logoనిఘంటుశోధన 
Keyboard Map Keyboard:
 
Display:
 

Entry Words Everywhere
Exact Anywhere Prefix Suffix
Dictionary selection    Fuzzy Search
నిఘంటువులు   అన్నీ ఎన్నుకోండి      అన్నీ తొలగించండి

ITRANS map (Clickable and Draggable)     Close Keyboard
a
A/aa
i
I/ii
u
U/uu
R^i
R^I
L^i
L^I
{}/_
BackSpace
e
E
ai
o
O
au
.N/.r
M/.n
H
.a
.h
హలన్త్
S
k
kh
g
gh
~N
c/ch
C/chh
j
jh
~n
.c
Sh
T
Th
D
Dh
N
t
th
d
dh
n
.j
s
p
ph
b
bh
m
y
r
R
l
L
v/w
h
RTS map (Clickable and Draggable Keyboard)     Close Keyboard
a
aa/A
i
ee/I
u
oo/U
R
Ru
~l
~L
_
BackSpace
e
E
ai
o
O
au
@M
M
@H
@2
^
హలన్త్
S
k
kh
g
gh
~m
ch
Ch
j
jh
~n
~c
sh
T
Th
D
Dh
N
t
th
d
dh
n
~j
s
p
ph
b
bh
m
y
r
~r
l
L
v/w
h
IAST (Clickable and Draggable Keyboard)     Close Keyboard
a
ā
i
ī
u
ū
_
 
BackSpace
e
ē
ai
o
ō
au
ṃ̐


'
^
హలన్త్
ś
k
kh
g
gh

c
ch
j
jh
ñ
\c


ṭh

ḍh

t
th
d
dh
n
\j
s
p
ph
b
bh
m
y
r

l

v
h
పూర్వ శోధనలు
»
Current result words
«
Dictionary Poem

నిఘంటువు

సీ.    అడిగిన యర్థంబునంతయు సమకూర్చు నడిగిన తత్క్షణంబమరనిౘ్చు
        నెవ్వారలడిగిన నేకరీతిగనిౘ్చు నెప్పుడడిగిన నిప్పుడప్పుడనక
        గాన నిఘంటువు కల్పవృక్షముగాదె కాదెపో తప్పక కామధేను
        వట్టివస్తువు దీనియక్కఱలే నట్టివారలుందురె యెట్టివారికి నిది
        లేకయుండుట గనుఁజేయిలేకయుంట యంధకారంబునందు నల్లాడుటొప్పొ
        కామధేనువొ కల్పవృక్షంబొ మనకు లభ్యములుగా వకారాది లభ్యమిలను
తే.గీ.  పత్రపత్రంబునకు మంచిఫలముగల్గి కవులఁ దనుపుౘు నర్థసంగ్రహణబుద్ధి
        రోసి డస్సినవారల గాసిదీర్చుఁ గల్పవృక్షంబుగాదె నిఘంటువరయ!
చ.     అకలుషవర్ణవర్ణిత మదాదిక శబ్దవిరాజితంబు ౘూ
        డక తనివోనిదై బుధులఠావులలోఁ దలకట్టుకొమ్ములం
        దొకనెరసైన లేక సుఖముండుౘుఁ ౙూచిన యంతమాత్రమే
        సకలపదార్థసంచయ మొసంగు నిఘంటువు కామధేనువౌ!

పాలూరి శంకరనారాయణ
("An English-Telugu Dictionary" నుంచి)

Telugu unicode font help

Windows XP and Windows Vista Users

If you are not able to read the Telugu content properly please follow the following steps.

Go to Control Panel > Select Regional and Language Options > Click on the Languages tab > Select the check box 'Install files for complex scripts and right-to-left languages (Including Thai)'

regional settings

Click on OK

Install Support

This will prompt you to insert XP CD. Insert the CD and repeat the process. Allow the system to copy necessary files. Restart the system. Now you will be able to read the Telugu content on IE, FireFox and Opera

Windows 98 and Windows 2000 With IE 6.0+ Users

If you see boxes, rounds, junk characters instead of Telugu fonts, or sometime you may see Telugu content but 'ottakshara' are not coming properly follow the step 1.

