
60
ఓం చతుర్భుజాయ నమః
ఓం హేమాఙ్గదాయ నమః
ఓం హేమవపుషే నమః
ఓం హేమభూషణభూషితాయ నమః
ఓం పుష్యనాథాయ నమః
65
ఓం పుష్యరాగమణిమణ్డనమణ్డితాయ నమః
ఓం కాశపుష్పసమానాభాయ నమః
ఓం కలిదోషకాయ నమః
ఓం ఇన్ద్రాధిదేవాయ నమః
ఓం దేవేశాయ నమః
70
ఓం దేవతాభీష్టదాయకాయ నమః
ఓం అసమానబలాయ నమః
ఓం సత్త్వగుణసంపద్విభాసురాయ నమః
ఓం భూసురాభీష్టదాయ నమః
ఓం భూరియశసే నమః
75
ఓం పుణ్యవివర్ధనాయ నమః
ఓం ధర్మరూపాయ నమః
ఓం ధనాధ్యక్షాయ నమః
ఓం ధనదాయ నమః
ఓం ధర్మపాలనాయ నమః
80
ఓం సర్వవేదార్థతత్త్వజ్ఞాయ నమః
ఓం సర్వాపద్వినివారకాయ నమః
ఓం సర్వపాపప్రశమనాయ నమః
ఓం స్వమతానుగతామరాయ నమః
ఓం ఋగ్వేదపారగాయ నమః
85
ఓం ఋక్షరాశిమార్గప్రచారకాయ నమః
ఓం సదానన్దాయ నమః
ఓం సత్యసన్ధాయ నమః
ఓం సత్యసఙ్కల్పమానసాయ నమః
ఓం సర్వాగమజ్ఞాయ నమః
90
ఓం సర్వజ్ఞాయ నమః
ఓం సర్వవేదాన్తవిదే నమః
ఓం వరాయ నమః
ఓం బ్రహ్మపుత్రాయ నమః
ఓం బ్రాహ్మణేశాయ నమః
95
ఓం బ్రహ్మవిద్యావిశారదాయ నమః
ఓం సమానాధికనిర్ముక్తాయ నమః
ఓం సర్వలోకవశంవదాయ నమః
ఓం ససురాసురగన్ధర్వవన్దితాయ నమః
ఓం సత్యభాషణాయ నమః
100
ఓం సురేన్ద్రవన్ద్యాయ నమః
ఓం దేవాచార్యాయ నమః
ఓం అనన్తసామర్థ్యాయ నమః
ఓం వేదసిద్ధాన్తపారగాయ నమః
ఓం సదానన్దాయ నమః
105
ఓం పీడాహరాయ నమః
ఓం వాచస్పతయే నమః
ఓం పీతవాససే నమః
ఓం అద్వితీయరూపాయ నమః
ఓం లమ్బకూర్చాయ నమః
110
ఓం ప్రహృష్టనేత్రాయ నమః
ఓం విప్రాణాంపతయే నమః
ఓం భార్గవశిష్యాయ నమః
ఓం విపన్నహితకారిణే నమః
ఓం సురసైన్యానాం విపత్తిత్రాణహేతవే నమః
115
ఓం బృహస్పతయే నమః
ఓం సురాచార్యాయ నమః
ఓం దయావతే నమః
ఓం శుభలక్షణాయ నమః
ఓం లోకత్రయగురవే నమః
120
ఓం శ్రీమతే నమః
ఓం సర్వపాయ నమః
ఓం సర్వతో విభవే నమః
ఓం సర్వేశాయ నమః
ఓం సర్వదాహృష్టాయ నమః
125
ఓం సర్వగాయ నమః
ఓం సర్వపూజితాయ నమః
ఓం అక్రోధనాయ నమః
ఓం మునిశ్రేష్ఠాయ నమః
ఓం నీతికర్త్రే నమః
130
ఓం జగత్పిత్రే నమః
ఓం విశ్వాత్మనే నమః
ఓం విశ్వకర్త్రే నమః
ఓం విశ్వయోనయే నమః
ఓం అయోనిజాయ నమః
135
ఓం భూర్భువాయ నమః
ఓం ధనదాత్రే నమః
ఓం భర్త్రే నమః
ఓం జీవాయ నమః
ఓం మహాబలాయ అనమః
140
ఓం బృహస్పతయే నమః
ఓం కాశ్యపేశాయ నమః
ఓం దయావతే నమః
ఓం శుభలక్షణాయ నమః
ఓం అభీష్టఫలదాయ నమః
145
ఓం శ్రీమతే నమః
ఓం దేవాసురసుపూజితాయ నమః
ఓం ఆచార్యాయ నమః
ఓం దానవారయే నమః
ఓం సురమన్త్రిణే నమః
150
ఓం పురోహితాయ నమః
ఓం కాలజ్ఞాయ నమః
ఓం కాలఋగ్వేత్త్రే నమః
ఓం చిత్తగాయ నమః
ఓం ప్రజాపతయే నమః
155
ఓం విష్ణవే నమః
ఓం కృష్ణాయ నమః
ఓం సూక్ష్మాయ నమః
ఓం ప్రతిదేవోజ్జ్వలగ్రహాయ నమః
159
ఇతి బృహస్పత్యష్టోత్తర శతనామావళిః సంపూర్ణమ్‌
శుక్రాష్టోత్తర శతనామ స్తోత్రమ్‌
శుక్ర శ్శుచి శ్శుభగుణ శ్శుభద శ్శుభలక్షణః
శోభనాక్ష శ్శుభ్రరూప శ్శుద్ధస్ఫటికభాస్వరః
1
దీనార్తిహారకో దైత్యగురు ర్దేవాభివన్దితః
