కీర్తనలు మైసూర్‌ వాసుదేవాచార్య శ్రీధర పాహి దయాకర
జయంతిశ్రీ - చతురశ్ర రూపక
పల్లవి:
శ్రీధర పాహి దయాకర
వేదసుగోచర గిరిధర॥
అనుపల్లవి:
యాదవవరదపరాత్పర
పాదనతామర సుఖకర॥
చరణము(లు):
భూసురాదిపాలనపర
వాసుదేవమురళీధర॥
భాసురమణిభూషణ నర
కాసురహర దామోదర॥
AndhraBharati AMdhra bhArati - maisUr vAsudEvAchArya kIrtanalu - shrIdhara pAhi dayAkara - Mysore Vasudevacharya - Mysore Vasudevachar ( telugu andhra )