కీర్తనలు దాసు శ్రీరాములు నేనెరుగనా నీజాడ - నాసామి నేనెరుగనా
దర్బారు - జంపె
పల్లవి:
నేనెరుగనా నీజాడ - నాసామి నేనెరుగనా ॥నే॥
అనుపల్లవి:
మాను నీ వగలెల్ల - మావద్దనా సామి ॥నే॥
చరణ:
మరుపెన్నటికి రాని - మంచి మాటలె చెప్పి
అరచేత వైకుంఠ మట్టెచూపి
పరిపూర్ణ దయ గలిగి - పనులెల్ల కానిచ్చి
సరసుడవు నీ వింద్ర జాలములు చేసేవు
॥నే॥
ముద్దు నాసామి నీ - మురిపంపు సుద్దులివి
ముత్యాలు పదివేలు - మూటగట్టు
బద్దులాడను పంచ - బాణుడాన నీవలపు
మిద్దె పై నిడుపరుగు - మీసాలపై తేనె
॥నే॥
కనికరము పూజ్య మా - కాశ పుష్పము నిజము
వినవోయి మగవారి - వింతలెల్ల
ఘనదాసు శ్రీరామ - కవికీర్తనంబులే
విన వేడుకాయె నీ - పని పదిల మాయెనిక
॥నే॥
AndhraBharati AMdhra bhArati - dAsu SrIrAmulu padamulu jAvALIlu Padamulu Javalilu Javaleelu kIrtanalu - neeneruganaa niijaaDa - naasaami neeneruganaa - dAsu SrIrAmulu - Dasu Sriramulu - Dasu Sreeramulu - Lyrics of Dasu Sreeramulu Padams and Javalis ( telugu literature andhra )