కీర్తనలు దాసు శ్రీరాములు నా నొసటనే పొడిచె - నా యేమిరా
ఖమాస్‌ - రూపకం
పల్లవి:
నా నొసటనే పొడిచె - నా యేమిరా ॥నా నొసట॥
అనుపల్లవి:
నానా వర వర్ణినులకు - నావలె కామము లేదా॥నా నొసట॥
చరణ:
పరమ శివునౌదల గంగా - భామలేదా
పరమేష్ఠి ముఖమున సర - స్వతి వసించలేదా
॥నా నొసట॥
దామోదరు రొమ్మున లే - దా ఇందిర
కామాక్షి హరునర్ధాం - గమున బెనుగొనలేదా
॥నా నొసట॥
నా వేణుగోపాల - నన్నేలరాదా
శ్రీవిలసిత శ్రీదాసు - శ్రీరామకవి వరదా
॥నా నొసట॥
AndhraBharati AMdhra bhArati - dAsu SrIrAmulu padamulu jAvALIlu Padamulu Javalilu Javaleelu kIrtanalu - naa nosaTanee poDiche - naa yeemiraa - dAsu SrIrAmulu - Dasu Sriramulu - Dasu Sreeramulu - Lyrics of Dasu Sreeramulu Padams and Javalis ( telugu literature andhra )