కీర్తనలు దాసు శ్రీరాములు అంత గీర్వాణము - నేనేరరా స్వామి
అసావేరి -త్రిపుట
పల్లవి:
అంత గీర్వాణము - నేనేరరా స్వామి
అచ్చతెనుగు జెప్పరా
॥అంత॥
అనుపల్లవి:
వింతగా ననుజూచి - "విరిబోణియవి పూవు
బంతులా యేమని" - పకపక నగియెదవు
॥అంత॥
చరణ:
చాలగా మదన ప్ర - చారములను నే
జాణగాను గదరా
"మేలు వేలుపుప్రోడ - మిద్దెటింటికి జేర
వీలు దెలుపు" మని - వేవేగ ననియెదవు
॥అంత॥
వీరాసనము వైచి - పెదవి పంటను గరచి
తీరుగా కన్నుగీటుచు
"వారిజ ముఖి మంచి - పగడము ముత్యాల
చేరులోనికి దయ - సేయుమీ" అనియెదవు
॥అంత॥
వాలాయముగ తోట్ల - వల్లూరి వేణుగో
పాల నిన్నే నమ్మితి
శీల మొప్పగ "దాసు - శ్రీరామ కవి కృతి
లీలాం శ్రుణు మహిళే" - అని పల్కెదవు
॥అంత॥
AndhraBharati AMdhra bhArati - dAsu SrIrAmulu padamulu jAvALIlu Padamulu Javalilu Javaleelu kIrtanalu - aMta giirvaaNamu - neeneeraraa svaami - dAsu SrIrAmulu - Dasu Sriramulu - Dasu Sreeramulu - Lyrics of Dasu Sreeramulu Padams and Javalis ( telugu literature andhra )