కావ్యాసక్తః కామపాలః కవిః కల్యాణదాయకః
2
భద్రమూర్తి ర్భద్రగుణో భార్గవో భక్తపాలనః
భోగదో భువనాధ్యక్షో భుక్తిముక్తిఫలప్రదః
3
చారుశీల శ్చారురూప శ్చారుచన్ద్రనిభాననః
నిధి ర్నిఖిలశాస్త్రజ్ఞో నీతివిద్యాధురన్ధరః
4
సర్వలక్షణసంపన్న స్సర్వావగుణవర్జితః
సమానాధికనిర్ముక్త స్సకలాగమపారగః
5
భృగు ర్భోగకరో భూమీసురపాలనతత్పరః
మనస్వీ మానదో మాన్యో మాయాతీతో మహాశయః
6
బలిప్రసన్నోఽభయదో బలీ బలపరాక్రమః
భవపాశపరిత్యాగో బలిబన్ధవిమోచకః
7
ఘనాశయో ఘనాధ్యక్షో కమ్బుగ్రివః కళాధరః
కారుణ్యరససంపూర్ణః కల్యాణగుణవర్ధనః
8
శ్వేతామ్బర శ్శ్వేతవపు శ్చతుర్భుజసమన్వితః
అక్షమాలాధరోఽచిన్త్య శ్చాక్షీణగుణభాసురః
9
నక్షత్రగణసఞ్చారో నయదో నీతిమార్గదః
వర్షప్రదో హృషీకేశః క్లేశనాశకరః కవిః
10
చిన్తితార్థప్రదశ్శాన్తమతి శ్చిత్తసమాధికృత్‌
ఆధివ్యాధిహరో భూరివిక్రమః పుణ్యదాయకః
11
పురాణపురుషః పూజ్యః పురుహూతాదిసన్నుతః
అజేయో విజితారాతి ర్వివిధాభరణోజ్జ్వలః
12
కున్దపుష్పప్రతీకాశో మన్దహాసో మహామతిః
ముక్తాఫలసమానాభో ముక్తిదో మునిసన్నుతః
13
రత్నసింహాసనారూఢో రథస్థో రజతప్రభః
సూర్యప్రాగ్దేశసఞ్చార స్సురశత్రుః సుహృత్కవిః
14
తులావృషభరాశీశో దుర్ధరో ధర్మపాలకః
భాగ్యదో భవ్యచారిత్రో భవపాశవిమోచకః
15
గౌడదేశేశ్వరో గోప్తా గుణీ గుణవిభూషణః
జ్యేష్ఠానక్షత్రసంభూతో జ్యేష్ఠః శ్రేష్ఠః శుచిస్మితః
16
అపవర్గప్రదోఽనన్త స్సన్తానఫలదాయకః
సర్వైశ్వర్యప్రద స్సర్వగీర్వాణగణసన్నుతః
17
ఇతి శుక్రాష్టోత్తరశతనామ స్తోత్రమ్‌ సంపూర్ణమ్‌
శుక్ర అష్టోత్తరశతనామావళిః
ఓం శుక్రాయ నమః
ఓం శుచయే నమః
ఓం శుభగుణాయ నమః
ఓం శుభదాయ నమః
ఓం శుభలక్షణాయ నమః
5
ఓం శోభనాక్షాయ నమః
ఓం శుభ్రరుపాయ నమః
ఓం శుద్ధస్ఫటికభాస్వరాయ నమః
ఓం దీనార్తిహారకాయ నమః
ఓం దైత్యగురవే నమః
10
ఓం దేవాభివన్దితాయ నమః
ఓం కావ్యాసక్తాయ నమః
ఓం కామపాలాయ నమః
ఓం కవయే నమః
ఓం కల్యాణదాయకాయ నమః
15
ఓం భద్రమూర్తయే నమః
ఓం భద్రగుణాయ నమః
ఓం భార్గవాయ నమః
ఓం భక్తపాలనాయ నమః
ఓం భోగదాయ నమః
20
ఓం భువనాధ్యక్షాయ నమః
ఓం భుక్తిముక్తిఫలప్రదాయ నమః
ఓం చారుశీలాయ నమః
ఓం చారురూపాయ నమః
ఓం చారుచన్ద్రనిభాననాయ నమః
25
ఓం నిధయే నమః
ఓం నిఖిలశాస్త్రజ్ఞాయ నమః
ఓం నీతివిద్యాధురంధరాయ నమః
ఓం సర్వలక్షణసంపన్నాయ నమః
ఓం సర్వావగుణవర్జితాయ నమః
30
ఓం సమానాధికనిర్ముక్తాయ నమః
ఓం సకలాగమపారగాయ నమః
ఓం భృగవే నమః
ఓం భోగకరాయ నమః
ఓం భూమీసురపాలనతత్పరాయ నమః
35
ఓం మనస్వినే నమః
ఓం మానదాయ నమః
ఓం మాన్యాయ నమః
ఓం మాయాతీతాయ నమః
ఓం మహాశయాయ నమః
40
ఓం బలిప్రసన్నాయ నమః
ఓం అభయదాయ నమః
ఓం బలినే నమః
ఓం బలపరాక్రమాయ నమః
ఓం భవపాశపరిత్యాగాయ నమః
45
ఓం బలిబన్ధవిమోచకాయ నమః
ఓం ఘనాశయాయ నమః
ఓం ఘనాధ్యక్షాయ నమః
ఓం కమ్బుగ్రీవాయ నమః
