కీర్తనలు మైసూర్‌ వాసుదేవాచార్య జనార్దనం సమాశ్రయేహం సతతం
చక్రవాక - ఖండ త్రిపుట
పల్లవి:
జనార్దనం సమాశ్రయేహం సతతం
స్వనామకీర్తన కృతాదరజనహితం॥
అనుపల్లవి:
సనాతనాఖిల మునిజనార్చితం
దినాధినాథ సన్నిభం శుభచరితం॥
చరణము(లు):
రమేశమజభవేంద్రాది వందితం
సమీరసుత సుసేవితం గుణభరితం॥
సుమాస్త్ర సుందర మభిహతాహితం
శమాన్వితం వాసుదేవమఘరహితం॥
AndhraBharati AMdhra bhArati - maisUr vAsudEvAchArya kIrtanalu - janArdanaM samAshrayEhaM satataM - Mysore Vasudevacharya - Mysore Vasudevachar ( telugu andhra )