కీర్తనలు దాసు శ్రీరాములు చల్లకు వచ్చి ముంత దా - చ నేలనే ఓమధురవాణీ
బేగడ - రూపకం
పల్లవి:
చల్లకు వచ్చి ముంత దా - చ నేలనే ఓమధురవాణీ ॥చల్లకు॥
అనుపల్లవి:
ముల్లెకు మోసము లేదు - ముద్దు బెట్టి పొమ్మనే ॥చల్లకు॥
చరణ:
వల్లభ నీవంటి వాని - వలచి వచ్చిన వనిత నేచ
చెల్లదురా తగదు దగదని - చెయ్యి బట్టి రమ్మనె
॥చల్లకు॥
వానికెదురు చూచుచు - వాకిటనే నిలచితినే
చాన యేమొకాని యన్న - పానమునే మరచితినే
॥చల్లకు॥
వేసట జెందితిగదవే - వేణుగోపాలుని దేవే
దాసు రామ కవి హృదయ ని - వాసుని దయచేయుమనే
॥చల్లకు॥
AndhraBharati AMdhra bhArati - dAsu SrIrAmulu padamulu jAvALIlu Padamulu Javalilu Javaleelu kIrtanalu - challaku vachchi muMta daa - cha neelanee oomadhuravaaNii - dAsu SrIrAmulu - Dasu Sriramulu - Dasu Sreeramulu - Lyrics of Dasu Sreeramulu Padams and Javalis ( telugu literature andhra )