కీర్తనలు దాసు శ్రీరాములు నా సామి నీకిది - న్యాయమా న్యాయమా
అఠాణ - ఆది
పల్లవి:
నా సామి నీకిది - న్యాయమా న్యాయమా
నా సాటివారిలో - నగుబాటు లాయెరా
॥నా సామి॥
చరణ:
సుందరాంగ నిను - జూచినప్పటి నుండి
ఇందన్నము నిద్ర - నేనెరుగ నన్నేలరా
అందరాని మ్రాని పండ్ల - కాసించి నట్లాయె బ్రతు
కెందుకిక నా - యందు దయ రాదేమిరా
॥నా సామి॥
పాటలాధర నిన్ను - పటమున వ్రాసుక
మాటి మాటికి తమి - నాటి చూచుకొనుచు
కాటుక కన్నుల వెంట - దీటుగా జారు కన్నీట
మీటిన విచ్చు గుబ్బలపై - శాటి దడిసె నీ కేటిమాటలు
॥నా సామి॥
వర తోట్ల వల్లూరి - వాసా వేణుగోపాలా
స్థిర శీల ఘన దాసు - శ్రీరామకవి పాల
కరుణలేదాయె నాపై - మరుబారి కోర్వగలనా
సురత సుఖమున నరసి ప్రోవర - చరణములకే శరణుజొచ్చెద
॥నా సామి॥
AndhraBharati AMdhra bhArati - dAsu SrIrAmulu padamulu jAvALIlu Padamulu Javalilu Javaleelu kIrtanalu - naa saami niikidi - nyaayamaa nyaayamaa - dAsu SrIrAmulu - Dasu Sriramulu - Dasu Sreeramulu - Lyrics of Dasu Sreeramulu Padams and Javalis ( telugu literature andhra )