Step 1 :

 1. Download pothana2000.ttf font or Vemana.ttf and paste in FONTS folder.
  [Right click on the link and click on 'Save Link As' or 'Save Target As']
 2. Get USP10.DLL and paste in Program files > Internet Explorer folder. Get USP10.DLL from this link

Once you install the font and place the dll file as mentioned, restart the system. Even now if you can't read Telugu content properly then you can enable indic support. To do that follow step 2:

Step 2 :

Go to Start > Settings > Control Panel > Regional Options > General [Tab] In the "Language settings for this system" frame, check the box next to "Indic".

Regional Options

Click on OK

Install Support

Copy the appropriate files from the Windows 2000 CD when prompted. If prompted, reboot your computer once the files have been installed.

The above steps should fix the problem. If it still doesn't, please write to us at dictionary@andhrabharati.com with the browser version, OS version and the problem you are facing.

It would help us if you can send a snapshot of the characters which are not correct. Please follow the instructions below to take a snapshot,

 1. Open the page which has the problem.
 2. Select Print Screen key to take a snapshot.
 3. Open a Word processing software like Word and paste (Control-V) the snapshot"
 4. Save the image and send it to us.

Unicode support in IE browser before version 6.0 is not good. We recommend you to upgrade to at least IE 6.0+

For Linux Operating System

Copy one of the Telugu fonts file from Telugu Fonts (we recommend vemana2000.ttf font) to .fonts directory in the user's home directory. If .fonts directory does not exist in the home directory, please create it. Finally run the command 'fc-cache' from the command prompt. It is very important to restart the browser, then only you will be able to read the content in Telugu.

Mac and iPhone

In Mac OS X 10.4, if you are using 'Safari' web browser, no need to do anything.

Unfortunately iPhone doesn't support any Indian Unicode fonts. We are as eager as you to make our language channels iPhone compatible

This will fix almost all the problems. If you still have any problems contact us with the browser version, OS version and the problem you are facing.

(Source: http://www.click.in/help/language-font/5/telugu-unicode-font-help.html)

తెలుగునిఘంటుశోధన యోజనలో భాగంగా మేము అందుబాటులోనికి తేదలచిన నిఘంటువులు:

