ధార్మిక స్తోత్రావళి శ్రీ వేంకటేశ్వర స్తోత్రములు

వేఙ్కటేశ్వర సుప్రభాతమ్‌
కౌసల్యా సుప్రజా రామ! పూర్వాసన్ధ్యా ప్రవర్తతే ।
ఉత్తిష్ఠ నరశార్దూల! కర్తవ్యం దైవమాహ్నికమ్‌ ॥
1
ఉత్తిష్ఠోత్తిష్ఠ గోవిన్ద! ఉత్తిష్ఠ గరుడధ్వజ!
ఉత్తిష్ఠ కమలాకాన్త! త్రైలోక్యం మఙ్గళం కురు ॥
2
మాతస్సమస్త జగతాం! మధుకైటభారేః
వక్షోవిహారిణి! మనోహర దివ్యమూర్తే!
శ్రీస్వామిని! శ్రితజన ప్రియదానశీలే!
శ్రీ వేఙ్కటేశ దయితే! తవ సుప్రభాతమ్‌ ॥
3
తవ సుప్రభాతమరవిన్దలోచనే!
భవతు ప్రసన్నముఖచన్ద్రమణ్డలే!
విధిశఙ్కరేన్ద్ర వనితాభిరర్చితే!
వృషశైలనాథ దయితే! దయానిధే ॥
4
అత్ర్యాది సప్తఋషయస్సముపాస్య సన్ధ్యాం
ఆకాశ సిన్ధు కమలాని మనోహరాణి ।
ఆదాయ పాదయుగమర్చయితుం ప్రపన్నాః
శేషాద్రిశేఖరవిభో! తవ సుప్రభాతమ్‌ ॥
5
పఞ్చాననాబ్జభవ షణ్ముఖవాసవాద్యాః
త్రైవిక్రమాదిచరితం విబుధాః స్తువన్తి ।
భాషాపతిః పఠతి వాసర శుద్ధిమారాత్‌
శేషాద్రిశేఖరవిభో! తవ సుప్రభాతమ్‌ ॥
6
ఈషత్ప్రఫుల్ల సరసీరుహనారికేళ
పూగద్రుమాది సుమనోహరపాలికానామ్‌ ।
ఆవాతి మన్దమనిలస్సహ దివ్యగన్ధైః
శేషాద్రిశేఖరవిభో! తవ సుప్రభాతమ్‌ ॥
7
ఉన్మీల్య నేత్రయుగముత్తమపఞ్జరస్థాః
పాత్రావశిష్టకదళీఫలపాయసాని ।
భుక్త్వా సలీలమథ కేళిశుకాః పఠన్తి
శేషాద్రిశేఖరవిభో! తవ సుప్రభాతమ్‌ ॥
8
తన్త్రీప్రకర్ష మధురస్వనయా విపఞ్చ్యా
గాయత్యనన్తచరితం తవ నారదోఽపి ।
భాషాసమగ్ర మసకృత్కరచారరమ్యం
శేషాద్రిశేఖరవిభో! తవ సుప్రభాతమ్‌ ॥
9
భృఙ్గావళీ చ మకరన్దరసానువిద్ధ -
ఝఙ్కారగీతనినదైస్సహ సేవనాయ ।
నిర్యాత్యుపాన్తసరసీకమలోదరేభ్యః
శేషాద్రిశేఖరవిభో! తవ సుప్రభాతమ్‌ ॥
10
యోషాగణేన వరదధ్ని విమథ్యమానే
ఘోషాలయేషు దధిమన్థన తీవ్రఘోషాః ।
రోషాత్కలిం విదధతే కకుభశ్చ కుంభాః
శేషాద్రిశేఖరవిభో! తవ సుప్రభాతమ్‌ ॥
11
పద్మేశమిత్ర శతపత్ర గతాళివర్గాః
హర్తుం శ్రియం కువలయస్య నిజాఙ్గలక్ష్మ్యా।
భేరీనినాదమివ బిభ్రతి తీవ్రనాదమ్‌
శేషాద్రిశేఖరవిభో! తవ సుప్రభాతమ్‌ ॥
12
శ్రీమన్నభీష్ట వరదాఖిల లోకబన్ధో!
శ్రీశ్రీనివాస జగదేక దయైకసిన్ధో!
శ్రీదేవతాగృహ భుజాన్తర దివ్యమూర్తే!
శ్రీవేఙ్కటాచలపతే! తవ సుప్రభాతమ్‌ ॥
13
శ్రీస్వామిపుష్కరిణికాప్లవనిర్మలాఙ్గాః
శ్రేయోఽర్థినో హరవిరిఞ్చిసనన్దనాద్యాః ।
ద్వారే వసన్తి వరవేత్రహతోత్తమాఙ్గాః
శ్రీవేఙ్కటాచలపతే! తవ సుప్రభాతమ్‌ ॥
14
శ్రీశేషశైల గరుడాచల వేఙ్కటాద్రి
నారాయణాద్రి వృషభాద్రి వృషాద్రిముఖ్యామ్‌ ।
ఆఖ్యాం త్వదీయవసతేరనిశం వదన్తి
శ్రీవేఙ్కటాచలపతే! తవ సుప్రభాతమ్‌ ॥
15
సేవాపరాశ్శివసురేశకృశానుధర్మ
రక్షోఽమ్బునాథ పవమాన ధనాధినాథాః ।
బద్ధాఞ్జలి ప్రవిలసన్నిజశీర్షదేశాః
శ్రీవేఙ్కటాచలపతే! తవ సుప్రభాతమ్‌ ॥
16
ధాటీషు తే విహగరాజమృగాధిరాజ
నాగాధిరాజ గజరాజ హయాధిరాజాః ।
స్వస్వాధికార మహిమాధికమర్థయన్తే
శ్రీవేఙ్కటాచలపతే! తవ సుప్రభాతమ్‌ ॥
17
సూర్యేన్దుభౌమ బుధవాక్పతి కావ్యసౌరి
స్వర్భానుకేతు దివిషత్పరిషత్ప్రధానాః
త్వద్దాసదాస చరమావధి దాసదాసాః
శ్రీవేఙ్కటాచలపతే! తవ సుప్రభాతమ్‌ ॥
18
త్వత్పాదధూళిభరిత స్ఫురితోత్తమాఙ్గాః
స్వర్గాపవర్గ నిరపేక్ష నిజాన్తరఙ్గాః ।
కల్పాగమాకలనయాఽఽకులతాం లభన్తే
శ్రీవేఙ్కటాచలపతే! తవ సుప్రభాతమ్‌ ॥
19
త్వద్గోపురాగ్రశిఖరాణి నిరీక్షమాణాః
స్వర్గాపవర్గపదవీం పరమాం శ్రయన్తః ।
మర్త్యా మనుష్యభువనే మతిమాశ్రయన్తే
శ్రీవేఙ్కటాచలపతే! తవ సుప్రభాతమ్‌ ॥
20
శ్రీభూమినాయక దయాదిగుణామృతాబ్ధే!
దేవాధిదేవ జగదేకశరణ్యమూర్తే!
శ్రీమన్ననన్తగరుడాదిభిరర్చితాఙ్ఘ్రే!
శ్రీవేఙ్కటాచలపతే! తవ సుప్రభాతమ్‌ ॥
21
శ్రీపద్మనాభ! పురుషోత్తమ! వాసుదేవ!
వైకుణ్ఠ! మాధవ! జనార్దన! చక్రపాణే!
