dhaarmika stOtrAvaLi viShaya sUchika
Telugu Version
vinAyaka shiva shakti vishhNu
laxmI nR^isiMha rAma kR^ishhNa vEMkaTEsha
hanuma navagraha vividha
AndhraBharati AMdhra bhArati - dhArmika - stOtrAvaLi ( telugu andhra )