 • తెలుగు -> తెలుగు/ఇంగ్లీషు నిఘంటువులు
  1. శబ్దరత్నాకరము (బహుజనపల్లి సీతారామాచార్యులు) 1912
  2. బ్రౌణ్య తెలుగు-ఇంగ్లీష్‍ నిఘంటువు 2వ సంస్కరణ 1903
  3. శంకరనారాయణ తెలుగు-ఇంగ్లీష్‌ నిఘంటువు 1953
  4. ఆంధ్రవాచస్పత్యము 3 సంపుటములు (కొట్ర శ్యామలకామశాస్త్రి) 2వ సంస్కరణ 1953-
  5. *సూర్యరాయాంధ్ర నిఘంటువు 8 సంపుటములు (ఆంధ్రసాహిత్య పరిషత్తు, కాకినాడ) 1936-72
  6. ఆంధ్రశబ్దరత్నాకరము 3 సంపుటములు (చెలమచెర్ల రంగాచార్యులు) 1966-87
  7. తెలుగు వ్యుత్పత్తికోశం 8 సంపుటములు (ఆంధ్రవిశ్వకళాపరిషత్తు) 1978-95
  8. వావిళ్ల నిఘంటువు (వావిళ్ల) 4 సంపుటములు 1949-69
  9. తెలుగు నిఘంటువు - విద్యార్థులకు (జి.యన్.రెడ్డి, సా.అ.) 1979
  10. శ్రీహరి నిఘంటువు (రవ్వా శ్రీహరి) 2004
  11. తెలుగు పర్యాయపద నిఘంటువు Dictionary of Synonyms in Telugu (జి.యన్.రెడ్డి) 1990
  12. †శబ్దార్థ చంద్రిక (మహాకాళి సుబ్బారాయడు, వావిళ్ల) 1963
  13. *శబ్దార్థ దీపిక (ముసునూరి వేంకటశాస్త్రి) 1956
  14. *ఆంధ్రనామసర్వస్వము అను తెలుగునుడికడలి 2 సంపుటములు (ముసునూరి వేంకటశాస్త్రి) 1971
  15. సీమపలుకువహి - అచ్చతెనుగుమాటలపేరుకూర్పు (ఆదిభట్ల నారాయణదాసు) 1967
  16. ‡తెలుగుదేశ్యవ్యుత్పత్తికోశము (కోరాడ మహాదేవశాస్త్రి, ద్రావిడ వి.) 2003
  17. తెలుగు-తెలుగు నిఘంటువు (తె.అ.)
  18. తెలుగు-ఇంగ్లీషు నిఘంటువు (తె.అ.) 2008
 • ఇంగ్లీషు -> తెలుగు నిఘంటువులు
  1. బ్రౌన్ ఇంగ్లీష్‌-తెలుగు నిఘంటువు 1852
  2. శంకరనారాయణ ఇంగ్లీష్‌-తెలుగు నిఘంటువు 1972
  3. ఆధునికవ్యవహారకోశం ఇంగ్లీష్‍-తెలుగు (బూదరాజు రాధాకృష్ణ, ప్రాచీ పబ్లికేషన్స్‌) 2008
  4. సమాన వ్యతిరేకార్థ పదనిఘంటువు ఇంగ్లీష్‍-తెలుగు (బోయిభీమన్న, ఆం.ప్ర.సా.అ.) 1973
  5. ఇంగ్లీషు-తెలుగు నిఘంటువు (తె.అ.)
 • తెలుగు <> సంస్కృత నిఘంటువులు
  1. *అమరకోశము - గురుబాలప్రబోధికా
  2. సంస్కృత-తెలుగు నిఘంటువు (వావిళ్ల) 1943
  3. సంస్కృత-ఆంధ్ర నిఘంటువు (వ్యుత్పత్తి, నిర్వచన సహితంగా) (ముదిగంటి గోపాలరెడ్డి) 2019
  4. ఆంధ్ర-సంస్కృత కోశము (పుల్లెల, కప్పగంతుల ఆం.ప్ర.సా.అ.) 1971
  5. *సంస్కృతాంధ్రపదార్ణవము 2 సంపుటములు (ఆం.ప్ర.సా.అ.) 1976, 1982
  6. శబ్దార్థ కల్పతరుః (మామిడి వేంకటార్యులు)
  7. సర్వశబ్దసంబోధిని (సంస్కృతనిఘంటుః - ఆంధ్రటీకాసహితః) (పరవస్తు శ్రీనివాసాచార్య) 1875
 • తెలుగు <> ఉర్దూ/హిందీ/... నిఘంటువులు
  1. ఉరుదూ - తెలుగు నిఘంటువు (ఐ.కొండలరావు) 1938
  2. ఉర్దూ - తెలుగు నిఘంటువు (బి.రామరాజు, అంజుమన్‍ తరఖ్ఖీ ఉర్దు) 1962
  3. ఉర్దూ-తెలుగు నిఘంటువు (లక్ష్మణ్‌రావ్‌ పతంగే, ఎమెస్కో) 2010
  4. ఆంధ్ర-తమిళ-కన్నడ త్రిభాషా నిఘంటువు (ఆం.ప్ర.సా.అ.) 1979
  5. శబ్దార్థ చింతామణి (తెలుగు-ఉర్దూ తాటికొండ తిమ్మారెడ్డిదేశాయి) 1906
  6. తెలుగు-హిందూస్థానీ నిఘంటువు (ఐ.కొండలరావు) 1964
  7. తెలుగు-ఉర్దూ నిఘంటువు (కె.గోపాలకృష్ణారావు, అంజుమన్‍ తరఖ్ఖీ ఉర్దు) 1960
  8. బ్రౌణ్య - మిశ్రనిఘంటు
  9. *తెలుగు-హిందీ కోశ్‌ (ద.భా.హిం.ప్ర.సభ)
  10. *హిందీ-తెలుగు కోశ్‌ (ద.భా.హిం.ప్ర.సభ) 3వ సంస్కరణ, 1999
 • మాండలిక పదకోశములు
  1. మాండలికపదకోశము (మరుపూరు, సా.అ. ) 1970
  2. మాండలికపదకోశము (అక్కిరాజు, తె.అ.) 1985
  3. ప్రాంతీయమాండలికపదకోశము (తె.అ.) 2004
  4. శ్రీకాకుళంప్రజలభాష (వి.సి.బాలకృష్ణశర్మ) 1975
  5. కళింగాంధ్రమాండలికం (జి.యస్.చలం) 2006
  6. తెలంగాణాపదబంధకోశం (నలిమెల భాస్కర్) 2010