ఓం కళాధరాయ నమః
50
ఓం కారుణ్యరససంపూర్ణాయ నమః
ఓం కల్యాణగుణవర్ధనాయ నమః
ఓం శ్వేతామ్బరాయ నమః
ఓం శ్వేతవపుషే నమః
ఓం చతుర్భుజసమన్వితాయ నమః
55
ఓం అక్షమాలాధరాయ నమః
ఓం అచిన్త్యాయ నమః
ఓం అక్షీణగుణభాసురాయ నమః
ఓం నక్షత్రగణసంచరాయ నమః
ఓం నయదాయ నమః
60
ఓం నీతిమార్గదాయ నమః
ఓం వర్షప్రదాయ నమః
ఓం హృషీకేశాయ నమః
ఓం క్లేశనాశకరాయ నమః
ఓం కవయే నమః
65
ఓం చిన్తితార్థప్రదాయ నమః
ఓం శాన్తమతయే నమః
ఓం చిత్తసమాధికృతే నమః
ఓం ఆధివ్యాధిహరాయ నమః
ఓం భూరివిక్రమాయ నమః
70
ఓం పుణ్యదాయకాయ నమః
ఓం పురాణపురుషాయ నమః
ఓం పూజ్యాయ నమః
ఓం పురుహూతాదిసన్నుతాయ నమః
ఓం అజేయాయ నమః
75
ఓం విజితారాతయే నమః
ఓం వివిధాభరణోజ్జ్వలాయ నమః
ఓం కున్దపుష్పప్రతీకాశాయ నమః
ఓం మన్దహాసాయ నమః
ఓం మహామతయే నమః
80
ఓం ముక్తాఫలసమానభాయ నమః
ఓం ముక్తిదాయ నమః
ఓం మునిసన్నుతాయ నమః
ఓం రత్నసింహాసనారూఢాయ నమః
ఓం రథస్థాయ నమః
85
ఓం రజతప్రభాయ నమః
ఓం సూర్యప్రాగ్దేశసంచరాయ నమః
ఓం సురశత్రుసుహృదే నమః
ఓం కవయే నమః
ఓం తులావృషభరాశీశాయ నమః
90
ఓం దుర్ధరాయ నమః
ఓం ధర్మపాలకాయ నమః
ఓం భాగ్యదాయ నమః
ఓం భవ్యచారిత్రాయ నమః
ఓం భవపాశవిమోచకాయ నమః
95
ఓం గౌడదేశేశ్వరాయ నమః
ఓం గోప్త్రే నమః
ఓం గుణినే నమః
ఓం గుణవిభూషణాయ నమః
ఓం జ్యేష్ఠానక్షత్రసంభూతాయ నమః
100
ఓం జ్యేష్ఠాయ నమః
ఓం శ్రేష్ఠాయ నమః
ఓం శుచిస్మితాయ నమః
ఓం అపవర్గప్రదాయ నమః
ఓం అనన్తాయ నమః
105
ఓం సన్తానఫలదాయకాయ నమః
ఓం సర్వైశ్వర్యప్రదాయ నమః
ఓం సర్వగీర్వాణగణసన్నుతాయ నమః
108
ఇతి శుక్ర అష్టోత్తరశతనామావళిః సంపూర్ణమ్‌
శన్యష్టోత్తర శతనామ స్తోత్రమ్‌
శనైశ్చరాయ శాన్తాయ సర్వభీష్టప్రదాయినే
శరణ్యాయ వరేణ్యాయ సర్వేశాయ నమో నమః.
1
సౌమ్యాయ సురవన్ద్యాయ సురలోకవిహారిణే
సుఖాసనోపవిష్టాయ సున్దరాయ నమో నమః.
2
ఘనాయ ఘనరూపాయ ఘనాభరణధారిణే
ఘనసారవిలేపాయ ఖద్యోతాయ నమో నమః.
3
మన్దాయ మన్దచేష్టాయ మహానీయగుణాత్మనే
మర్త్యపావనపాదాయ మహేశాయ నమో నమః.
4
ఛాయాపుత్త్రాయ శర్వాయ శతతూణీరధారిణే
చరస్థిరస్వభావాయ చఞ్చలాయ నమో నమః.
5
నీలవర్ణాయ నిత్యాయ నీలాఞ్జననిభాయచ
నీలామ్బరవిభూషాయ నిశ్చలాయ నమో నమః.
6
వేద్యాయ విధిరూపాయ విరోధాధారభూమయే
వేదాస్పదస్వభావాయ వజ్రదేహాయ తే నమః.
7
వైరాగ్యదాయ వీరాయ వీతరోగభయాయచ
విపత్పరంపరేశాయ విశ్వవన్ద్యాయ తే నమః.
8
గృధ్రవాహాయ గూఢాయ కూర్మాఙ్గాయ కురూపిణే
కుత్సితాయ గుణాఢ్యాయ గోచరాయ నమో నమః.
9
అవిద్యామూలనాశాయ విద్యాఽవిద్యాస్వరూపిణే
ఆయుష్యకారణాయాపదుద్ధర్త్రేచ నమో నమః.
10
విష్ణుభక్తాయ వశినే వివిధాగమవేదినే
విధిస్తుత్యాయ వన్ద్యాయ విరూపాక్షాయ తే నమః.
11
వరిష్ఠాయ గరిష్ఠాయ వజ్రాఙ్కుశధరాయచ
వరదాభయహస్తాయ వామనాయ నమో నమః.
12
జ్యేష్ఠాపత్నీసమేతాయ శ్రేష్ఠాయాఽమితభాషిణే
కష్టౌఘనాశకాయార్యపుష్టిదాయ నమో నమః.
