కీర్తనలు దాసు శ్రీరాములు ఇద్దరి పొందేలరా - సామి దానింటికె పోపోరా
జంఝాటి - ఆది
పల్లవి:
ఇద్దరి పొందేలరా - సామి దానింటికె పోపోరా ॥ఇద్దరి॥
అనుపల్లవి:
సద్దేల జేసేవు - సామి నే నోర్వ నా
వద్దకు నీవు రా - వద్దుర వద్దుర
॥ఇద్దరి॥
చరణ:
నా జోలి నీకేలరా ఆబ్రహ్మ - నిన్నెట్లు పుట్టించెరా
ఏ జాము దానింట - నీజాడ నేజూడ
బేజారు గాజాల - నేజెల్ల నేజెల్ల
॥ఇద్దరి॥
కన్నుల ఎరుపేమిరా చెక్కుల - కాటుక నలుపేమిరా
కన్నుల విలుకాని - కయ్యాల మెలగిన
చిన్నెలే తోచెరా - చెప్పరా చెప్పరా
॥ఇద్దరి॥
శ్రీపూర్ణ తోట్ల వల్లూరిపుర - వేణుగోపాల బాగాయె
రాపేల దాసు శ్రీ - రామకవిపాల
ఈ పట్ల నీపను - లింతాయె వింతాయె
॥ఇద్దరి॥
AndhraBharati AMdhra bhArati - dAsu SrIrAmulu padamulu jAvALIlu Padamulu Javalilu Javaleelu kIrtanalu - iddari poMdeelaraa - saami daaniMTike poopooraa - dAsu SrIrAmulu - Dasu Sriramulu - Dasu Sreeramulu - Lyrics of Dasu Sreeramulu Padams and Javalis ( telugu literature andhra )