ధార్మిక స్తోత్రావళి గణేశ స్తోత్రములు

గణపతి వన్దనమ్‌
శుక్లామ్బరధరం విష్ణుం, శశివర్ణం చతుర్భుజమ్‌
ప్రసన్నవదనం ధ్యాయేత్‌, సర్వ విఘ్నోపశాన్తయే.
1
అగజానన పద్మార్కం, గజానన మహర్నిశమ్‌
అనేకదం తం భక్తానాం, ఏకదంత ముపాస్మహే.
2
గజాననం భూతగణాధిసేవితం, కపిత్థజమ్బూఫలచారుభక్షణమ్‌
ఉమాసుతం శోకవినాశకారకం, నమామి విఘ్నేశ్వరపాదపఙ్కజమ్‌.
3
స జయతి సిన్ధురవదనో దేవో యత్పాదపఙ్కజస్మరణమ్‌
వాసరమణిరివ తమసాం రాశీన్నాశయతి విఘ్నానామ్‌.
4
సుముఖశ్చైకదన్తశ్చ, కపిలో గజకర్ణకః,
లమ్బోదరశ్చ వికటో, విఘ్ననాశో వినాయకః.
5
ధూమకేతుర్గణాధ్యక్షో, ఫాలచన్ద్రో గజాననః,
వక్రతుణ్డ శ్శూర్పకర్ణో, హేరమ్బః స్కన్ధపూర్వజః.
6
షోడశైతాని నామాని, యః పఠేచ్ఛృణుయాదపి
విద్యారంభే వివాహే చ, ప్రవేశే నిర్గమే తథా,
సఙ్గ్రామే సఙ్కటే చైవ, విఘ్నస్తస్య న జాయతే.
7
విఘ్నధ్వాన్త నివారణైక తరణి ర్విఘ్నాటవీ హవ్యవాట్‌
విఘ్నవ్యాళ కులస్య మత్త గరుడో విఘ్నేభ పఞ్చాననః,
విఘ్నోత్తుఙ్గ గిరిప్రభేదన పవిర్విఘ్నాబ్ధి కుంభోద్భవో
విఘ్నాఘౌఘ ఘనప్రచణ్డ పవనో విఘ్నేశ్వరః పాతుమామ్‌.
8
ఇతి శ్రీ గణపతి వన్దనమ్‌
సఙ్కటనాశన గణేశ స్తోత్రమ్‌
ప్రణమ్య శిరసా దేవం, గౌరీపుత్రం వినాయకమ్‌
భక్తావాసం స్మరేన్నిత్యం, ఆయుఃకామార్థ సిద్ధయే.
1
ప్రథమం వక్రతుణ్డం చ, ఏకదన్తం ద్వితీయకమ్‌,
తృతీయం కృష్ణపిఙ్గాక్షం, గజవక్త్రం చతుర్థకమ్‌.
2
లమ్బోదరం పఞ్చమం చ, షష్ఠం వికటమేవ చ,
సప్తమం విఘ్నరాజం చ, ధూమ్రవర్ణం తథాష్టకమ్‌.
3
నవమం ఫాలచన్ద్రం చ, దశమం తు వినాయకమ్‌,
ఏకాదశం గణపతిం, ద్వాదశం తు గజాననమ్‌.
4
ద్వాదశైతాని నామాని, త్రిసన్ధ్యం యః పఠేన్నరః,
న చ విఘ్నభయం తస్య, సర్వసిద్ధికరం పరం!
5
విద్యార్థీ లభతే విద్యాం, ధనార్థీ లభతే ధనమ్‌,
పుత్రార్థీ లభతే పుత్రాన్‌, మోక్షార్థీ లభతే గతిమ్‌.
6
జపేత్‌ గణపతి స్తోత్రమ్‌, షడ్భిర్మాసైః ఫలం లభేత్‌,
సంవత్సరేణ సిద్ధిం చ, లభతే నాత్ర సంశయః.
7
అష్టభ్యో బ్రాహ్మణేభ్యశ్చ, లిఖిత్వా యః సమర్పయేత్‌,
తస్య విద్యా భవేత్‌ సర్వా, గణేశస్య ప్రసాదతః.
