కీర్తనలు మైసూర్‌ వాసుదేవాచార్య పాలితభువన పతితపావన
బహుదారి - చతురశ్ర త్రిపుట
పల్లవి:
పాలితభువన పతితపావన
పరవాసుదేవ పరిపాహిమాం॥
అనుపల్లవి:
కోలమీనాది చిత్రరూపధర
కాలాంబుదసన్నిభశరీర॥
చరణము(లు):
శంఖచక్రగదాధర శ్రీకర
శంకరసన్నుత సకలవేదసార॥
శ్రీకాంత శ్రితభక్తపాలక
శ్రీకృష్ణ పాండవపోషక॥
AndhraBharati AMdhra bhArati - maisUr vAsudEvAchArya kIrtanalu - pAlitabhuvana patitapAvana - Mysore Vasudevacharya - Mysore Vasudevachar ( telugu andhra )