శ్రీవత్సచిహ్న! శరణాగతపారిజాత!
శ్రీవేఙ్కటాచలపతే! తవ సుప్రభాతమ్‌ ॥
22
కన్దర్పదర్పహర సున్దరదివ్యమూర్తే!
కాన్తాకుచామ్బురుహ కుట్మలలోలదృష్టే!
కల్యాణనిర్మల గుణాకరదివ్యకీర్తే!
శ్రీవేఙ్కటాచలపతే! తవ సుప్రభాతమ్‌ ॥
23
మీనాకృతే! కమఠ! కోల! నృసింహ! వర్ణిన్‌!
స్వామిన్‌! పరశ్వథ తపోధన! రామచన్ద్ర!
శేషాంశరామ! యదునన్దన! కల్కిరూప!
శ్రీవేఙ్కటాచలపతే! తవ సుప్రభాతమ్‌ ॥
24
ఏలా లవఙ్గ ఘనసార సుగన్ధతీర్థం
దివ్యం వియత్సరితి హేమఘటేషు పూర్ణమ్‌ ।
ధృత్వాఽద్య వైదికశిఖామణయః ప్రహృష్టాః
తిష్ఠన్తి వేఙ్కటపతే! తవ సుప్రభాతమ్‌ ॥
25
భాస్వానుదేతి వికచాని సరోరుహాణి
సంపూరయన్తి నినదైః కకుభో విహఙ్గాః ।
శ్రీవైష్ణవాస్సతతమర్థిత మఙ్గలాస్తే
ధామాఽఽశ్రయన్తి తవ వేఙ్కట! సుప్రభాతమ్‌॥
26
బ్రహ్మాదయ స్సురవరా స్సమహర్షయస్తే
సన్తస్సనన్దనముఖాస్త్వథ యోగివర్యాః ।
ధామాన్తికే తవ హి మఙ్గళవస్తుహస్తాః
శ్రీవేఙ్కటాచలపతే! తవ సుప్రభాతమ్‌ ॥
27
లక్ష్మీనివాస! నిరవద్యగుణైకసిన్ధో!
సంసారసాగర సముత్తరణైకసేతో!
వేదాన్తవేద్య! నిజవైభవ భక్తభోగ్య
శ్రీవేఙ్కటాచలపతే! తవ సుప్రభాతమ్‌ ॥
28
ఇత్థం వృషాచలపతేరిహ సుప్రభాతమ్‌
యే మానవాః ప్రతిదినం పఠితుం ప్రవృత్తాః ।
తేషాం ప్రభాతసమయే స్మృతిరఙ్గభాజాం
ప్రజ్ఞాం పరార్థసులభాం పరమాం ప్రసూతే ॥
29
ఇతి శ్రీ వేఙ్కటేశ్వర సుప్రభాతమ్‌
వేఙ్కటేశ స్తోత్రమ్‌
కమలాకుచచూచుక కుఙ్కుమతో
నియతారుణితాతుల నీలతనో ।
కమలాయతలోచన లోకపతే
విజయీభవ వేఙ్కటశైలపతే ॥
1
సచతుర్ముఖ షణ్ముఖ పఞ్చముఖ
ప్రముఖాఖిలదైవతమౌళిమణే ।
శరణాగతవత్సల సారనిధే
పరిపాలయ మాం వృషశైలపతే ॥
2
అతివేలతయా తవ దుర్విషహై
రనువేలకృతై రపరాధశతైః ।
భరితం త్వరితం వృషశైలపతే
పరయా కృపయా పరిపాహి హరే ॥
3
అధివేఙ్కటశైలముదారమతేః
జనతాభిమతాధిక దానరతాత్‌ ।
పరదేవతయా గదితాన్నిగమైః
కమలాదయితా న్న పరం కలయే ॥
4
కలవేణురవావశ గోపవధూ
శతకోటివృతా త్స్మరకోటిసమాత్‌ ।
ప్రతివల్లవికాభిమతా త్సుఖదాత్‌
వసుదేవసుతా న్న పరం కలయే ॥
5
అభిరామగుణాకర దాశరథే
జగదేకధనుర్ధర ధీరమతే ।
రఘునాయక రామ రమేశ విభో
వరదో భవ దేవ దయాజలధే ॥
6
అవనీతనయా కమనీయకరం
రజనీకర చారుముఖామ్బురుహమ్‌ ।
రజనీచరరాజ తమోమిహరం
మహనీయమహం రఘురామమయే ॥
7
సుముఖం సుహృదం సులభం సుఖదం
స్వనుజం చ సుకాయ మమోఘశరమ్‌ ।
అపహాయ రఘూద్వహమన్యమహం
న కథఞ్చన కఞ్చన జాతు భజే ॥
8
వినా వేఙ్కటేశం న నాథో న నాథః
సదా వేఙ్కటేశం స్మరామి స్మరామి ।
హరే వేఙ్కటేశ ప్రసీద ప్రసీద
ప్రియం వేఙ్కటేశ ప్రయచ్ఛ ప్రయచ్ఛ ॥
9
అహం దూరతస్తే పదాంభోజయుగ్మ
ప్రణామేచ్ఛయాఽఽగత్య సేవాం కరోమి ।
సకృత్సేవయా నిత్యసేవాఫలం త్వం
ప్రయచ్ఛ ప్రయచ్ఛ ప్రభో వేఙ్కటేశ ॥
10
అజ్ఞానినా మయా దోషాన్‌ అశేషాన్విహితాన్‌ హరే ।
క్షమస్వ త్వం క్షమస్వ త్వం శేషశైల శిఖామణే ॥
11
వేఙ్కటేశ ప్రపత్తి
ఈశానాం జగతోఽస్య వేఙ్కటపతేర్విష్ణోః పరాం ప్రేయసీం
తద్వక్షస్స్థలనిత్యవాసరసికాం తత్క్షాన్తిసంవర్ధినీమ్‌ ।
పద్మాలఙ్కృతపాణిపల్లవయుగాం పద్మాసనస్థాం శ్రియం
వాత్సల్యాదిగుణోజ్జ్వలాం భగవతీం వన్దే జగన్మాతరమ్‌ ॥
1
శ్రీమన్‌! కృపాజలనిధే! కృతసర్వలోక!
సర్వజ్ఞ! శక్త! నతవత్సల! సర్వశేషిన్‌ ।
స్వామిన్‌! సుశీల సులభాశ్రితపారిజాత!
