దేశి సాహిత్యము స్త్రీల పాటలు విషయ సూచిక
ITRANS Version
గుమ్మడు పాట
శ్రీకృష్ణుని జననము
శ్రీకృష్ణుని చల్దులు
శ్రీపారుజాత పల్లవి
గోవు పాట
ఊర్మిళాదేవి నిద్ర
సతిపతి సంవాదము - తలుపు దగ్గర పాట
AndhraBharati AMdhra bhArati - dEshi sAhityamu - strIla pATalu ( telugu andhra )