13
స్తుత్యాయ స్తోత్రగమ్యాయ భక్తివశ్యాయ భానవే
భానుపుత్రాయ భవ్యాయ పావనాయ నమో నమః.
14
ధనుర్మణ్డలసంస్థాయ ధనదాయ ధనుష్మతే
తనుప్రకాశదేహాయ తామసాయ నమో నమః.
15
అశేషజనవన్ద్యాయ విశేషఫలదాయినే
వశీకృతజనేశాయ పశూనాంపతయే నమః.
16
ఖేచరాయ ఖగేశాయ ఘననీలామ్బరాయచ
కాఠిణ్యమానసాయార్యగణస్తుత్యాయ తే నమః.
17
నీలచ్ఛత్రాయ నిత్యాయ నిర్గుణాయ గుణాత్మనే
నిరామయాయ నిన్ద్యాయ వన్దనీయాయ తే నమః.
18
ధీరాయ దివ్యదేహాయ దీనార్తిహరణాయచ
దైన్యనాశకరాయార్యజనగణ్యాయ తే నమః.
19
క్రూరాయ క్రూరచేష్టాయ కామక్రోధధరాయ చ
కళత్రపుత్త్రశత్రుత్త్వకరణాయ నమో నమః.
20
పరిపోషితభక్తాయ పరభీతిహరాయచ
భక్తసఙ్ఘమనోభీష్టఫలదాయ నమో నమః.
21
శనేరష్టోత్తరశతమ్‌ నామ్నామేవం క్రమాత్సదా
పఠన్‌ స్తువన్‌ శనిం మర్త్యో నాపదాం భాజనం భవేత్‌.
22
ఇతి శన్యష్టోత్తరశతనామస్తోత్రమ్‌ సంపూర్ణమ్‌
శని అష్టోత్తరశతనామావళిః
ఓం శనైశ్చరాయ నమః
ఓం శాన్తాయ నమః
ఓం సర్వాభీష్టప్రదాయినే నమః
ఓం శరణ్యాయ నమః
ఓం వరేణ్యాయ నమః
5
ఓం సర్వేశాయ నమః
ఓం సౌమ్యాయ నమః
ఓం సురవన్ద్యాయ నమః
ఓం సురలోకవిహారిణే నమః
ఓం సుఖాసనోపవిష్టాయ నమః
10
ఓం సున్దరాయ నమః
ఓం ఘనాయ నమః
ఓం ఘనరూపాయ నమః
ఓం ఘనాభరణధారిణే నమః
ఓం ఘనసారవిలేపాయ నమః
15
ఓం ఖద్యోతాయ నమః
ఓం మన్దాయ నమః
ఓం మన్దచేష్టాయ నమః
ఓం మహనీయగుణాత్మనే నమః
ఓం మర్త్యపావనపాదాయ నమః
20
ఓం మహేశాయ నమః
ఓం ఛాయాపుత్త్రాయ నమః
ఓం శర్వాయ నమః
ఓం శతతూణీరధారిణే నమః
ఓం చరస్థిరస్వభావాయ నమః
25
ఓం చఞ్చలాయ నమః
ఓం నీలవర్ణాయ నమః
ఓం నిత్యాయ నమః
ఓం నీలాఞ్జననిభాయ నమః
ఓం నీలామ్బరవిభూషాయ నమః
30
ఓం నిశ్చలాయ నమః
ఓం వేద్యాయ నమః
ఓం విధిరూపాయ నమః
ఓం విరోధాధారభూమయే నమః
ఓం వేదాస్పదస్వభావాయ నమః
35
ఓం వజ్రదేహాయ నమః
ఓం వైరాగ్యదాయ నమః
ఓం వీరాయ నమః
ఓం వీతరోగభయాయ నమః
ఓం విపత్పరంపరేశాయ నమః
40
ఓం విశ్వవన్ద్యాయ నమః
ఓం గృధ్రవాహాయ నమః
ఓం గూఢాయ నమః
ఓం కూర్మాఙ్గాయ నమః
ఓం కురూపిణే నమః
45
ఓం కుత్సితాయ నమః
ఓం గుణాఢ్యాయ నమః
ఓం గోచరాయ నమః
ఓం అవిద్యామూలనాశాయ నమః
ఓం విద్యాఽవిద్యాస్వరూపిణే నమః
50
ఓం ఆయుష్యకారణాయ నమః
ఓం ఆపదుద్ధర్త్రే నమః
ఓం విష్ణుభక్తాయ నమః
ఓం వశినే నమః
ఓం వివిధాగమవేదినే నమః
55
ఓం విధిస్తుత్యాయ నమః
ఓం వన్ద్యాయ నమః
ఓం విరూపాక్షాయ నమః
ఓం వరిష్ఠాయ నమః
ఓం గరిష్ఠాయ నమః
60
ఓం వజ్రాంకుశధరాయ నమః
ఓం వరదాభయహస్తాయ నమః
ఓం వామనాయ నమః
ఓం జ్యేష్ఠాపత్నీసమేతాయ నమః
ఓం శ్రేష్ఠాయ నమః
65
ఓం అమితభాషిణే నమః
ఓం కష్టౌఘనాశకాయ నమః
ఓం ఆర్యపుష్టిదాయ నమః
ఓం స్తుత్యాయ నమః
ఓం స్తోత్రగమ్యాయ నమః
70
ఓం భక్తివశ్యాయ నమః
ఓం భానవే నమః
ఓం భానుపుత్త్రాయ నమః
ఓం భవ్యాయ నమః
ఓం పావనాయ నమః
75
ఓం ధనుర్మణ్డలసంస్థాయ నమః
