కీర్తనలు దాసు శ్రీరాములు తత్తర పడనేల - తాళు తాళురా సామి
కల్యాణి - మిశ్రచాపు
పల్లవి:
తత్తర పడనేల - తాళు తాళురా సామి
అత్తింటి కోడలరా
॥తత్తర॥
అనుపల్లవి:
కొత్తగా నేవచ్చి - కొన్ని నాళ్లాయెరా
పొత్తుగడియ మరచి - పోరు మా వారు
చిత్తమున నేరమెంచకురా - చీకటి వేళగాదురా
అత్తవారింట లేకున్నపు - డైన రావైతివిర సామీ
॥తత్తర॥
చరణ:
మక్కువ చెక్కిలి - నొక్కరాకురా సామి
- నొక్కు లెక్కడ దాతురా
అక్కడ నున్నది - అదిగో యాడు బిడ్డ
ఇక్కథ లెరిగిన - నెగిరి పైబడు సామి
నిక్కముగ నీకె దక్కితిరా - నేటి మాపటికి రాపోరా
పక్కనే పంచాది గది వెల - పటి తలుపు మూయకుంచెదరా
॥తత్తర॥
కౌగిటి కిది వేళ - గాదురా నీకింత
- కక్కుర్తి పని యేమిరా
బాగు బాగు రవిక - బట్టి నీగోళ్ళతో
లాగిన పికిలె నే - లాగు బొంకెదురా
కాగలదురా నీవు కోరిన - కార్యమది యొక జాములోపన
రాగదుర మాపటికి మా లో - గిటికి పడమటి కిటికి దారిని
॥తత్తర॥
వల్లగాదుర తోట్ల - వల్లూరి వేణుగో
- పాల తగదు తగదురా
చల్లని పన్నీరు - చల్లి యత్తరు దేహ
వల్లి బూసెదు మూయ - వశమా వాసనలు
సల్లలిత దాసు రాముని కృతి - నుల్లసిల్లితివిరా మది మన
మల్లగుంతలె వారు చూచిన - నల్లరికి మూలమగు సామి
॥తత్తర॥
AndhraBharati AMdhra bhArati - dAsu SrIrAmulu padamulu jAvALIlu Padamulu Javalilu Javaleelu kIrtanalu - tattara paDaneela - taaLu taaLuraa saami - dAsu SrIrAmulu - Dasu Sriramulu - Dasu Sreeramulu - Lyrics of Dasu Sreeramulu Padams and Javalis ( telugu literature andhra )