కీర్తనలు దాసు శ్రీరాములు కట్టివైతునా పడకింటిలో వాని
కాంభోజి - త్రిపుట
పల్లవి:
కట్టివైతునా పడకింటిలో వాని
బట్టి పైట కొంగున
॥కట్టి॥
అనుపల్లవి:
ఇట్టివాడు వంట - ఇంటి కుందేలాయె
ఎక్కడ బోయే ననుకో రాదమ్మ
॥కట్టి॥
చరణ:
విడచితినా సామి- వీధివీధి తిరిగి
- వేగత్తెల గుడునే
తడబాటులేక చే - తను జిక్కినప్పుడే
చెడనీక పదిలము - చేసుకోవలెనమ్మ
॥కట్టి॥
ఏమరి నేనూరకుంటినా - ఈ రాత్రి
- ఏవేళ కేబుద్ధియో
కోమలమున నింత - గోవగొన్నవాడు
వామాక్షి మనవాడ నమ్మరాదమ్మా
॥కట్టి॥
మోస పోతిని వేణు - గోపాల దేవుని
- బాస నిజము గాదే
దాసు శ్రీరామదాసుని - హృదయము
బాసి గడియయైన - నిలువ నొల్లడమ్మా
॥కట్టి॥
AndhraBharati AMdhra bhArati - dAsu SrIrAmulu padamulu jAvALIlu Padamulu Javalilu Javaleelu kIrtanalu - kaTTivaitunaa paDakiMTiloo vaani - dAsu SrIrAmulu - Dasu Sriramulu - Dasu Sreeramulu - Lyrics of Dasu Sreeramulu Padams and Javalis ( telugu literature andhra )