ఓం ధనదాయ నమః
ఓం ధనుష్మతే నమః
ఓం తనుప్రకాశదేహాయ నమః
ఓం తామసాయ నమః
80
ఓం అశేషజనవన్ద్యాయ నమః
ఓం విశేషఫలదాయినే నమః
ఓం వశీకృతజనేశాయ నమః
ఓం పశూనాం పతయే నమః
ఓం ఖేచరాయ నమః
85
ఓం ఖగేశాయ నమః
ఓం ఘననీలామ్బరాయ నమః
ఓం కాఠిణ్యమానసాయ నమః
ఓం ఆర్యగణస్తుత్యాయ నమః
ఓం నీలచ్ఛత్రాయ నమః
90
ఓం నిత్యాయ నమః
ఓం నిర్గుణాయ నమః
ఓం గుణాత్మనే నమః
ఓం నిరామయాయ నమః
ఓం నిన్ద్యాయ నమః
95
ఓం వన్దనీయాయ నమః
ఓం ధీరాయ నమః
ఓం దివ్యదేహాయ నమః
ఓం దీనార్తిహరణాయ నమః
ఓం దైన్యనాశకరాయ నమః
100
ఓం ఆర్యజనగణ్యాయ నమః
ఓం క్రూరాయ నమః
ఓం క్రూరచేష్టాయ నమః
ఓం కామక్రోధకరాయ నమః
ఓం కళత్రపుత్త్రశత్త్రుత్వకరణాయ నమః
105
ఓం పరిపోషితభక్తాయ నమః
ఓం పరాభీతిహరాయ నమః
ఓం భక్తసఙ్ఘమనోఽభీష్టఫలదాయ నమః
108
ఇతి శని అష్టోత్తరశతనామావళిః సంపూర్ణమ్‌
రాహ్వష్టోత్తర శతనామ స్తోత్రమ్‌
శృణు నామాని రాహోశ్చ సైంహికేయో విధుంతుదః
సురశత్రు స్తమశ్చైవ ప్రాణీ ర్గార్గ్యాయణస్తథా.
1
సురాగర్నీలజీమూతసఙ్కాశశ్చ చతుర్భుజః
ఖడ్గఖేటకధారీ చ వరదాయకహస్తకః.
2
శూలాయుధో మేఘవర్ణః కృష్ణధ్వజపతాకవాన్‌
దక్షిణాశాముఖరథ స్తీక్ష్ణదంష్ట్రకరస్తథా.
3
శూర్పాకారాసనస్థశ్చ గోమేధాభరణప్రియః
మాషప్రియః కాశ్యపర్షినన్దనో భుజగేశ్వరః.
4
ఉల్కాపాతాయితా శూలీ నిధీపః కృష్ణసర్పరాట్‌
విషజ్వాలావృతాస్యోఽర్ధశరీరో జాడ్యసంప్రదః.
5
రవీన్దుభీకర శ్ఛాయాస్వరూపీ కఠినాంగకః
ద్విషచ్ఛక్రచ్ఛేదకోఽథ కరాళాస్యో భయంకరః.
6
క్రూరకర్మా తమోరూపః శ్యామాత్మా నీలలోహితః
కిరీటీ నీలవసనః శనిసామన్తవర్త్మగః.
7
చణ్డాలవర్ణోఽథాశ్వ్యర్క్షభవో మేషభవస్తథా
శనివత్ఫలద శ్శూలోఽపసవ్యగతిరేవ చ.
8
ఉపరాగకర స్సోమసూర్యచ్ఛవివిమర్దకః
నీలపుష్పవిహారశ్చ గ్రహశ్రేష్ఠోఽష్టమగ్రహః.
9
కబన్ధమాత్రదేహశ్చ యాతుధానకులోద్భవః
గోవిన్దవరపాత్రం చ దేవజాతిప్రవిష్టకః.
10
క్రూరో ఘోరః శనేర్మిత్రం శుక్రమిత్ర మగోచరః
ద్యూనే గఙ్గాస్నానదాతా స్వగృహే ప్రబలాఢ్యకః.
11
సద్గృహేఽన్యస్య బలధృ చ్చతుర్థే మాతృనాశకః
చన్ద్రయుక్తేతు చన్డాలజన్మ సూచక ఏవ తు.
12
జన్మసింహే రాజ్యదాతా మహాకాయస్తథైవ చ
జన్మకర్తా విధురిపు ర్మాత్తకోఽజ్ఞానదశ్చ సః.
13
జన్మకన్యారాజ్యదాతా జన్మహానిద ఏవ చ
నవమే పితృనాశశ్చ పఞ్చమే శోకదాయకః.
14
ద్యూనే కళత్రహన్తా చ సప్తమే కలహప్రదః
షష్ఠే తు విత్తదాతా చ చతుర్థే వైరదాయకః.
15
నవమే పాపదాతా చ దశమే శోకదాయకః
ఆదౌ యశః ప్రదాతా చ హ్యన్తే వైరప్రదాయకః.
16
కాలాత్మాఽగోచరచరో ధనే చాస్యకకుత్ప్రదః
పఞ్చమే దృశణాశృఙ్గద స్స్వర్భానుర్బలీ తథా.
17
మహాసౌఖ్యప్రదాయీ చ చన్ద్రవైరీ చ శాశ్వతః
సూరశత్రుః పాపగ్రహః శాంభవః పూజ్యకస్తథా.
18
పాఠీనపూరణ శ్చాథ పైఠీనసకులోద్భవః
దీర్ఘః కృష్ణోఽశిరో విష్ణునేత్రారిర్దేవాయదానవౌ.