శ్రీవేఙ్కటేశ చరణౌ శరణం ప్రపద్యే ॥
2
ఆనూపురార్పిత సుజాత సుగన్ధిపుష్ప
సౌరభ్యసౌరభకరౌ సమసన్నివేశౌ ।
సౌమ్యౌ సదాఽనుభవనేఽపి నవానుభావ్యౌ
శ్రీవేఙ్కటేశ చరణౌ శరణం ప్రపద్యే ॥
3
సద్యోవికాసి సముదిత్వర సాన్ద్రరాగ
సౌరభ్యనిర్భర సరోరుహ సామ్యవార్తామ్‌ ।
సమ్యక్షు సాహసపదేషు విలేఖయన్తౌ
శ్రీవేఙ్కటేశ చరణౌ శరణం ప్రపద్యే ॥
4
రేఖామయధ్వజ సుధాకలశాతపత్ర
వజ్రాఙ్కుశామ్బురుహ కల్పకశఙ్ఖచక్రైః ।
భవ్యైరలఙ్కృతతలౌ పరతత్త్వచిహ్నైః
శ్రీవేఙ్కటేశ చరణౌ శరణం ప్రపద్యే ॥
5
తామ్రోదరద్యుతిపరాజిత పద్మరాగౌ
బాహ్యైర్మహోభిరభిభూత మహేన్ద్రనీలౌ ।
ఉద్యన్నఖాంశుభిరుదస్త శశాఙ్కభాసౌ
శ్రీవేఙ్కటేశ చరణౌ శరణం ప్రపద్యే ॥
6
సప్రేమభీతి కమలాకరపల్లవాభ్యాం
సంవాహనేఽపి సపది క్లమమాదధానౌ ।
కాన్తావవాఙ్మనసగోచరసౌకుమార్యౌ
శ్రీవేఙ్కటేశ చరణౌ శరణం ప్రపద్యే ॥
7
లక్ష్మీమహీతదనురూప నిజానుభావ
నీళాదిదివ్యమహిషీ కరపల్లవానామ్‌ ।
ఆరుణ్యసఙ్క్రమణతః కిల సాన్ద్రరాగౌ
శ్రీవేఙ్కటేశ చరణౌ శరణం ప్రపద్యే ॥
8
నిత్యానమద్విధి శివాదికిరీటకోటి
ప్రత్యుప్తదీప్త నవరత్న మహఃప్రరోహైః ।
నీరాజనావిధిముదారముపాదధానౌ
శ్రీవేఙ్కటేశ చరణౌ శరణం ప్రపద్యే ॥
9
'విష్ణోః పదే పరమ' ఇత్యుదిత ప్రశంసౌ
యౌ 'మధ్వ ఉత్స' ఇతి భోగ్యతయాఽప్యుపాత్తౌ ।
భూయస్తథేతి తవ పాణితలప్రదిష్టౌ
శ్రీవేఙ్కటేశ చరణౌ శరణం ప్రపద్యే ॥
10
పార్థాయ తత్సదృశసారథినా త్వయైవ
యౌ దర్శితౌ స్వచరణౌ శరణం వ్రజేతి ।
భూయోఽపి మహ్యమిహతౌ కరదర్శితౌ తే
శ్రీవేఙ్కటేశ చరణౌ శరణం ప్రపద్యే ॥
11
మన్మూర్ధ్ని కాళియఫణే వికటాటవీషు
శ్రీవేఙ్కటాద్రిశిఖరే శిరసి శ్రుతీనామ్‌ ।
చిత్తేఽప్యనన్యమనసాం సమమాహితౌ తే
శ్రీవేఙ్కటేశ చరణౌ శరణం ప్రపద్యే ॥
12
అమ్లానహృష్యదవనీతల కీర్ణపుష్పౌ
శ్రీవేఙ్కటాద్రి శిఖరాభరణాయమానౌ ।
ఆనన్దితాఖిల మనోనయనౌ తవైతౌ
శ్రీవేఙ్కటేశ చరణౌ శరణం ప్రపద్యే ॥
13
ప్రాయః ప్రపన్న జనతాప్రథమావగాహ్యౌ
మాతుస్స్తనావివ శిశోరమృతాయమానౌ ।
ప్రాప్తౌ పరస్పరతులామతులాన్తరౌ తే
శ్రీవేఙ్కటేశ చరణౌ శరణం ప్రపద్యే ॥
14
సత్త్వోత్తరై స్సతతసేవ్య పదామ్బుజేన
సంసారతారకదయార్ద్ర దృగఞ్చలేన ।
సౌమ్యౌపయన్తృమునినా మనుదర్శితౌ తే
శ్రీవేఙ్కటేశ చరణౌ శరణం ప్రపద్యే ॥
15
శ్రీశ శ్రియా ఘటికయా త్వదుపాయభావే
ప్రాప్యే త్వయి స్వయముపేయతయా స్ఫురన్త్యా ।
నిత్యాశ్రితాయ నిరవద్యగుణాయ తుభ్యం
స్యాం కిఙ్కరో వృషగిరీశ న జాతు మహ్యమ్‌ ॥
16
ఇతి శ్రీ వేఙ్కటేశ ప్రపత్తి
వేఙ్కటేశ మఙ్గళాశాసనమ్‌
శ్రియః కాన్తాయ కల్యాణనిధయే నిధయేఽర్థినామ్‌ ।
శ్రీ వేఙ్కటనివాసాయ శ్రీనివాసాయ మఙ్గళమ్‌ ॥
1
లక్ష్మీ సవిభ్రమాలోక సుభ్రూవిభ్రమచక్షుషే ।
చక్షుషే సర్వలోకానాం వేఙ్కటేశాయ మఙ్గళమ్‌ ॥
2
శ్రీవేఙ్కటాద్రిశృఙ్గాగ్ర మఙ్గళాభరణాఙ్ఘ్రయే ।
మఙ్గళానాం నివాసాయ శ్రీనివాసాయ మఙ్గళమ్‌ ॥
3
సర్వావయవ సౌన్దర్య సంపదా సర్వచేతసామ్‌ ।
సదా సమ్మోహనాయాస్తు వేఙ్కటేశాయ మఙ్గళమ్‌ ॥
4
నిత్యాయ నిరవద్యాయ సత్యానన్ద చిదాత్మనే ।
సర్వాన్తరాత్మనే శ్రీమద్వేఙ్కటేశాయ మఙ్గళమ్‌ ॥
5
స్వతస్సర్వవిదే సర్వశక్తయే సర్వశేషిణే ।
సులభాయ సుశీలాయ వేఙ్కటేశాయ మఙ్గళమ్‌ ॥
6
పరస్మై బ్రహ్మణే పూర్ణకామాయ పరమాత్మనే ।
ప్రయుఞ్జే పరతత్త్వాయ వేఙ్కటేశాయ మఙ్గళమ్‌ ॥
7
ఆకాలతత్త్వమశ్రాన్తమాత్మనామనుపశ్యతామ్‌ ।
అతృప్త్యమృతరూపాయ వేఙ్కటేశాయ మఙ్గళమ్‌ ॥
8
ప్రాయః స్వచరణౌ పుంసాం శరణ్యత్వేన పాణినా ।
కృపయాఽఽదిశతే శ్రీమద్వేఙ్కటేశాయ మఙ్గళమ్‌ ॥
9
దయాఽమృత తరఙ్గిణ్యా స్తరఙ్గైరివ శీతలైః ।
అపాఙ్గైః సిఞ్చతే విశ్వం వేఙ్కటేశాయ మఙ్గళమ్‌ ॥
10