8
ఇతి శ్రీ నారదపురాణే సఙ్కటనాశన గణేశ ద్వాదశనామస్తోత్రం సంపూర్ణమ్‌.
విఘ్నేశ్వర నమస్కార స్తోత్రమ్‌
జయ విఘ్నేశ్వర! నమో నమో, జగద్రక్షకా! నమో నమో,
జయకర! శుభకర! సర్వపరాత్పర! జగదుద్ధారా! నమో నమో.
॥జయ॥
మూషికవాహన! నమో నమో, మునిజనవన్దిత! నమో నమో,
మాయారాక్షసమదాపహరణా! మన్మథారిసుత! నమో నమో
॥జయ॥
విద్యాదాయక! నమో నమో, విఘ్నవిదారక! నమో నమో,
విశ్వసృష్టిలయకారణ శంభో! విమలచరిత్రా! నమో నమో.
॥జయ॥
గౌరీప్రియసుత నమో నమో, గఙ్గానన్దన! నమో నమో,
గన్ధర్వాద్భుతగానవినోదా! గణపతిదేవా! నమో నమో.
॥జయ॥
నిత్యానన్దా! నమో నమో, నిజఫలదాయక! నమో నమో,
నిర్మలపురవర! నిత్యమహోత్సవ! రామనాథనుత నమో నమో.
॥జయ॥
తులసీదాసకృత గణేశ స్తుతి
గాయియే గణపతి జగబందన,
శంకర సువన భవానీ నందన.
1
సిద్ధి సదన గజవదన వినాయక,
కృపాసింధు సుందర సబ్‌ లాయక.
2
మోదకప్రియ ముద మంగళ దాతా,
విద్యా వారిధి బుద్ధి విధాతా.
3
మాంగత తులసిదాస కర జోరే,
బసహి రామ సియ మానస మోరే.
4
గణేశ మఙ్గళాష్టకమ్‌
గజాననాయ గాఙ్గేయ సహజాయ సదాత్మనే,
గౌరీప్రియ తనూజాయ గణేశాయాస్తు మఙ్గళమ్‌.
1
నాగయజ్ఞోపవీతాయ నతవిఘ్నవినాశినే,
నన్ద్యాది గణనాథాయ నాయకాయాస్తు మఙ్గళమ్‌.
2
ఇభవక్త్రాయ చేన్ద్రాది వన్దితాయ చిదాత్మనే,
ఈశాన ప్రేమపాత్రాయ చేష్టదాయాస్తు మఙ్గళమ్‌.
3
సుముఖాయ సుశుణ్డాగ్రోత్క్షిప్తామృతఘటాయ చ,
సురబృన్ద నిషేవ్యాయ సుఖదాయాస్తు మఙ్గళమ్‌.
4
చతుర్భుజాయ చన్ద్రార్ధ విలసన్మస్తకాయ చ,
చరణావనతానన్త తారణాయాస్తు మఙ్గళమ్‌.
5
వక్రతుణ్డాయ వటవే వన్యాయ వరదాయ చ,
విరూపాక్ష సుతాయాస్తు విఘ్ననాశాయ మఙ్గళమ్‌.
6
ప్రమోదామోదరూపాయ సిద్ధివిజ్ఞానరూపిణే,
ప్రకృష్ట పాపనాశాయ ఫలదాయాస్తు మఙ్గళమ్‌.
7
మఙ్గళం గణనాథాయ మఙ్గళం హరసూనవే,
మఙ్గళం విఘ్నరాజాయ విఘ్నహర్త్రేఽస్తు మఙ్గళమ్‌.
8
శ్లోకాష్టకమిదం పుణ్యం మఙ్గళప్రద మాదరాత్‌
పఠితవ్యం ప్రయత్నేన సర్వవిఘ్ననివృత్తయే.
ఇతి శ్రీ గణేశ మంగళాష్టకమ్‌
గణనాయకాష్టకమ్‌
ఏకదన్తం మహాకాయం, తప్తకాఞ్చనసన్నిభమ్‌
లమ్బోదరం విశాలాక్షం, వన్దేఽహం గణనాయకమ్‌.