19
భక్తరక్షో రాహుమూర్తిః సర్వాభీష్టఫలప్రదః
ఏతద్రాహుగ్రహ స్యోక్తం నామ్నామష్టోత్తరం శతమ్‌.
20
శ్రద్ధయో యో జపేన్నిత్యం ముచ్యతే సర్వసఙ్కటాత్‌
సర్వసంపత్కర స్తస్య రాహురిష్టప్రదాయకః.
21
ఇతి రాహ్వష్టోత్తరశతనామ స్తోత్రమ్‌ సంపూర్ణమ్‌
రాహు అష్టోత్తరశతనామావళిః
ఓం రాహవే నమః
ఓం సైంహికేయాయ నమః
ఓం విధుంతుదాయ నమః
ఓం సురశత్రవే నమః
ఓం తమసే నమః
5
ఓం ప్రాణినే నమః
ఓం గార్గ్యాయణాయ నమః
ఓం సురాగవే నమః
ఓం నీలజీమూతసఙ్కాశాయ నమః
ఓం చతుర్భుజాయ నమః
10
ఓం ఖడ్గఖేటకధారిణే నమః
ఓం వరదాయకహస్తకాయ నమః
ఓం శూలాయుధాయ నమః
ఓం మేఘవర్ణాయ నమః
ఓం కృష్ణధ్వజపతాకవతే నమః
15
ఓం దక్షిణాశాముఖరథాయ నమః
ఓం తీక్ష్ణదంష్ట్రకరాయ నమః
ఓం శూర్పాకారాసనస్థాయ నమః
ఓం గోమేధాభరణప్రియాయ నమః
ఓం మాషప్రియాయ నమః
20
ఓం కాశ్యపర్షినన్దనాయ నమః
ఓం భుజగేశ్వరాయ నమః
ఓం ఉల్కాపాతాయితే నమః
ఓం శూలినే నమః
ఓం నిధీపాయ నమః
25
ఓం కృష్ణసర్పరాజే నమః
ఓం విషజ్వాలావృతాస్యాయ నమః
ఓం అర్ధశరీరాయ నమః
ఓం జాడ్యసంప్రదాయ నమః
ఓం రవీన్దుభీకరాయ నమః
30
ఓం ఛాయాస్వరూపిణే నమః
ఓం కఠినాంగకాయ నమః
ఓం ద్విషచ్ఛక్రచ్ఛేదకాయ నమః
ఓం కరాళాస్యాయ నమః
ఓం భయంకరాయ నమః
35
ఓం క్రూరకర్మణే నమః
ఓం తమోరూపాయ నమః
ఓం శ్యామాత్మనే నమః
ఓం నీలలోహితాయ నమః
ఓం కిరీటిణే నమః
40
ఓం నీలవసనాయ నమః
ఓం శనిసామన్తవర్త్మగాయ నమః
ఓం చణ్డాలవర్ణాయ నమః
ఓం అశ్వ్యర్క్షభవాయ నమః
ఓం మేషభవాయ నమః
45
ఓం శనివత్ఫలదాయ నమః
ఓం శూలాయ నమః
ఓం అపసవ్యగతయే నమః
ఓం ఉపరాగకరాయ నమః
ఓం సోమసూర్యచ్ఛవివిమర్దకాయ నమః
50
ఓం నీలపుష్పవిహారాయ నమః
ఓం గ్రహశ్రేష్ఠాయ నమః
ఓం అష్టమగ్రహాయ నమః
ఓం కబన్ధమాత్రదేహాయ నమః
ఓం యాతుధానకులోద్భవాయ నమః
55
ఓం గోవిన్దవరపాత్రాయ నమః
ఓం దేవజాతిప్రవిష్టకాయ నమః
ఓం క్రూరాయ నమః
ఓం ఘోరాయ నమః
ఓం శనేర్మిత్రాయ నమః
60
ఓం శుక్రమిత్రాయ నమః
ఓం అగోచరాయ నమః
ఓం ద్యూనే గఙ్గాస్నానదాత్రే నమః
ఓం స్వగృహే ప్రబలాఢ్యకాయ నమః
ఓం సద్గృహేఽన్యస్య బలధృతే నమః
65
ఓం చతుర్థే మాతృనాశకాయ నమః
ఓం చన్ద్రయుక్తే చన్డాలజన్మ సూచకాయ నమః
ఓం జన్మసింహే రాజ్యదాత్రే నమః
ఓం మహాకాయాయ నమః
ఓం జన్మకర్త్రే నమః
70
ఓం విధురిపవే నమః
ఓం మాత్తకాజ్ఞానదాయ నమః
ఓం జన్మకన్యారాజ్యదాత్రే నమః
ఓం జన్మహానిదాయ నమః
ఓం నవమే పితృనాశాయ నమః
75
ఓం పఞ్చమే శోకదాయకాయ నమః
ఓం ద్యూనే కళత్రహన్త్రే నమః
ఓం సప్తమే కలహప్రదాయ నమః
ఓం షష్ఠే విత్తదాత్రే నమః
ఓం చతుర్థే వైరదాయక నమః
80
ఓం నవమే పాపదాత్రే నమః
ఓం దశమే శోకదాయకాయ నమః
ఓం ఆదౌ యశః ప్రదాత్రే నమః
ఓం అన్తే వైరప్రదాయకాయ నమః
ఓం కాలాత్మనే నమః
85
ఓం అగోచరచరాయ నమః
ఓం ధనే ఆస్యకకుత్ప్రదాయ నమః
ఓం పఞ్చమే దృశణాశృఙ్గదాయ నమః
ఓం స్వర్భానవే నమః
ఓం బలినే నమః
90
ఓం మహాసౌఖ్యప్రదాయినే నమః
ఓం చన్ద్రవైరిణే నమః
ఓం శాశ్వతాయ నమః
ఓం సూరశత్రవే నమః
ఓం పాపగ్రహాయ నమః
95
ఓం శాంభవాయ నమః
ఓం పూజ్యకాయ నమః
ఓం పాఠీనపూరణాయ నమః
ఓం పైఠీనసకులోద్భవాయ నమః
ఓం దీర్ఘాయ నమః
100
ఓం కృష్ణాయ నమః
ఓం అశిరసే నమః
ఓం విష్ణునేత్రారయే నమః
ఓం దేవాయ నమః
ఓం దానవాయ నమః
105
ఓం భక్తరక్షాయ నమః
ఓం రాహుమూర్తయే నమః
ఓం సర్వాభీష్టఫలప్రదాయ నమః
108
ఇతి రాహు అష్టోత్తరశతనామావళిః సంపూర్ణమ్‌
కేత్వష్టోత్తర శతనామ స్తోత్రమ్‌
శృణు నామాని జప్యాని కేతో రథ మహామతే
కేతుస్స్థూల శిరాశ్చైవ శిరోమాత్రో ధ్వజాకృతిః.
