కీర్తనలు మైసూర్‌ వాసుదేవాచార్య రాఘవేంద్ర గురుమానతోస్మి సతతం
దర్బార్‌ - ఖండ జాతి త్రిపుట
పల్లవి:
రాఘవేంద్ర గురుమానతోస్మి సతతం
నాగరాజ శయనాచ్యుతార్చనరతం॥
అనుపల్లవి:
రాగమోహాదిరహితం సుచరితం
స్వాగమాభిదాయక మధ్వగురుహితం॥
చరణము(లు):
శ్రీసుధీంద్ర గురుకరాబ్జ సంజాతం
వాసుదేవ పరమానుగ్రహ భరితం॥
భాసురవర తులసీమణిహార యుతం
భూసురాది వినుతం వాదీంద్రనతం॥
AndhraBharati AMdhra bhArati - maisUr vAsudEvAchArya kIrtanalu - rAghavEMdra gurumAnatOsmi satataM - Mysore Vasudevacharya - Mysore Vasudevachar ( telugu andhra )