1
మౌఞ్జీ కృష్ణాజినధరం, నాగయజ్ఞోపవీతినమ్‌
బాలేన్దుశకలం మౌళౌ, వన్దేఽహం గణనాయకమ్‌.
2
చిత్రరత్నవిచిత్రాఙ్గం, చిత్రమాలా విభూషితమ్‌
కామరూపధరమ్‌ దేవమ్‌, వన్దేఽహం గణనాయకమ్‌.
3
గజవక్త్రం సురశ్రేష్ఠం, కర్ణచామర భూషితమ్‌
పాశాఙ్కుశధరమ్‌ దేవం, వన్దేఽహం గణనాయకమ్‌.
4
మూషకోత్తమమారుహ్య దేవాసుర మహాహవే
యోద్ధుకామం మహావీరం వన్దేఽహం గణనాయకమ్‌.
5
యక్షకిన్నర గన్ధర్వ, సిద్ధవిద్యాధరైస్సదా,
స్తూయమానమ్‌ మహాబాహుం, వన్దేఽహం గణనాయకమ్‌.
6
అమ్బికాహృదయానన్దం, మాతృభిః పరివేష్టితమ్‌
భక్తప్రియం మదోన్మత్తం, వన్దేఽహం గణనాయకమ్‌.
7
సర్వవిఘ్నహరం దేవం, సర్వవిఘ్నవివర్జితమ్‌
సర్వసిద్ధి ప్రదాతారం, వన్దేఽహం గణనాయకమ్‌.
8
గణాష్టకమిదం పుణ్యం, యః పఠేత్‌ సతతం నరః
సిద్ధ్యన్తి సర్వకార్యాణి విద్యావాన్‌ ధనవాన్‌ భవేత్‌.
ఇతి శ్రీ గణనాయకాష్టకమ్‌
వినాయక అష్టోత్తరశత నామావళిః
ఓం వినాయకాయ నమః
ఓం విఘ్నరాజాయ నమః
ఓం గౌరీపుత్రాయ నమః
ఓం గణేశ్వరాయ నమః
ఓం స్కన్ధాగ్రజాయ నమః
5
ఓం అవ్యయాయ నమః
ఓం పూతాయ నమః
ఓం దక్షాయ నమః
ఓం అధ్యక్షాయ నమః
ఓం ద్విజప్రియాయ నమః
10
ఓం అగ్నిగర్భచ్ఛిదే నమః
ఓం ఇన్ద్రశ్రీప్రదాయ నమః
ఓం వాణీప్రదాయ నమః
ఓం అవ్యయాయ నమః
ఓం సర్వసిద్ధిప్రదాయ నమః
15
ఓం శర్వతనయాయ నమః
ఓం శర్వరీప్రియాయ నమః
ఓం సర్వాత్మకాయ నమః
ఓం సృష్టికర్త్రే నమః
ఓం దేవాయ నమః
20
ఓం అనేకార్చితాయ నమః
ఓం శివాయ నమః
ఓం శుద్ధాయ నమః
ఓం బుద్ధిప్రియాయ నమః
ఓం శాన్తాయ నమః
25
ఓం బ్రహ్మచారిణే నమః
ఓం గజాననాయ నమః
ఓం ద్వైమాత్రేయాయ నమః
ఓం మునిస్తుత్యాయ నమః
ఓం భక్తవిఘ్నవినాశనాయ నమః
30
ఓం ఏకదన్తాయ నమః
ఓం చతుర్బాహవే నమః
ఓం చతురాయ నమః
ఓం శక్తిసంయుతాయ నమః
ఓం లమ్బోదరాయ నమః
35
ఓం శూర్పకర్ణాయ నమః
ఓం హరయే నమః
ఓం బ్రహ్మవిదూత్తమాయ నమః
ఓం కాలాయ నమః
ఓం గ్రహపతయే నమః
40
ఓం కామినే నమః
ఓం సోమసూర్యాగ్నిలోచనాయ నమః
ఓం పాశాఙ్కుశధరాయ నమః
ఓం చణ్డాయ నమః
ఓం గుణాతీతాయ నమః
45
ఓం నిరఞ్జనాయ నమః
ఓం అకల్మషాయ నమః
ఓం స్వయంసిద్ధాయ నమః
ఓం సిద్ధార్చితపదామ్బుజాయ నమః