1
నవమగ్రహక స్సింహికాసురీ గర్భసంభవః
మహాభీతికర శ్చిత్రవర్ణో వై పిఙ్గలాక్షకః.
2
సఫలో ధూమ్రసంకాశ స్తీక్ష్ణదంష్ట్రో మహోరగః
రక్తనేత్ర శ్చిత్రకారీ తీవ్రకోపో మహాసురః.
3
పాపటఙ్కః కోపనిధిః చాయాగ్రహ విశేషకః
అన్త్యగ్రహో మహాశీర్షో సూర్యారిః పుష్పవద్గ్రహీ.
4
వరహస్తో గదాపాణిః చిత్రశుభ్రరథ స్తథా
చిత్రధ్వజపతాకశ్చ ఘోర శ్చిత్రరథ శ్శిఖీ.
5
కుళుత్థభక్షకశ్చైవ వైడూర్యాభరణ స్తథా
ఉత్పాతజనక శ్శుక్రమిత్రో మన్దసఖ స్తథా.
6
శిఖాకలాపక శ్చైవాన్తర్వేదీశ్వర ఏవ చ
జైమినేర్గోత్రజ శ్చిత్రగుప్తాత్మా దక్షిణాముఖః.
7
ముకున్దవరపాత్రం చ మహాఽసురకులోద్భవః
ఘనవర్ణో లమ్బదేహో మృత్యుపుత్ర స్తథైవ చ.
8
ఉత్పాతరూపధారీ చాదృశ్యః కాలాగ్నిసన్నిభః
నృపీఠో గ్రహాకారీ చ సర్వోపద్రవకారకః.
9
చిత్రప్రసూతో హ్యనల స్సర్వవ్యాధివినాశకః
అపసవ్యప్రచారీ చ నవమే పాపదాయకః.
10
పంచమే శోకద శ్చోపరాగగోచర ఏవ చ
అపి పూరుషకర్మా చ తురీయే తు సుఖప్రదః.
11
తృతీయే వైరదః పాపగ్రహశ్చ స్ఫోటకారకః
ప్రాణనాథః పంచమే తు శ్రమకారక ఏవ చ.
12
ద్వితీయే స్ఫుటవాగ్దాతా విషాకులితవక్త్రకః
కామరూపీ సింహదన్త స్సత్యేప్యనృతవానపి.
13
చతుర్థే మాతృనాశశ్చ నవమే పితృనాశకః
అన్తే వైరప్రదశ్చైవ సుతానన్దనబన్ధకః.
14
సర్పాక్షిజాతోఽనంగశ్చ కర్మాశ్యుద్భవ స్తథా
ఉపాన్తే కీర్తిదశ్చైవ సప్తమే కలహప్రదః.
15
అష్టమే వ్యాధికర్తా చ ధనే బహుసుఖప్రదః
జననే రోగద శ్చోర్ధ్వమూర్ధజో గ్రహనాశకః.
16
పాపదృష్టిః ఖేచరశ్చ శాంభవోఽశేషపూజితః
శాశ్వతశ్చ నటశ్చైవ శుభాశుభఫలప్రదః.
17
ధూమ్రశ్చైవ సుధాపాయీ హ్యజితో భక్తవత్సలః
సింహాసనః కేతుమూర్తీ రవీన్దుద్యుతినాశకః.
18
అమరః పీడకోఽమర్త్యో విష్ణుదృష్టోఽసురేశ్వరః
భక్తరక్షోఽథ విచిత్రకపోలస్యన్దన స్తథా.
19
విచిత్రఫలదాయీ చ భక్తాభీష్ట ఫలప్రదః
యో భక్త్యేదం జపే త్కేతునామ్నామష్టోత్తరం శతమ్‌
స తు కేతోః ప్రసాదేన సర్వాభీష్టం సమాప్నుయాత్‌.
20
ఇతి కేత్వష్టోత్తర శతనామ స్తోత్రం సంపూర్ణమ్‌.
