కీర్తనలు దాసు శ్రీరాములు తగు తగులేరా చిన్న - దాన తాళజాలరా, నా
హిందూస్థాని కాఫి - రూపకం/త్రిశ్రగతి
పల్లవి:
తగు తగులేరా చిన్న - దాన తాళజాలరా, నా
తోను పంతమేలరా యిం - తైన నిల్వలేనురా
॥తగు॥
చరణ:
నను గరుణింపవేర - న్యాయమరసి చూడరా, నా
మీద కోపమేలరా నీ - కేల రవ్వ మానరా
॥తగు॥
కోమలమగు నాదు వయసు - కోన వెన్నెలాయెరా, నా
గుట్టు బయలు బట్టెరా - నా కోరిక లీడేర్చరా
॥తగు॥
వేసకాడ ముద్దుసామి - వేణుగోపబాలకా, శ్రీ
దాసురామపాలకా నా - పాలి పంచనాయకా
॥తగు॥
AndhraBharati AMdhra bhArati - dAsu SrIrAmulu padamulu jAvALIlu Padamulu Javalilu Javaleelu kIrtanalu - tagu taguleeraa chinna - daana taaLajaalaraa, naa - dAsu SrIrAmulu - Dasu Sriramulu - Dasu Sreeramulu - Lyrics of Dasu Sreeramulu Padams and Javalis ( telugu literature andhra )