స్రగ్భూషామ్బరహేతీనాం సుషమాఽఽవహమూర్తయే ।
సర్వార్తిశమనాయాస్తు వేఙ్కటేశాయ మఙ్గళమ్‌ ॥
11
శ్రీ వైకుణ్ఠవిరక్తాయ స్వామిపుష్కరిణీతటే ।
రమయా రమమాణాయ వేఙ్కటేశాయ మఙ్గళమ్‌ ॥
12
శ్రీమత్సున్దరజామాతృ మునిమానసవాసినే ।
సర్వలోకనివాసాయ శ్రీనివాసాయ మఙ్గళమ్‌ ॥
13
మఙ్గళాఽఽశాసనపరై ర్మదాచార్యపురోగమైః ।
సర్వైశ్చ పూర్వైరాచార్యైః సత్కృతాయాస్తు మఙ్గళమ్‌ ॥
14
ఇతి శ్రీ వేఙ్కటేశ మఙ్గళాశాసనమ్‌
వేఙ్కటేశ్వర కరావలమ్బ స్తోత్రమ్‌
శ్రీ శేషశైల సునికేతన దివ్యమూర్తే
నారాయణాఽచ్యుత హరే నళినాయతాక్ష
లీలాకటాక్ష పరిరక్షిత సర్వలోక
శ్రీ వేఙ్కటేశ మమ దేహి కరావలమ్బమ్‌
1
బ్రహ్మాదివన్దిత పదామ్బుజ శఙ్ఖపాణే
శ్రీమత్సుదర్శన సుశోభిత దివ్యహస్త
కారుణ్యసాగర శరణ్య సుపుణ్యమూర్తే
శ్రీ వేఙ్కటేశ మమ దేహి కరావలమ్బమ్‌
2
వేదాన్తవేద్య భవసాగరకర్ణధార
శ్రీపద్మనాభ కమలార్చితపాదపద్మ
లోకైకపావన పరాత్పర పాపహారిన్‌
శ్రీ వేఙ్కటేశ మమ దేహి కరావలమ్బమ్‌
3
లక్ష్మీపతే నిగమలక్ష్య నిజస్వరూప
కామాదిదోష పరిహారక బోధదాయిన్‌
దైత్యాదిమర్దన జనార్దన వాసుదేవ
శ్రీ వేఙ్కటేశ మమ దేహి కరావలమ్బమ్‌
4
తాపత్రయం హర విభో రభసాన్మురారే
సంరక్ష మాం కరుణయా సరసీరుహాక్ష
మచ్ఛిష్యమప్యనుదినం పరిరక్ష విష్ణో
శ్రీ వేఙ్కటేశ మమ దేహి కరావలమ్బమ్‌
5
శ్రీ జాతరూపనవరత్న లసత్కిరీట
కస్తూరికాతిలకశోభి లలాటదేశ
రాకేన్దుబిమ్బ వదనామ్బుజ వారిజాక్ష
శ్రీ వేఙ్కటేశ మమ దేహి కరావలమ్బమ్‌
6
వన్దారులోక వరదాన వచోవిలాస
రత్నాఢ్యహార పరిశోభిత కమ్బుకణ్ఠ
కేయూరరత్న సువిభాసి దిగన్తరాళ
శ్రీ వేఙ్కటేశ మమ దేహి కరావలమ్బమ్‌
7
దివ్యాఙ్గదాఞ్చిత భుజద్వయ మఙ్గళాత్మన్‌
కేయూరభూషణ సుశోభిత దీర్ఘబాహో
నాగేన్ద్రకఙ్కణ కరద్వయ కామదాయిన్‌
శ్రీ వేఙ్కటేశ మమ దేహి కరావలమ్బమ్‌
8
స్వామిన్‌ జగద్ధరణవారిధిమధ్యమగ్నమ్‌
మాముద్ధరాద్య కృపయా కరుణాపయోధే
లక్ష్మీంశ్చ దేహి విపులా మృణవారణాయ
శ్రీ వేఙ్కటేశ మమ దేహి కరావలమ్బమ్‌
9
దివ్యాఙ్గరాగపరిచర్చిత కోమలాఙ్గ
పీతామ్బరావృతతనో తరుణార్కభాస
సత్కాఞ్చనాభ పరిధాన సుపట్టబన్ధ
శ్రీ వేఙ్కటేశ మమ దేహి కరావలమ్బమ్‌
10
రత్నాఢ్యదామ సునిబద్ధ కటిప్రదేశ
మాణిక్యదర్పణ సుసన్నిభ జానుదేశ
జఙ్ఘాద్వయేన పరిమోహిత సర్వలోక
శ్రీ వేఙ్కటేశ మమ దేహి కరావలమ్బమ్‌
11
లోకైకపావన లసత్పరిశోభితాఙ్ఘ్రే
త్వత్పాదదర్శన దినే చ మహాప్రసాదాత్‌
హార్దం తమశ్చ సకలం లయమాప భూమన్‌
శ్రీ వేఙ్కటేశ మమ దేహి కరావలమ్బమ్‌
12
కామాదివైరినివహో ప్రియ మాం ప్రయాతః
దారిద్ర్యమప్యపగతం సకలం దయాళో
దీనం చ మాం సమవలోక్య దయార్ద్ర దృష్ట్యా
శ్రీ వేఙ్కటేశ మమ దేహి కరావలమ్బమ్‌
13
శ్రీ వేఙ్కటేశ పాదపఙ్కజ షట్పదేన
శ్రీమన్నృసింహయతినా రచితం జగత్యామ్‌
యేతత్పఠన్తి మనుజాః పురుషోత్తమస్య
తే ప్రాప్నువన్తి పరమాం పదవీం మురారేః
14
ఇతి శ్రీ శృఙ్గేరి జగద్గురుణా
శ్రీ నృసింహభారతి స్వామినా రచితం
శ్రీ వేఙ్కటేశ కరావలమ్బ స్తోత్రం సంపూర్ణమ్‌
వేఙ్కటేశ్వర వజ్రకవచమ్‌
మార్కణ్డేయ ఉవాచ:
నారాయణం పరం బ్రహ్మ, సర్వకారణ కారణమ్‌
ప్రపద్యే వేఙ్కటేశాఖ్యాం, తదేవ కవచం మమ.
సహస్ర శీర్షా పురుషో, వేఙ్కటేశః శిరోఽవతు
ప్రాణేశః ప్రాణ నిలయః, ప్రాణాన్‌ రక్షతు మే హరిః.
ఆకాశరాట్‌ సురానాథ! ఆత్మానం మే సదావతు
దేవ దేవోత్తమః పాయాత్‌, దేహం మే వేఙ్కటేశ్వరః.
సర్వత్ర సర్వకాలేషు, మఙ్గామ్బాజానిరీశ్వరః
పాలయే న్మామకం కర్మ, సాఫల్యం నః ప్రయచ్ఛతు.
య ఏతద్వజ్రకవచ మభేద్యం వేఙ్కటేశితుః
సాయం ప్రాతః పఠేన్నిత్యం మృత్యుం తరతి నిర్భయః.
ఇతి మార్కణ్డేయకృత వేఙ్కటేశ్వర వజ్రకవచమ్‌.
