కీర్తనలు దాసు శ్రీరాములు ఇంత మోహమా సామి - ఇంత మోహమా
దర్బారు - రూకపం
పల్లవి:
ఇంత మోహమా సామి - ఇంత మోహమా
ఇపుడె రావలెన సామి
॥ఇంత॥
చరణ:
అక్కటక్కటా వేగు - చుక్క బొడిచెనో లేదో
కొక్కొరోకో యనుచు తొలి - కోడి గూసెరా
చిక్కియున్న కసర కసర - చీకటిలో నిదురలేక
ఇక్కడకు రానుపోను - యీ ప్రయాసమేల సామి
॥ఇంత॥
జుంటి తేనెలొలుకు దొండ - పంటి వంటి మోవి మీద
గంటు జూడగా యొడలు - మంట లెక్కెరా
ఒంటిగానె వచ్చితివో - వెంటనొకతె యున్నదో
జంట విడవు రేపు దాని - తంటాలేమి యున్నవో
॥ఇంత॥
వినుము తోట్ల వల్లూరి - వేణుగోపాల నీ
కనుల ఎరుపు చెక్కుల నలుపు - గనుగొంటినిరా
నిను నే నొకటన నేటికి - నిజమాడిన నిష్ఠురమే
ఘనుడ దాసు శ్రీరామ - కవి వందిత మునివందిత
॥ఇంత॥
AndhraBharati AMdhra bhArati - dAsu SrIrAmulu padamulu jAvALIlu Padamulu Javalilu Javaleelu kIrtanalu - iMta moohamaa saami - iMta moohamaa - dAsu SrIrAmulu - Dasu Sriramulu - Dasu Sreeramulu - Lyrics of Dasu Sreeramulu Padams and Javalis ( telugu literature andhra )