కీర్తనలు దాసు శ్రీరాములు పోవోయి పోవోయి - పొలతులతో నింత
కాఫి - ఆట
పల్లవి:
పోవోయి పోవోయి - పొలతులతో నింత
- పోటాపోటీ లేమోయి ॥పోవోయి॥
అనుపల్లవి:
వావిని ఈవాడ - వనితలెల్ల నీకు
వావారే వావారే - వదిన మరదళ్లైరి
॥పోవోయి॥
చరణ:
తల తడిపి తగని బా - సలు జేసిన నమ్మ
- దగిన కాలము గాదురా
చెలువుడ మన యూరి - వెలయాండ్రతో నీకు
భళిభళి భళీభళి - బహరీ ఖాతాలాయె
॥పోవోయి॥
వేషభాషలు జూపి - విషము చక్కెర జేసి
- విడుతురోయి పురుషులు
హాషామాషీ చెలి - యల సయ్యాటలు నీకు
భేషు భేషు భేషు - విజయ బిరుదములాయె
॥పోవోయి॥
బహురూపధర తోట్ల - వల్లూరి వేణుగోపాలా
- యెంత జాణవు
రహి మించు దాసు శ్రీ - రాముని పలుకులు
అహ హాహా అహా అహా - అమృత బిందువులాయె
॥పోవోయి॥
AndhraBharati AMdhra bhArati - dAsu SrIrAmulu padamulu jAvALIlu Padamulu Javalilu Javaleelu kIrtanalu - poovooyi poovooyi - polatulatoo niMta - dAsu SrIrAmulu - Dasu Sriramulu - Dasu Sreeramulu - Lyrics of Dasu Sreeramulu Padams and Javalis ( telugu literature andhra )