కీర్తనలు మైసూర్‌ వాసుదేవాచార్య పుష్పలతా
రజతోత్సవ రాగమాలికా- చతురశ్ర త్రిపుట
పుష్పలతా
యదుకులవారిధిచంద్రౌ కృష్ణనృసింహాభిధాన విఖ్యాతౌ
శ్రీచామరాజపుత్రౌ భగవానవతాదపారయా కృపయా॥
కేదారగౌళ
శశిశేఖర నిజభక్తౌ కుశలవ సదృశౌ సుశీలసంపన్నౌ
చామమహీపతి పుత్రౌ భవ్యచరిత్రౌ చిరాయ విజేయతాం॥
అఠాణ
వాణీచరణసరోజారాధన సంజాత సకల సద్విభవౌ
ధర్మస్థాపన చతురౌ విజయేతాం చామరాజ సుకుమారౌ॥
కల్యాణి
రజతోత్సవ పరితుష్టౌ - సుజనస్తోమావనే సదాసక్తౌ
చామమహీపతి తనయౌ - సుధియౌ సదయౌ సదాముదా జయతాం॥
కాంభోజి
శ్రీమద్భారత భూతల చక్రాధీశాభిమాన పరిపూర్ణౌ
చామక్షితిపతితనయౌ సుఖినౌ భవతాం రమాపతేః కృపయా॥
*-*-*
శ్రీకృష్ణరాజ కరుణాపోషిత గీతజ్ఞ వాసుదేవేన
నవరత్నపద్యమాలా లలితా రచితా సమర్పితా భక్త్యా॥
ప్రభుం సత్యధర్మ వ్రతాసక్తచిత్తం
సమస్త ప్రజానాం హితం చింతయంతం॥
సుధీబృందమందార కృష్ణ క్షితీంద్రం
వయం సుప్రసన్నం భజామస్తువీమః॥
శ్రీమద్యాదవవంశజస్సహజశ్శ్రీ సత్యభామాన్వితః
శ్రీకృష్ణః కరుణానిధి శ్శ్రిత జనానుద్ధర్తు కామస్స్వయం॥
శ్రీమద్భారతభూతలేఽజనిముదాయశ్చామభూపాత్మజః
సోఽయం కృష్ణమహీపతిర్విజయతాం సామ్రాజ్యసింహాసనె॥
AndhraBharati AMdhra bhArati - maisUr vAsudEvAchArya kIrtanalu - puShpalatA - Mysore Vasudevacharya - Mysore Vasudevachar ( telugu andhra )