శ్రీనివాస గద్యమ్‌
శ్రీ మదఖిల మహీమండల మండన ధరణీధర మండలాఖండలస్య, నిఖిల సురాసుర వందిత వరాహక్షేత్ర విభూషణస్య, శేషాచల గరుడాచల వృషభాచల నారాయణాచలాంజనాచల సింహాచలాది శిఖిరిమాలాకులస్య, నాథముఖ బోధనిధివీథి గుణరసాభరణసత్త్వవిధి తత్త్వనిధిభక్తిగుణపూర్ణ శ్రీశైలపూర్ణగుణ వశంవద పరమపురుష కృపాపూర విభ్రమద తుంగశృంగ గళద్గగనగంగా సమాలింగతస్య, సీమాతిగ గుణ రామానుజముని నామాంకిత బహుభూమాశ్రయ సురధామాలయ వనరామాయత వనసీమా పరివృత విశంకటతట నిరంతర విజృంభిత భక్తిరస నిర్ఝరానంతార్యాహార్య ప్రస్రవణ భారాపూర విభ్రమదసలిల భరభరిత మహా తటాక మండితస్య,
కలికర్దమ మలమర్దన కలితోద్యమ విలస ద్యమనియమాదిమ మునిగణ నిషేవ్యమాణ ప్రత్యక్షీభవన్నిజ సలిల సమజ్జన నమజ్జన నిఖిల పాపనాశన పాపనాశన తీర్థాధ్యాసితస్య, మురారిసేవక జరాధిపీడిత నిరార్తిజీవన నిరాశభూసుర పరాతిసుందర సురాంగనారతి కరాంగసౌష్ఠవ కుమారతాకృతి కుమారతారక సమాపనోదయ దమానసాతక మహాపదామయ విహాపనోదిత సకలభువన విదిత కుమారధారాభిధాన తీర్థాధిష్ఠితస్య, ధరణితలగత సకలహత కలిల శుభసలిలగత బహుళ వివిధమలహతిచతుర విలోకనమాత్ర విదళిత వివిధమహాపాతక స్వామిపుష్కరిణీసమేతస్య,
బహు సంకట నరకావట పతదుష్కట కలికంకట కలుషోద్భటజన పాతక వినిపాతక రుచి నాటకకరహాటక కలశాహృతకమలార్చిత శుభమజ్జన జలసజ్జన భరభరితనిజదురితహతి నిరతజనతతనిరస్తనిరర్గళ పేపీ యమాన సలిలసంభృత విశంకట కటాహ తీర్థ విభూషితస్య, ఏవమాదిమ భూరిమంజమ సర్వపాతక గర్వహాపక సింధుడంబర హారిశంబర వివిధ విపుల పుణ్య తీర్థ నివహ నివాసస్య శ్రీమతో వేంకటాచలస్య,
శిఖరశేఖర మహాకల్పశాఖీ, ఖర్వీ భవదతిగర్వీ కృతగురుమేర్వీష గిరిముఖోర్వీ దరదకులర్వీ కదరయతోర్వీ ధరశిఖరోర్వీ సతతసదూర్వీ కృతచణనవఘనగర్వచరణ నిపుణ తనుకిరణ మసృణిత గిరిశిఖరశేఖర తరునికర తిమిరః వాణీపతిశర్వాణీ దయితేంద్రాణీశ్వర ముఖవాణీ యోరసవేణీ నిభశుభవాణీ నుతమహిమాణీయస్తకోటీరభవదఖిలభువన భవనోదరః,
వైమానిక గురుభూమాధిక గుణరామానుజకృత ధామాకరకరధామారిదరలలామాచ్ఛ కనకధామాయత నిజరామాలయ నవసకిలయ మయతోరణ మాలాయితవనమాలాధరః, కాలాంబుద మాలానిభ లాలకబాలానృత బాలాబ్జసలీలామల ఫాలాంకసమాలంకృత ధారాద్వయావధీరణ ధీరలలితతర విశదతర ఘనసారమయోర్ధ్వపుండ్రరేఖాద్వయరుచిరః సుకవీశ్వరదళి భాస్వరకమలోదరగతమేదుర నవకేసరతతి భాసురపరిపింజరకనకాంబర లలితోదర తదాలంబజంభ రిపుమణిస్తంభ గంభీర మరంభస్తంభన సముజ్జృంభమాణపీవరోరుయుగళ తదాలంబపృధుకదళీ ముకుళమదహరణ జంఘాయుగళః సవ్యదళ భవ్యకల పీతమల శోణిమ లసన్మృదుల సత్కిసలయామ్రజల జలకారిబల శోణతలవత్‌ కమల నిజాశ్రయబల బందీకృత శరదిందుమండలీ విభ్రమదాదభ్రశుభ్రపునర్భవాధిష్ఠితాంగుళి గాఢ నిపీడిత పద్మాసనః, జానుతలావధి లంబివిడంబిత వారణశుండాదండ విజృంభిత నీలమణిమయ కల్పకశాఖావిభ్రమదాయి మృణాళ లతాయక సముజ్జ్వలతర కనకవలయవల్లి తైకతర బాహుదండ యుగళః, యుగపదుదితకోటి ఖరకర హిమకరమండల జాజ్జ్వల్యమాన సుదర్శన పాంచజన్య సముత్తుంగిత శృంగాపర బాహుయుగళ, అభినవ శాణసముత్తేజిత మహామహానిలఖండ మదఖండన నిపుణ నవీన పరితప్త కార్తస్వర కవచిత మహనీయ పృధుల సాలగ్రామ పరంపరా గుంభిత నాభి మండల పర్యంత లంబమాన ప్రాలంబదీప్తి సమాలంబిత విశాల వక్షస్స్థలః, గంగాఝర తుంగాకృతి భృంగావళి భంగావహ సౌధావళి బాధాపహధారా నిభహారావళి దూరాహత గేహాంతర మోహావహ మహిమ మసృణిత మహీతిమిరః, పింగాకృతి భృంగారు నిభాంగార దళాంగామల నిష్కాసిత దుష్కార్యఘ నిష్కావళిదీప ప్రభనీపచ్ఛవితాపప్రద కనకమాలికా పిశంగిత సర్వాంగః, నవదళిత దశవలిత మృదులలిత కమలతతి మదవిహృతి చతురతర పృథులతర సరసతర కనకసరమయ రుచిరకంఠికా కమనీయ కంఠః, వాతాశనాధిపతిశయన కమలపరిచరణ రతిసమీహితాఖిల ఫణధర తతిమతికర(శర) కనకమయ నాగాభరణ పరివీతాఖిలాంగావగమిత శయన భూతాహి రాజజాతాతిశయః, రవికోటీ పరిపాటీ దరకోటీ కితవాటీ రసధాటీ ధరమణిగణ కిరణవిసరణ సతత విధుత తిమిర మోహగర్భగేహః, అపరిమిత వివిధభువన భరితాఖణ్డ బ్రహ్మాండ మండలపిచండిలః, అర్యధుర్యానన్తార్య పవిత్రఖనిత్రపాత పాత్రీకృత నిజచుంబిత గత వ్రణకిణ విభూషణ వహనసూచిత శ్రితజనవత్సలతాదికశయనః, మడ్డు డిండిమ డమరుజర్ఘర కాహళీ పటహావళీ మృదుమర్దశాలి మృదంగ దుందుభి ఢక్కికా ముఖ హృద్య వాద్యగ మధుర మంగళనాద మేదుర విసృమ రస రసగానరస రుచిర సన్తత సన్తన్యమాన నిత్యోత్సవ మాసోత్సవ సంవత్సరోత్సవాది వివిధోత్సవ కృతానందః, శ్రీమదానందనిలయవాసః, సతత తత పద్మాలయా పద పద్మరేణు సంచిత వక్షస్తట పటవాసః, శ్రీనివాసః, సుప్రసన్నో విజయతామ్‌.
