ఇతిహాసములు భారతము ఆదిపర్వము - సప్తమాశ్వాసము
ఆదిపర్వము - సప్తమాశ్వాసము
క. శ్రీ రాజరాజ! వీర | శ్రీరమణీరమ్య గంధసింధుర హయ శి
క్షారూఢిదక్ష! దక్ష మ | ఖారిదయాలబ్ధ సుస్థిరైశ్వర్యపదా!
1
AndhraBharati AMdhra bhArati - AndhramahAbhAratamu - Adi parvamu - kavitraya bhAratamu - kavitrayamu - nannaya - tikkana - eRRana - nannyya tikkanna eRRana - andhramahabharatamu aandhramahaabhaaratamu ( telugu literature andhra literature )