ఓం బీజపూరఫలాసక్తాయ నమః
50
ఓం వరదాయ నమః
ఓం శాశ్వతాయ నమః
ఓం కృతినే నమః
ఓం విద్వత్ప్రియాయ నమః
ఓం వీతభయాయ నమః
55
ఓం గదినే నమః
ఓం చక్రిణే నమః
ఓం ఇక్షుచాపధృతే నమః
ఓం శ్రీదాయ నమః
ఓం అజాయ నమః
60
ఓం ఉత్పలకరాయ నమః
ఓం శ్రీపతయే నమః
ఓం స్తుతిహర్షితాయ నమః
ఓం కులాద్రిభేత్త్రే నమః
ఓం జటిలాయ నమః
65
ఓం కలికల్మషనాశనాయ నమః
ఓం చన్ద్రచూడామణయే నమః
ఓం కాన్తాయ నమః
ఓం పాపహారిణే నమః
ఓం సమాహితాయ నమః
70
ఓం ఆశ్రితాయ నమః
ఓం శ్రీకరాయ నమః
ఓం సౌమ్యాయ నమః
ఓం భక్తవాఞ్ఛితదాయకాయ నమః
ఓం శాన్తాయ నమః
75
ఓం కైవల్యసుఖదాయ నమః
ఓం సచ్చిదానన్దవిగ్రహాయ నమః
ఓం జ్ఞానినే నమః
ఓం దయాయుతాయ నమః
ఓం దాన్తాయ నమః
80
ఓం బ్రహ్మద్వేషవివర్జితాయ నమః
ఓం ప్రమత్తదైత్యభయదాయ నమః
ఓం శ్రీకణ్ఠాయ నమః
ఓం విబుధేశ్వరాయ నమః
ఓం రమార్చితాయ నమః
85
ఓం విధయే నమః
ఓం నాగరాజయజ్ఞోపవీతవతే నమః
ఓం స్థూలకణ్ఠాయ నమః
ఓం స్వయంకర్త్రే నమః
ఓం సామఘోషప్రియాయ నమః
90
ఓం పరస్మై నమః
ఓం స్థూలతుణ్డాయ నమః
ఓం అగ్రణ్యే నమః
ఓం ధీరాయ నమః
ఓం వాగీశాయ నమః
95
ఓం సిద్ధిదాయకాయ నమః
ఓం దూర్వాబిల్వప్రియాయ నమః
ఓం అవ్యక్తమూర్తయే నమః
ఓం అద్భుతమూర్తిమతే నమః
ఓం శైలేన్ద్రతనుజోత్సఙ్గఖేలనోత్సుకమానసాయ నమః
100
ఓం స్వలావణ్యసుధాసారజిత మన్మథవిగ్రహాయ నమః
ఓం సమస్తజగదాధారాయ నమః
ఓం మాయినే నమః
ఓం మూషకవాహనాయ నమః
ఓం హృష్టాయ నమః
105
ఓం తుష్టాయ నమః
ఓం ప్రసన్నాత్మనే నమః
ఓం సర్వసిద్ధిప్రదాయకాయ నమః
108
శ్రీ వినాయక అష్టోత్తరశత నామావళిః సమాప్తా॥
గణేశ పఞ్చరత్నమ్‌
ముదా కరాత్త మోదకం సదా విముక్తి సాధకం
కళాధరావతంసకం విలాసి లోక రఞ్జకమ్‌
అనాయకైక నాయకం వినాశితేభ దైత్యకం
నతాశుభాశు నాశకం నమామి తం వినాయకమ్‌
నతేతరాతి భీకరం నవోదితార్క భాస్వరం
నమత్‌ సురారి నిర్జరం నతాధికాపదుద్ధరమ్‌
సురేశ్వరం నిధీశ్వరం గజేశ్వరం గణేశ్వరం
మహేశ్వరం తమాశ్రయే పరాత్పరం నిరన్తరమ్‌
సమస్త లోక శఙ్కరం నిరస్త దైత్య కుఞ్జరం
దరేతరోదరం వరం వరేభవక్త్రం అక్షరమ్‌
కృపాకరం క్షమాకరం ముదాకరం యశస్కరం