నాటారభి భూపాళ బిలహరి మాయామాళవగౌళ అసావేరి సావేరీ శుద్ధసావేరీ దేవగాంధారీ సన్యాసిబేగడ హిందూస్తానీతోడి నాట కురుంజీ శ్రీరాగ శహన అఠాణ సారంగీ దర్బార్‌ పంతువరాళీ వరాళీ కళ్యాణీ యమునాకళ్యాణీ హుసేనీ జంఝూటీ కౌమారీ కన్నడ ఖరహరప్రియా కలహంస నాదనామక్రియా ముఖారి తోడి పున్నాగవరాళి కాంభోజి భైరవీ యదుకులకాంభోజీ ఆనందభైరవీ శంకరాభరణ మోహన రేగుప్తీ సౌరాష్ట్రీ నీలాంబరీ గుణక్రియా మేఘగర్జనీ హంసధ్వనీ శోకవరాళీ మధ్యమావతీ ఝంఝూ సురటీ ద్విజావంతి మలమలయాంబరి కాఫీ పరశుదనాసరీ దేశికతోడి ఆహిరి వసంతగౌళీ పంతుకేదారగౌళీ కనకాంగీ రత్నాంగీ గానమూర్తీ వనస్పతీ వాచస్పతీ దాసవతీ మానరూపీ సేనాపతీ హనుమత్తోడీ ధేనుకా నాటకప్రియా కోకిలప్రియా రూపవతీ గాయకప్రియా వకుళాభరణ చక్రవాక సూర్యకాంత హాటకాంబరీ ఝంకారధ్వనీ నటభైరవీ గీర్వాణీ హరికాంభోజీ ధీరశంకరాభరణ నాగానందినీ యాగప్రియా విసృమరస రసగానరసేత్యాది సంతత సంతత్యమాన నిత్యోత్సవ మాసోత్సవ సంవత్సరోత్సవాది వివిధోత్సవ కృతానంద శ్రీమదానంద నిలయవాసః, సతత తత పద్మాలయా పదపద్మరేణు సంచిత వక్షస్తట పటవాసః, శ్రీశ్రీనివాసః సుప్రసన్నో విజయతామ్‌, శ్రీఅలమేలుమంగాసహిత శ్రీ శ్రీనివాసస్వామీ సుప్రీతః సుప్రసన్నో వరదో భూత్వా,
పనస పాటలీ పాలాశ బిల్వ పున్నాగ చూత కదలీ చందన చంపక మంజుల మందార హింతాలాదితిలక మాతులుంగ నారికేళ క్రౌంచాశోక మధూకామలక హిందుక రాగకేతకన్య పూర్ణకుంద పూర్ణ గంధరస కందవనవంజుల ఖర్జూర సాలకోవిదారహింతాల వికటవైకస వరుణతరుణఘమరణ విచుళింకాశ్వత్థ యక్షవసుధవర్ముధ మంత్రిణీ తింత్రిణీ బోధన్య గ్రోధఘటపటవిటజంబూ మాతల్లీ వసతీ వాసతీ జీవనీ పోషణీ ప్రముఖ నిఖల సందేహ తమాలమాలా మహిత విరాజమాన చషక మయూర హంస భారద్వాజ కోకిల చక్రవాక కపోత గరుడనారాయణ నానావిధ పక్షిజాతి సమూహ బ్రహ్మ క్షత్రియ వైశ్య శూద్ర నానాజాత్యుద్భవ దేవతా నిర్మాణ మాణిక్య వజ్ర వైడూర్య గోమేధిక పుష్యరాగ పద్మనాగేంద్ర ప్రవాళ మౌక్తిక స్ఫటిక హేమరత్న ఖచిత ధగద్ధగాయమాన రథ గజతురగ పదాతి సేనా సమూహ భేరీ మర్దల మురవక ఝల్లరీ శంఖ కాహల నృత్యగీత తాళవాద్య కుంభవాద్య పంచముఖవాద్య అహామీవాద్య మారన్నటీవాద్య కిటి కుంతలవాద్య మరటి చౌందోవాద్య తమిల వితాళవాద్య తక్కరాగవాద్య ఘంటాతాడన బ్రహ్మతాళవాద్య సమతాళ కోట్టరీతాళ డక్కరీతాళ ఎక్కాళ ధారావాద్య పటహ కాంశ్యవాద్య భరతనాట్యాలంకార కిన్నర కింపురుష రుద్రవీణా ముఖవీణా వాయువీణా తుంబురువీణా గాంధర్వ నారదవీణా స్వరమండల రావణహస్తవీణా హస్త క్రియాలంక్రియాలంకృతానేక వివిధ వాద్య వాపీ కూప తటాకాది గంగాయమునా రేవాతరుణాశోణనదీ సువర్ణముఖీ వేగవతీ వేత్రవతీ క్షీరవతీ బాహునదీ గరుడనదీ కావేరీ తామ్రపర్ణీ ప్రముఖాః మహాపుణ్యనద్యః సకల తీర్థైస్సహభకూలాంగత నదీప్రవాహ ఋగ్యజుస్సామాధర్వణవేదసేతిహాస పురాణ సకల విద్యాఘోష భానుకోటి ప్రకాశ చంద్రకోటి సమాన నిత్యకల్యాణ పరంపరోత్తరాభివృద్ధిః భూయా దితి భవంతో మహంతోఽనుగృహ్ణంతు.
వేఙ్కటేశ్వర అష్టోత్తరశత నామ స్తోత్రమ్‌-1
మునయః :
సూత స్సర్వార్థ తత్త్వజ్ఞ సర్వవేదాన్త పారగ
యేన చారాధిత స్సద్యః శ్రీమద్వేఙ్కట నాయకః.
1
భవ త్యభీష్ట సర్వార్థ ప్రదస్తద్బ్రూహి నో మునే
ఇతి పృష్టస్తదా సూతో ధ్యాత్వా స్వాత్మని తత్క్షణాత్‌.
2
ఉవాచ మునిశార్దూలాన్‌ "శ్రూయతా" మితివై మునిః
శ్రీసూతః :
అస్తి కిఞ్చి న్మహద్గోప్యం భగవత్ప్రీతికారకమ్‌. 3
పురాశేషేణ కథితం కపిలాయ మహాత్మనే
నామ్నా మష్టశతః పుణ్యం పవిత్రం పాపనాశనమ్‌.
4
ఆదాయ హేమపద్మాని స్వర్ణదీ సంభవాని చ
బ్రహ్మ తు పూర్వ మభ్యర్చ్య శ్రీ మద్వేఙ్కట నాయకమ్‌.
5
అష్టోత్తర శతైర్దివ్యై ర్నామభి ర్మునిపూజితైః
స్వాభీష్టం లబ్ధవాన్‌ బ్రహ్మసర్వలోక పితామహః.
6
భవద్భి రపి పద్మైశ్చ సమర్చ్య స్తైశ్చ నామభిః
తేషాం శేషనగాధీశ మానసోల్లాసకారిణామ్‌.
7
నామ్నా మష్టశతం వక్ష్యే వేఙ్కటాద్రి నివాసినః
ఆయురారోగ్యదం పుంసాం ధన ధాన్య సుఖప్రదమ్‌.
8
జ్ఞానప్రదం విశేషేణ మహదైశ్వర్య కారకం
అర్చయే న్నామభి ర్దివ్యై ర్వేఙ్కటేశ పదాఙ్కితైః.
9
నామ్నా మష్టశత స్యాస్య ఋషి ర్బ్రహ్మా ప్రకీర్తితః
ఛన్దోఽనుష్టు ప్తథా దేవో వేఙ్కటేశ ఉదాహృతః.
10
నీలగోక్షీర సంభూతో బీజ మిత్యుచ్యతే బుధైః
శ్రీనివాస స్తథాశక్తిర్హృదయం వేఙ్కటాధిపః.
11
వినియోగ స్తథాఽభీష్ట సిద్ధ్యర్థే చ నిగద్యతే
ఓం నమో వేఙ్కటేశాయ శేషాద్రి నిలయాయ చ.
