ఇతిహాసములు భారతము ఆదిపర్వము - తృతీయాశ్వాసము
ఆదిపర్వము - తృతీయాశ్వాసము
క. శ్రీమచ్చళుక్య వంశశి | ఖామణి! మనుమార్గ! రాజకంఠీరవ! ధై
ర్యామరధరణీధర! ధర | ణీమండన! ధర్మనిరత! నిత్యాభ్యుదయా!
1
AndhraBharati AMdhra bhArati - AndhramahAbhAratamu - Adi parvamu - kavitraya bhAratamu - kavitrayamu - nannaya - tikkana - eRRana - nannyya tikkanna eRRana - andhramahabharatamu aandhramahaabhaaratamu ( telugu literature andhra literature )