కీర్తనలు దాసు శ్రీరాములు పోయి వచ్చెద సామీ - అత్తింటికి
బేగడ - ఆట
పల్లవి:
పోయి వచ్చెద సామీ - అత్తింటికి
పోయి వచ్చెద సామీ
॥పోయి॥
అనుపల్లవి:
హా యేమి సేతు న - న్యాయముగా మన
నీయెడలను దైవ - మెడ బాపె నయ్యయో
॥పోయి॥
చరణ:
మరచిపోక యుండుమీ - యెన్నటికి
- మనము చేసిన చెలిమి
హరిహరి నిద్రాహారము లెరుగక
దరి లేని విరహసా - గరమున నీదుచు
॥పోయి॥
బడిబడి నెంతో తమి - కోరకు మీ
- పడచుకత్తెల కూరిమి
ఎడలేక కన్నీరు - విడువనేలర సామి
తడవు లేదెట్లయిన - తప్పించి రాలేనా
॥పోయి॥
ఘన వేణు గోపాలా - దాసు శ్రీరామ
- కవిపాలా మృదుశీలా
మనసు రాయి జేసు - కొని యెట్లు నిలుతు నా
తనువునీదే సుమ్మి - దయయుంచు నామీద
॥పోయి॥
AndhraBharati AMdhra bhArati - dAsu SrIrAmulu padamulu jAvALIlu Padamulu Javalilu Javaleelu kIrtanalu - pooyi vachcheda saamii - attiMTiki - dAsu SrIrAmulu - Dasu Sriramulu - Dasu Sreeramulu - Lyrics of Dasu Sreeramulu Padams and Javalis ( telugu literature andhra )