12
వృషదృగ్గోచరా యాథ విష్ణవే సతతం నమః
సదఞ్జన గిరీశాయ వృషాద్రి పతయే నమః.
13
మేరుపుత్త్ర గిరీశాయ సర్వస్వాసుతటీ జుషే
కుమారాకల్ప సేవ్యాయ వజ్రిదృగ్విషయాయ చ.
14
సువర్చలాసుత న్యస్తసైనాపత్య భరాయ చ
రామాయ పద్మనాభాయ సదా వాయుస్తుతాయ చ.
15
త్యక్త వైకుణ్ఠ లోకాయ గిరి కుఞ్జవిహారిణే
హరిచన్దన గోత్రేన్ద్ర స్వామినే సతతం నమః.
16
శంఖరాజన్య నేత్రాబ్జ విషయాయ నమో నమః
వసూపరిచర త్రాత్రే కృష్ణాయ సతతం నమః.
17
అబ్ధికన్యా పరిష్వక్త వక్షసే వేఙ్కటాయ చ
సనకాది మహాయోగి పూజితాయ నమో నమః.
18
దేవజిత్ప్రముఖానన్త దైత్యసఙ్ఘ ప్రణాశినే
శ్వేతద్వీప వసన్ముక్త పూజితాఙ్ఘ్రి యుగాయ చ.
19
శేషపర్వత రూపత్వ ప్రకాశన పరాయ చ
సాను స్థాపిత తార్క్ష్యాయ తార్క్ష్యాచల నివాసినే.
20
మాయాగూఢ విమానాయ గరుడ స్కన్ధ వాసినే
అనన్తశిరసే నిత్య మనన్తాయ చ తే నమః.
21
అనన్త చరణా యాథ శ్రీశైల నిలయాయ చ
దామోదరాయ తే నిత్యం నీలమేఘ నిభాయ చ.
22
బ్రహ్మాది దేవ దుర్దర్శ విశ్వరూపాయ తే నమః
వైకుణ్ఠాగత సద్ధేమ విమానాన్తర్గతాయ చ.
23
అగస్త్యాభ్యర్చితాశేష జనదృగ్గోచరాయ చ
వాసుదేవాయ హరయే తీర్థపఞ్చక వాసినే.
24
వామదేవ ప్రియా యాథ జనకేష్ట ప్రదాయ చ
మార్కణ్డేయ మహాతీర్థ జాత పుణ్యప్రదాయ చ.
25
వాక్పతి బ్రహ్మదాత్రేచ చన్ద్ర లావణ్య దాయినే
నారాయణ నగేశాయ బ్రహ్మకౢప్తోత్సవాయ చ.
26
శఙ్ఖ చక్ర వరానమ్ర లసత్కరతలాయ చ
ద్రవన్మృగమదాసక్త విగ్రహాయ నమో నమః.
27
కేశవాయ నమో నిత్యం నిత్యయౌవన మూర్తయే
అర్థితార్థ ప్రదాత్రే చ విశ్వతీర్థాఘ హారిణే.
28
తీర్థస్వామి సరస్స్నాత జనాభీష్ట ప్రదాయినే
కుమార ధారికావాస స్కన్ధాభీష్ట ప్రదాయినే.
29
జానుదఘ్న సముద్భూత పోత్రిణే కూర్మమూర్తయే
కిన్నరద్వన్ద్వ శాపాన్త ప్రదాత్రే విభవే నమః.
30
వైఖానస మునిశ్రేష్ఠ పూజితాయ నమో నమః
సింహాచల నివాసాయ శ్రీమన్నారాయణాయ చ.
31
సద్భక్త నీలకణ్ఠార్చ్య నృసింహాయ నమో నమః
కుముదాక్షగణశ్రేష్ఠ సైనాపత్య ప్రదాయ చ.
32
దుర్మేధః ప్రాణహర్త్రే చ శ్రీధరాయ నమో నమః
క్షత్రియాన్తక రామాయ మత్స్యరూపాయ తే నమః.
33
పాణ్డవారి ప్రహర్త్రే చ శ్రీకరాయ నమో నమః
ఉపత్యకా ప్రదేశస్థ శఙ్కర ధ్యాతమూర్తయే.
34
రుక్మాబ్జ సరసీ కూల లక్ష్మీకృత తపస్వినే
లసల్లక్ష్మీ కరాంభోజ దత్త కల్హారక స్రజే.
35
సాలగ్రామ నివాసాయ శుక దృగ్గోచరాయ చ
నారాయణార్థితాశేష జనదృగ్విషయాయ చ.
36
మృగయా రసికా యాథ వృషభాసుర హారిణే
అఞ్జనాగోత్ర పతయే వృషభాచల వాసినే.
37
అఞ్జనాసుతదాత్రే చ మాధవీయాఘ హారిణే
ప్రియఙ్గు ప్రియభక్షాయ శ్వేతకోల వరాయ చ.
38
నీలధేను పయోధారా సేక దేహోద్భవాయ చ
శఙ్కర ప్రియ మిత్రాయ చోళపుత్త్ర ప్రియాయ చ.
39
సుధర్మిణీ సుచైతన్య ప్రదాత్రే మధుఘాతినే
కృష్ణాఖ్య విప్ర వేదాన్త దేశికత్వ ప్రదాయ చ.
40
వరాహాచల నాథాయ బలభద్రాయ తే నమః
త్రివిక్రమాయ మహతే హృషీకేశాయ తే నమః.
41
అచ్యుతాయ నమో నిత్యం నీలాద్రి నిలయాయ చ
నమః క్షీరాబ్ధినాథాయ వైకుణ్ఠాచల వాసినే.
42
ముకున్దాయ నమో నిత్య మనన్తాయ నమో నమః
విరిఞ్చాభ్యర్థితానీత సౌమ్య రూపాయతే నమః.
43
సువర్ణముఖరీస్నాత మనుజాభీష్ట దాయినే
హలాయుధ జగత్తీర్థ సమస్త ఫలదాయినే.
44
గోవిన్దాయ నమో నిత్యం శ్రీనివాసాయ తే నమః
అష్టోత్తర శతం నామ్నాం చతుర్థ్యా నమసాన్వితమ్‌.
45
యః పఠే చ్ఛృణుయాన్నిత్యం శ్రద్ధా భక్తి సమన్వితః
తస్య శ్రీ వేఙ్కటేశస్తు ప్రసన్నో భవతి ధ్రువమ్‌.
46
అర్చనాయాం విశేషేణ గ్రాహ్య మష్టోత్తరం శతం
వేఙ్కటేశాభిధేయైర్యో వేఙ్కటాద్రి నివాసినమ్‌.
47
అర్చయే న్నామభి స్తస్య ఫలం ముక్తిర్న సంశయః
గోపనీయ మిదం స్తోత్రం సర్వేషాం న ప్రకాశయేత్‌.
48
శ్రద్ధాభక్తి యుజామేవ దాపయే న్నామసఙ్గ్రహం
ఇతి శేషేణ కధితం కపిలాయ మహాత్మనే.
49
కపిలాఖ్య మహాయోగి సకాశాత్తు మయాశ్రుతం
తదుక్తం భవతా మద్య సద్యః ప్రీతికరం హరేః.
