కీర్తనలు దాసు శ్రీరాములు నేను నీదాన నా - మేను నీ దేనురా
శంకరాభరణము - ఆది
పల్లవి:
నేను నీదాన నా - మేను నీ దేనురా
నీనా సందున - గానడెవాడురా
॥నేను॥
చరణ:
ఎన్నడు నీమాట - కెదురాడనురా
మన్నించి తిన్నగ - మాటాడ వేమిరా
॥నేను॥
ఓరీ నాసామి నే - కోరితిరా నిన్నే
తీరైన గుబ్బల - గోరులుంచ రార
॥నేను॥
భాసుర వేణుగో - పాల దయాళవాల
దాసు శ్రీరాముని - దయనేల వదేల
॥నేను॥
AndhraBharati AMdhra bhArati - dAsu SrIrAmulu padamulu jAvALIlu Padamulu Javalilu Javaleelu kIrtanalu - neenu niidaana naa - meenu nii deenuraa - dAsu SrIrAmulu - Dasu Sriramulu - Dasu Sreeramulu - Lyrics of Dasu Sreeramulu Padams and Javalis ( telugu literature andhra )