కేతు అష్టోత్తరశతనామావళిః
ఓం కేతవే నమః
ఓం స్థూలశిరసే నమః
ఓం శిరోమాత్రాయ నమః
ఓం ధ్వజాకృతయే నమః
ఓం నవమగ్రహకాయ నమః
5
ఓం సింహికాసురీగర్భసంభవాయ నమః
ఓం మహాభీతికరాయ నమః
ఓం చిత్రవర్ణాయ నమః
ఓం పిఙ్గళాక్షకాయ నమః
ఓం ఫల
10
ఓం ధూమ్రశఙ్కాశాయ నమః
ఓం తీక్ష్ణదంష్ట్రాయ నమః
ఓం మహోరగాయ నమః
ఓం రక్తనేత్రాయ నమః
ఓం చిత్రకారిణే నమః
15
ఓం తీవ్రకోపాయ నమః
ఓం మహాసురాయ నమః
ఓం పాపటఙ్కాయ నమః
ఓం క్రోధనిధయే నమః
ఓం ఛాయాగ్రహవిశేషకాయ నమః
20
ఓం అన్త్యగ్రహాయ నమః
ఓం మహాశీర్షాయ నమః
ఓం సూర్యారయే నమః
ఓం పుష్పవద్గ్రహిణే నమః
ఓం వరహస్తాయ నమః
25
ఓం గదాపాణయే నమః
ఓం చిత్రశుభ్రరథాయ నమః
ఓం చిత్రధ్వజపతాకాయ నమః
ఓం ఘోరాయ నమః
ఓం చిత్రరథాయ నమః
30
ఓం శిఖినే నమః
ఓం కుళుత్థభక్షకాయ నమః
ఓం వైడూర్యాభరణాయ నమః
ఓం ఉత్పాతజనకాయ నమః
ఓం శుక్రమిత్రాయ నమః
35
ఓం మన్దసఖాయ నమః
ఓం శిఖాకలాపకాయ నమః
ఓం అన్తర్వేదీశ్వరాయ నమః
ఓం జైమినిగోత్రజాయ నమః
ఓం చిత్రగుప్తాత్మనే నమః
40
ఓం దక్షిణాశాముఖాయ నమః
ఓం ముకున్దవరపాత్రాయ నమః
ఓం మహాఽసురకులోద్భవాయ నమః
ఓం ఘనవర్ణాయ నమః
ఓం లమ్బదేహాయ నమః
45
ఓం మృత్యుపుత్రాయ నమః
ఓం ఉత్పాతరూపధారిణే నమః
ఓం అదృశ్యాయ నమః
ఓం కాలాగ్నిసన్నిభాయ నమః
ఓం నృపీఠాయ నమః
50
ఓం గ్రహాకారిణే నమః
ఓం సర్వోపద్రవకారకాయ నమః
ఓం చిత్రప్రసూతాయ నమః
ఓం అనలాయ నమః
ఓం సర్వవ్యాధివినాశకాయ నమః
55
ఓం అపసవ్యప్రచారిణే నమః
ఓం నవమే పాపదాయకాయ నమః
ఓం పంచమే శోకదాయ నమః
ఓం ఉపరాగగోచరాయ నమః
ఓం పూరుషకర్మణే నమః
60
ఓం తురీయే సుఖప్రదాయ నమః
ఓం తృతీయే వైరదాయ నమః
ఓం పాపగ్రహాయ నమః
ఓం స్ఫోటకారకాయ నమః
ఓం ప్రాణనాథాయ నమః
65
ఓం పంచమే శ్రమకారకాయ నమః
ఓం ద్వితీయే స్ఫుటవాగ్దాత్రే నమః
ఓం విషాకులిత వక్త్రకాయ నమః
ఓం కామరూపిణే నమః
ఓం సింహదన్తాయ నమః
70
ఓం సత్యే అనృతవతే నమః
ఓం చతుర్థే మాతృనాశాయ నమః
ఓం నవమే పితృనాశకాయ నమః
ఓం అన్త్యే వైరప్రదాయ నమః
ఓం సుతానన్దనబన్ధకాయ నమః
75
ఓం సర్పాక్షిజాతాయ నమః
ఓం అనఙ్గాయ నమః
ఓం కర్మరాశ్యుద్భవాయ నమః
ఓం ఉపాన్తే కీర్తిదాయ నమః
ఓం సప్తమే కలహప్రదాయ నమః
80
ఓం అష్టమే వ్యాధికర్త్రే నమః
ఓం ధనే బహుసుఖప్రదాయ నమః
ఓం జననే రోగదాయ నమః
ఓం ఊర్ధ్వమూర్ధజాయ నమః
ఓం గ్రహనాశకాయ నమః
85
ఓం పాపదృష్టయే నమః
ఓం ఖేచరాయ నమః
ఓం శంభవాయ నమః
ఓం అశేషపూజితాయ నమః
ఓం శాశ్వతాయ నమః
90
ఓం నటాయ నమః
ఓం శుభాశుభ ఫలప్రదాయ నమః
ఓం ధూమ్రాయ నమః
ఓం సుధాపాయినే నమః
ఓం అజితాయ నమః
95
ఓం భక్తవత్సలాయ నమః
ఓం సింహాసనాయ నమః
ఓం కేతుమూర్తయే నమః
ఓం రవీన్దుద్యుతినాశకాయ నమః
ఓం అమరాయ నమః
100
ఓం పీడకాయ నమః
ఓం అమర్త్యాయ నమః
ఓం విష్ణుదృష్టాయ నమః
ఓం అసురేశ్వరాయ నమః
ఓం భక్తరక్షాయ నమః
105
ఓం విచిత్రకపోలస్యన్దనాయ నమః
ఓం విచిత్రఫలదాయినే నమః
ఓం భక్తాభీష్టఫలప్రదాయ నమః
108
ఇతి కేతు అష్టోత్తరశతనామావలిః సమ్పూర్ణం
AndhraBharati AMdhra bhArati - dhArmika - stOtrAvaLi - navagraha stOtramulu ( telugu andhra )