  7. రావిశాఖీయం (అత్తలూరి నరసింహారావు) 1977
  8. నల్లగొండజిల్లామాండలికపదకోశం (రవ్వా శ్రీహరి) 1986
  9. తెలంగాణామాండలికాలు - కావ్యప్రయోగాలు (రవ్వా శ్రీహరి) 1988
  10. †రాయలసీమపలుకుబడులు (సం. వెలగా వెంకటప్పయ్య)
  11. †రాయలసీమమాండలికం - అనంతపురం ప్రాంతీయత (ఆర్. నాగభూషణరావు)
  12. †మదరాసుతెలుగు (చల్లా రాధాకృష్ణశర్మ) 1969
 • మాండలిక వృత్తిపదకోశములు
  1. మాండలికవృత్తిపదకోశములు Vol 1. వ్యవసాయ - భద్రిరాజు 1962/74
  2. *మాండలికవృత్తిపదకోశములు Vol 2. చేనేత - భద్రిరాజు 1971
  3. *మాండలికవృత్తిపదకోశములు Vol 3. మత్స్య - దొణప్ప 1991
  4. *మాండలికవృత్తిపదకోశములు Vol 4. వాస్తు - బూదరాజు 1968
  5. *మాండలికవృత్తిపదకోశములు Vol 5. కుమ్మరం - జి.యన్.రెడ్డి 1976
  6. *మాండలికవృత్తిపదకోశములు Vol 6. వడ్రంగం - జి.యన్.రెడ్డి 1997
  7. *మాండలికవృత్తిపదకోశములు Vol 10. మేదర - పోరంకి 1992
  8. *మాండలికవృత్తిపదకోశములు Vol 12. లోహకార - నాగయ్య 1991
  9. *మాండలికవృత్తిపదకోశములు Vol 15. కళలు - బూదరాజు 1997
  10. *మాండలికవృత్తిపదకోశములు Vol ??. స్వర్ణకార - జి.నాగయ్య 2008
 • పారిభాషిక పదకోశములు
  1. English-Telugu Dictionary, Technical & Scientific (D.V.Siva Rao) వ్యవహారకోశము, శాస్త్రపరిభాష (దిగవల్లి వేంకటశివరావు) 1934
  2. పారిభాషికపదకోశము (తిరుమల వేంకటరంగాచార్యులు, ఆంధ్రగ్రంథమాల) 1936
  3. సాంకేతికపదకోశం (కొండేపూడి లక్ష్మీనారాయణ, విశాలాంధ్ర) 1971
  4. సంకేతపదకోశము (రవ్వా శ్రీహరి) 2002
  5. పురాణనామచంద్రిక (యెనమండ్రం వెంకటరామయ్య) 1879
  6. పారమార్థికపదకోశము (పొత్తూరి వేంకటేశ్వరరావు) 2010
  7. సంక్షిప్త న్యాయపదకోశం (ఆం.ప్ర. అధికారభాషాసంఘం) 2013
  8. ధ్వన్యనుకరణపదకోశం (తె.వి.) 2001
  9. పత్రికాభాషానిఘంటువు (తె.వి.) 1995
  10. పత్రికాపదకోశం (ప్రెస్ అ.) 2004
  11. లలితకళాపదకోశం (తె.వి.) 1991
  12. ‡సంఖ్యావాచకపదకోశము (బి.అనంతరావు) 1980
  13. ‡సంగీతశబ్దార్థచంద్రిక (అరిపిరాల సత్యనారాయణమూర్తి)
  14. ‡వస్తుగుణదీపిక (ఆయుర్వేద - పారిభాషిక)
  15. వ్యాకరణపదకోశము (తె.అ.) 1978
  16. ఛందఃపదకోశము (తె.అ.)
  17. సాహిత్యపదకోశము (తె.అ.) 1978
  18. పరిపాలన, న్యాయపదకోశం (తె.అ.) 4వ సంస్కరణ 1996
  19. సంప్రదాయ అకరాది అను ద్రావిడాంధ్ర నిఘంటువు (కందాడై శేషాచార్యులు) 1939
 • ఇతరములు ...
  1. ‡Inscriptional Glossary of Andhra Pradesh శాసనశబ్దకోశము-ఆంధ్రప్రదేశము (కుందూరిఈశ్వరదత్తు, ఆం.ప్ర.సా.అ.) 1967
  2. ‡పదబంధ పారిజాతము (నార్ల, ఆం.ప్ర.సా.అ.) 2 సంపుటములు 1959, 1961
  3. ఆంధ్రక్రియాస్వరూప మణిదీపిక (విశ్వనాథ, ఆం.ప్ర.సా.అ.) 1992
  4. పురుషోత్తమ కవీయము అను శబ్దరూపప్రబోధకనిఘంటు త్రితయము (నాదెళ్ల పురుషోత్తమకవి) 1918
  5. ‡వైకృతపదపట్టిక (వైకృతపదస్వరూపనిరూపణము అనుబంధము, దొణప్ప) 1987
  6. పద సంబంధ కోశం (బూదరాజు - తెలుగుభాషాస్వరూపం అనుబంధం, తె.వి.) 2001
  7. *సంస్కృత లోకోక్తులు (చిలుకూరి నారాయణరావు) 1938
  8. *లౌకికన్యాయవివరణము (మేడేపల్లి వేంకటరమణాచార్యులు) 1939
  9. సంస్కృతన్యాయములు (కూచిభొట్ల ప్రభాకరశాస్త్రి, ఘట్టి లక్ష్మీనరసింహశాస్త్రి ) 1939
  10. సంస్కృతన్యాయదీపిక (రవ్వా శ్రీహరి) 2006
  11. *తెలుగు జాతీయాలు (సం. నాళము కృష్ణారావు) 2 సంపుటములు 1940
  12. *ఆంధ్రలోకోక్తిచంద్రిక (M.W. Carr) 1868
  13. ‡అన్నమయ్య పదకోశము (రవ్వా శ్రీహరి, తి.తి.దే.) 2013

