కీర్తనలు దాసు శ్రీరాములు పగవారికి నవ్వగ సందే - మగడే నను వేరు జేసెగదే నా
కాఫి - మిశ్రచాపు
పల్లవి:
పగవారికి నవ్వగ సందే - మగడే నను వేరు జేసెగదే నా
మగడే నను వేరు జేసెగదే
॥పగవారికి॥
చరణ:
వినవే తనమో - మున ముద్దిడ బోయిన వద్దని దిగ్గున లేచెనయో
ఎనసి ముద్దిడరాదటే ఇది వాదటే
మనసులో దయలేదుగా - ముమ్మాటికి
ఇక మాటలేమిటికి
॥పగవారికి॥
కలనా మరుకోలలనొ యెడ గు - బ్బల నాగగలనా లలనా
వలచి చేరిన నేరమా - పెరవారమా
చెలియ నాతో నలుక - లేటికి చెల్లబో నేనేటికి
॥పగవారికి॥
వర తోటల వల్లూరి వేణూగోపాలా - కరుణారసకలిత సుకలిత
భరిత దాస్వభిరాముని - శ్రీరాముని
సరస సమ్మత చరితుడాయెనే - సామిని నేమందునే
॥పగవారికి॥
AndhraBharati AMdhra bhArati - dAsu SrIrAmulu padamulu jAvALIlu Padamulu Javalilu Javaleelu kIrtanalu - pagavaariki navvaga saMdee - magaDee nanu veeru jeesegadee naa - dAsu SrIrAmulu - Dasu Sriramulu - Dasu Sreeramulu - Lyrics of Dasu Sreeramulu Padams and Javalis ( telugu literature andhra )