ఇతిహాసములు భారతము ఆదిపర్వము - అష్టమాశ్వాసము
ఆదిపర్వము - అష్టమాశ్వాసము
క. శ్రీవిభవనిత్యనిలయ! ద | యావర్ధితధారుణీసురాన్వయ! వేంగీ
భూవల్లభ! నిఖిలజగ | త్పావనశుభచరిత! భావభవనిభసుభగా!
1
AndhraBharati AMdhra bhArati - AndhramahAbhAratamu - Adi parvamu - kavitraya bhAratamu - kavitrayamu - nannaya - tikkana - eRRana - nannyya tikkanna eRRana - andhramahabharatamu aandhramahaabhaaratamu ( telugu literature andhra literature )