ఇతిహాసములు భారతము ఆదిపర్వము - ద్వితీయాశ్వాసము
ఆదిపర్వము - ద్వితీయాశ్వాసము
క. శ్రీవనితావల్లభ! వేం | గీవిషయాధీశ! కావ్యగీతప్రియ! నా
నావనినాథకిరీటత | టీవిలసద్రత్నసంఘటితపదకమలా!
1
AndhraBharati AMdhra bhArati - AndhramahAbhAratamu - Adi parvamu - kavitraya bhAratamu - kavitrayamu - nannaya - tikkana - eRRana - nannyya tikkanna eRRana - andhramahabharatamu aandhramahaabhaaratamu ( telugu literature andhra literature )