- available online for search
† - proofread and ready to be tagged and formatted for search
* - being proofread
‡ - typed and ready to proofread


As this is a gigantic manual work, there are bound to be errors (omissions/ mistakes etc.) and the users are requested to use the "report error" Report an error about this Word-Meaning link, provided at every word, to inform us the errors. The reported words will be verified and corrected.

We request volunteers' support in digitizing and proofing so that more dictionaries could be added to the search at a faster pace.

You may contact us at
    seshavadapalli@yahoo.com
    knbrao@yahoo.com

కృతజ్ఞతలు

 • C.P. Brown Telugu-English Dictionary
  DSAL

 • C.P. Brown English-Telugu Dictionary
  IIIT

 • AdhunikavyavaharaKosam
  We thank Sri P.P.C.Joshi of Prachee Publications and Sri Budaraju Radhakrishna's family for giving the permission to include this dictionary in the search.

 • Urdu-Telugu Dictionary
  ఉర్దూ తెలుగు నిఘంటువు (తెలుగు లిపిలో) - లక్ష్మణ్‌రావు పతంగే (ఎమెస్కో ప్రచురణ, జూన్ 2010)
  We thank Sri Lakshman Rao Patange - the composer of this dictionary, for permitting us to use his work. We also acknowledge the graceful support received from Dr. D. Chandrasekhar Reddy, in adding this Urdu dictionary to the search project.

