శతకములు సంపఁగిమన్న శతకము
1 11 21 31 41 51 61 71 81 91 101 111
క. వాటమగురీతి ముక్తిక
వాటము భేదింప నెట్లు వశపడుఁ దనలో
నాటుకొనుమాయఁ దగ ను
చ్చాటన మొగిఁ జేయకున్న సంపఁగిమన్నా!
11
క. ఎక్కటిచదువులు బోధలు
మక్కువ ననుభవములేనిమాటలు వినఁగాఁ
బుక్కిటిపురాణములకై
జక్కులసంతోష మెన్న సంపఁగిమన్నా!
12
క. వాలాయము గురుకృపచే
శ్రీలీలల రాజయోగ సిద్ధుఁడు గాఁగా
నేలా సంసారమునకు
జాలింబడ సుప్రసన్న! సంపఁగిమన్నా!
13
క. శ్రీరాజయోగవిద్యా
పారీణున కబ్బుఁ గాక పరమసుఖం బీ
ధారణి హఠలయమంత్రవి
చారుల కది దొరక దన్న! సంపఁగిమన్నా!
14
క. మాయాయోగతపంబుల
నాయాసముతోడఁ జేయ నబ్బును దత్త్వం
బాయెన్ని కేలపెట్టన్‌
జాయలనా సుప్రసన్న! సంపఁగిమన్నా!
15
క. ఒండొరులఁ గూడి గొణఁగుచు
దండము లిడికొనుచు బోడితలలుం దామున్‌
నిండిరి మహి తత్త్వము నహి
చండితనం బధిక మన్న సంపఁగిమన్నా!
16
క. వానలు పస పైరుల కభి
మానము పస వనితలకును మఱి యోగులకున్‌
ధ్యానము పస యామీఁదట
జ్ఞానము పస సుప్రసన్న సంపఁగిమన్నా!
17
క. మాయ యనఁగ వే ఱై యొక
తోయము లే దయ్య తన్నుఁ దోఁపనిచోటే
మాయ! తా రోసినను జూ
చాయం జెడిపోవు నన్న! సంపఁగిమన్నా!
18
క. తామరసాక్షున కైనన్‌
శ్రీమించినసురల కైన సిద్ధుల కైన\న్‌
నీమాయఁ దెలియవశమా
సామాన్యమె! కఠిన మెన్న సంపఁగిమన్నా!
19
క. నిండికొను నిట్టిమాయ ప్ర
చండగతిం గప్పుకొన్న సజ్జనుల బుధుల్‌
ఖండింప నేల మదపా
షండులవాక్యములు విన్న సంపఁగిమన్నా!
20
AndhraBharati AMdhra bhArati - shatakamulu - saMpaMgimanna shatakamu - telugu tenugu andhra ( telugu andhra )