కీర్తనలు దాసు శ్రీరాములు కోపమా సామి యేమిర - కోపమా
కాఫి - చాపు
పల్లవి:
కోపమా సామి యేమిర - కోపమా ॥కోపమా॥
అనుపల్లవి:
ఆపరాదుర మోహము పరి - తాప మందెర దేహము, నను
రాపు జేయుట ద్రోహము నీ - రూపమైన జూపవేమిర
॥కోపమా॥
చరణ:
వాదమా సామి నాతో - వాదమా
లేదురా బలవంతము - ఇదికాదురా యొక పంతము, సడి
రాదురా అత్యంతము నీ - మీది తమితో నేమి తోచదు
॥కోపమా॥
వీడరా మోడి నాపై - వీడరా
ఆడుదానిరా దోసము కా - పాడరా పరిహాసము, నిను
గూడని నావేసము మా - టాడనైన గూడదటరా
॥కోపమా॥
దోసమా సామి నాపై - దోసమా
...
...
॥కోపమా॥
AndhraBharati AMdhra bhArati - dAsu SrIrAmulu padamulu jAvALIlu Padamulu Javalilu Javaleelu kIrtanalu - koopamaa saami yeemira - koopamaa - dAsu SrIrAmulu - Dasu Sriramulu - Dasu Sreeramulu - Lyrics of Dasu Sreeramulu Padams and Javalis ( telugu literature andhra )