మనస్కరం నమస్కృతాం నమస్కరోమి భాస్వరమ్‌
అకిఞ్చనార్తి మార్జనం చిరన్తనోక్తి భాజనం
పురారిపూర్వనన్దనం సురారి గర్వ చర్వణమ్‌
ప్రపఙ్చనాశ భీషణం ధనఞ్జయాది భూషణం
కపోలదానవారణం భజే పురాణవారణమ్‌
నితాన్తకాన్త దన్తకాన్తిమన్తకాన్తకాత్మజం
అచిన్త్యరూపమన్తహీనమన్తరాయ కృన్తనమ్‌
హృదన్తరే నిరన్తరం వసన్తమేవ యోగినాం
తమేకదన్తమేకమేవ చిన్తయామి సన్తతమ్‌
మహాగణేశ పఞ్చరత్నమాదరేణ యోన్వహం
ప్రజల్పతి ప్రభాతకే హృది స్మరణ్‌ గణేశ్వరమ్‌
అరోగతాం అదోషతాం సుసాహితీం సుపుత్రతాం
సమాహితాయురష్ట భూతిమభ్యుపైతి సోఽచిరాత్‌
ఇతి శ్రీ శఙ్కరాచార్య విరచితం శ్రీ మహాగణేశ పఞ్చరత్నం సంపూర్ణమ్‌
గణేశభుజఙ్గమ్‌
రణత్క్షుద్రఘణ్టానినాదాభిరామం
చలత్తాణ్డవోద్దణ్డవత్పద్మతాలమ్‌
లసత్తున్దిలాఙ్గోపరివ్యాళహారం
గణాధీశమీశానసూనుం తమీడే
ధ్వనిధ్వంసవీణాలయోల్లాసివక్త్రం
స్ఫురచ్ఛుణ్డదణ్డోల్లసద్బీజపూరమ్‌
గళద్దర్పసౌగన్ధ్యలోలాలిమాలం
గణాధీశమీశానసూనుం తమీడే
ప్రకాశజ్జపారక్తరత్నప్రసూన -
ప్రవాళప్రభాతారుణజ్యోతిరేకమ్‌
ప్రలమ్బోదరం వక్రతుణ్డైకదన్తం
గణాధీశమీశానసూనుం తమీడే
విచిత్రస్ఫురద్రత్నమాలాకిరీటం
కిరీటోల్లసచ్చన్ద్రరేఖావిభూషమ్‌
విభూషైకభూషం భవధ్వంసహేతుం
గణాధీశమీశానసూనుం తమీడే
ఉదఞ్చద్భుజావల్లరీదృశ్యమూలో -
చ్చలద్భ్రూలతావిభ్రమభ్రాజదక్షమ్‌
మరుత్సున్దరీచామరైః సేవ్యమానం
గణాధీశమీశానసూనుం తమీడే
స్ఫురన్నిష్ఠురాలోలపిఙ్గాక్షితారం
కృపాకోమలోదారలీలావతారమ్‌
కళాబిన్దుగం గీయతే యోగివర్యైః
గణాధీశమీశానసూనుం తమీడే
యమేకాక్షరం నిర్మలం నిర్వికల్పం
గుణాతీతమానన్దమాకారశూన్యమ్‌
పరంపారమోఙ్కారమామ్నాయగర్భం
వదన్తి ప్రగల్భం పురాణం తమీడే
చిదానన్దసాన్ద్రాయ శాన్తాయ తుభ్యం
నమో విశ్వకర్త్రే చ హర్త్రే చ తుభ్యమ్‌
నమోఽనన్తలీలాయ కైవల్యభాసే
నమో విశ్వబీజ ప్రసీదేశసూనో
ఇమం సంస్తవం ప్రాతరుత్థాయ భక్త్యా
పఠేద్యస్తు మర్త్యో లభేత్సర్వకామాన్‌
గణేశప్రసాదేన సిధ్యన్తి వాచో
గణేశే విభౌ దుర్లభం కిం ప్రసన్నే
AndhraBharati AMdhra bhArati - dhArmika - stOtrAvaLi ( telugu andhra )