50
వేఙ్కటేశ్వర అష్టోత్తరశత నామావళిః-1
ఓం వేఙ్కటేశాయ నమః
ఓం శేషాద్రి నిలయాయ నమః
ఓం వృషదృగ్గోచరాయ నమః
ఓం విష్ణవే నమః
ఓం సదఞ్జన గిరీశాయ నమః
5
ఓం వృషాద్రి పతయే నమః
ఓం మేరుపుత్త్ర గిరీశాయ నమః
ఓం సర్వస్స్వామితటీ జుషే నమః
ఓం కుమారాకల్ప సేవ్యాయ నమః
ఓం వజ్రదృగ్విషయాయ నమః
10
ఓం సువర్చలాసుత న్యస్త సైన్యానాపత్య భరాయ నమః
ఓం రామాయ నమః
ఓం పద్మనాభాయ నమః
ఓం సదా వాయుస్తుతాయ నమః
ఓం త్యక్త వైకుణ్ఠ లోకాయ నమః
15
ఓం గిరికుఞ్జ విహారిణే నమః
ఓం హరిచన్దనగోత్రేన్ద్ర స్వామినే నమః
ఓం శఙ్ఖరాజన్య నేత్రాబ్జ విషయాయ నమః
ఓం వసూపరిచర త్రాత్రే నమః
ఓం కృష్ణాయ నమః
20
ఓం అబ్ధికన్యా పరిష్వక్త వక్షసే నమః
ఓం వేఙ్కటాయ నమః
ఓం సనకాది మహాయోగి పూజితాయ నమః
ఓం దేవజిత్ప్రముఖానన్త దైత్యసఙ్ఘ ప్రణాశినే నమః
ఓం శ్వేతద్వీప వసన్ముక్త పూజితాఙ్ఘ్రి యుగాయ నమః
25
ఓం శేషపర్వత రూపత్వ ప్రకాశన పరాయ నమః
ఓం సాను స్థాపిత తార్క్ష్యాయ నమః
ఓం తార్క్ష్యాచల నివాసినే నమః
ఓం మాయాగూఢ విమానాయ నమః
ఓం గరుడ స్కన్ధ వాసినే నమః
30
ఓం అనన్తశిరసే నమః
ఓం అనన్తాక్షాయ నమః
ఓం అనన్త చరణాయ నమః
ఓం శ్రీశైల నిలయాయ నమః
ఓం దామోదరాయ నమః
35
ఓం నీలమేఘ నిభాయ నమః
ఓం బ్రహ్మాది దేవ దుర్దర్శ విశ్వరూపాయ నమః
ఓం వైకుణ్ఠాగత సద్ధేమ విమానాన్త ర్గతాయ నమః
ఓం అగస్త్యాభ్యర్చి తాశేష జనదృ గ్గోచరాయ నమః
ఓం వాసుదేవాయ నమః
40
ఓం హరయే నమః
ఓం తీర్థపఞ్చక వాసినే నమః
ఓం వామదేవ ప్రియాయ నమః
ఓం జనకేష్ట ప్రదాయ నమః
ఓం మార్కణ్డేయ మహాతీర్థ జాత పుణ్యప్రదాయ నమః
45
ఓం వాక్పతిబ్రహ్మదాత్రే నమః
ఓం చన్ద్రలావణ్యదాయినే నమః
ఓం నారాయణ నగేశాయ నమః
ఓం బ్రహ్మకౢప్తోత్సవాయ నమః
ఓం శఙ్ఖచక్రవరానమ్రలసత్కరతలాయ నమః
50
ఓం ద్రవన్మృగమదాసక్తవిగ్రహాయ నమః
ఓం కేశవాయ నమః
ఓం నిత్యయౌవనమూర్తయే నమః
ఓం అర్థితార్థప్రదాత్రే నమః
ఓం విశ్వతీర్థాఘహారిణే నమః
55
ఓం తీర్థస్వామిసరస్స్నాతజనాభీష్టప్రదాయినే నమః
ఓం కుమారధారికావాసస్కన్ధాభీష్టప్రదాయ నమః
ఓం జానుదఘ్నసముద్భూతపోత్రిణే నమః
ఓం కూర్మమూర్తయే నమః
ఓం కిన్నరద్వన్ద్వశాపాన్తప్రదాత్రే నమః
60
ఓం విభవే నమః
ఓం వైఖానసమునిశ్రేష్ఠపూజితాయ నమః
ఓం సింహాచలనివాసాయ నమః
ఓం శ్రీమన్నారాయణాయ నమః
ఓం సద్భక్తనీలకణ్ఠార్చ్యనృసింహాయ నమః
65
ఓం కుముదాక్షగణ శ్రేష్టసైనాపత్యప్రదాయ నమః
ఓం దుర్మేధః ప్రాణహర్త్రే నమః
ఓం శ్రీధరాయ నమః
ఓం క్షత్రియాన్తకరామాయ నమః
ఓం మత్స్యరూపాయ నమః
70
ఓం పాణ్డవారిప్రహర్త్రే నమః
ఓం శ్రీకరాయ నమః
ఓం ఉపత్యకాప్రదేశస్థశఙ్కరధ్యాతమూర్తయే నమః
ఓం రుక్మాబ్జసరసీకూలలక్ష్మీకృతతపస్వినే నమః
ఓం లసల్లక్ష్మీకరాంభోజదత్తకల్హారకస్రజే నమః
75
ఓం సాలగ్రామనివాసాయ నమః
ఓం శుకదృగ్గోచరాయ నమః
ఓం నారాయణార్థితాశేషజనదృగ్విషయాయ నమః
ఓం మృగయారసికాయ నమః
ఓం వృషభాసురహారిణే నమః
80
ఓం అఞ్జనాగోత్రపతయే నమః
ఓం వృషభాచలవాసినే నమః
ఓం అఞ్జనాసుతదాత్రే నమః
ఓం మాధవీయాఘహారిణే నమః
ఓం ప్రియఙ్గుప్రియభక్షాయ నమః
85
ఓం శ్వేతకోలవరాయ నమః
ఓం నీలధేనుపయోధారాసేకదేహోద్భవాయ నమః
ఓం శఙ్కరప్రియమిత్రాయ నమః
ఓం చోళపుత్రప్రియాయ నమః
ఓం సుధర్మిణీసుచైతన్యప్రదాత్రే నమః
90
ఓం మధుఘాతినే నమః
ఓం కృష్ణాఖ్యవిప్రవేదాన్తదేశికత్వప్రదాయ నమః
ఓం వరాహాచలనాథాయ నమః
ఓం బలభద్రాయ నమః
ఓం త్రివిక్రమాయ నమః
95
ఓం మహతే నమః
ఓం హృషీకేశాయ నమః
ఓం అచ్యుతాయ నమః
ఓం నీలాద్రినిలయాయ నమః
ఓం క్షీరాబ్ధినాథాయ నమః
100
ఓం వైకుణ్ఠాచలవాసినే నమః
ఓం ముకున్దాయ నమః
ఓం అనన్తాయ నమః
ఓం విరిఞ్చాభ్యర్థితానీతసౌమ్యరూపాయ నమః
ఓం సువర్ణముఖరీస్నాతమనుజాభీష్టదాయినే నమః
105
ఓం హలాయుధజగత్తీర్థసమస్తఫలదాయినే నమః
ఓం గోవిన్దాయ నమః
ఓం శ్రీనివాసాయ నమః
108
AndhraBharati AMdhra bhArati - dhArmika - stOtrAvaLi - shrI vEMkaTEshvara stOtramulu ( telugu andhra )