 • Srihari Nighantuvu
  (Supplement to Suryarayandhra Nighantuvu) by Ravva Srihari
  We thank Sri Ravva Srihari for permitting us to include the dictionary in the search at this site.

 • Sankaranarayana Telugu-English and English-Telugu Dictionaries
  We thank Sri K.L.Vyas and Sri K.Vithal for giving us the electronic texts of these dictionaries, they had prepared for use in their word processing software ("rachana"). These dictionaries were digitized by them about 15 years ago, which is a commendable and pioneering effort.

 • తెలుగు పర్యాయపద నిఘంటువు (Dictionary of Synonyms in Telugu)
  We thank Sri G.N.Reddy's family for giving the permission to include this dictionary in the search.

 • పారమార్థిక పదకోశము (పొత్తూరి వేంకటేశ్వరరావు)
  We thank Sri Potturi Venkateswara Rao for giving the permission to include the dictionary in the search.

 • సంస్కృత-ఆంధ్ర నిఘంటువు (వ్యుత్పత్తి, నిర్వచన సహితంగా) (కీ. శే. ముదిగంటి గోపాలరెడ్డి) 2019
  We thank Smt. Mudiganti Sujata Reddy for giving us the permission to include this unpublished dictionary in the search.

 • We thank Sri Srikanth for the lipi conversion idea.

తెలుగు నిఘంటువు Online Telugu Dictionary తెలుగు నిఘంటుశోధన - తెలుగునిఘంటుశోధన - nighaMTu SOdhana - తెలుగునిఘంటు శోధన - తెలుగు నిఘంటు శోధన Telugu Dictionary Online Telugu Dictionary Telugu Online Dictionaries telugunighantuvu తెలుగునిఘంటువు telugunighantuvulu తెలుగునిఘంటువులు telugunighantukartalu తెలుగునిఘంటు కర్తలు శబ్దరత్నాకరము - బహుజనపల్లి సీతారామాచార్యులు శ్రీసూర్యరాయాంధ్ర నిఘంటువు - శ్రీ సూర్యరాయాంధ్ర నిఘంటువు - తెలుగు విశ్వవిద్యాలయము - తెలుగు విశ్వవిద్యాలయం శ్రీసూర్యరాయాంధ్రనిఘంటువు - శ్రీ సూర్యరాయాంధ్రనిఘంటువు బ్రౌన్ నిఘంటువు - బ్రౌణ్య నిఘంటువు ఆంధ్ర వాచస్పత్యము - కొట్ర శ్యామలకామ శాస్త్రి - ఆంధ్రవాచస్పత్యము ఆంధ్రశబ్దరత్నాకరం - ఆంధ్ర శబ్దరత్నాకరం - ఆంధ్ర శబ్దరత్నాకరము - చెలమచెర్ల రంగాచార్యులు - ఆంధ్రశబ్దరత్నాకరము వావిళ్ల నిఘంటువు - వావిళ్ళ నిఘంటువు తెలుగు వ్యుత్పత్తి కోశము - తెలుగు వ్యుత్పత్తి కోశం - ఆంధ్ర విశ్వవిద్యాలయము - ఆంధ్ర విశ్వవిద్యాలయం శబ్దార్థ చంద్రిక - మహాకాళి సుబ్బారాయడు ఆంధ్ర దీపిక - ఆంధ్రదీపిక - ముసునూరి అమరకోశం - అమరకోశము - గురుబాల ప్రబోధిక - గురుబాల ప్రబోధికా telugunighantuvu తెలుగునిఘంటువు telugunighantuvulu తెలుగునిఘంటువులు telugunighantukartalu తెలుగునిఘంటు కర్తలు శబ్దరత్నాకరం - శబ్ద రత్నాకరము - బహుజనపల్లి సీతారామాచార్యులు - శబ్ద రత్నాకరం AMdhranAmaSEShamu aDidamu sUrakavi ఆంధ్రనామశేషము అడిదము సూరకవి AMdhranAmasaMgrahamu paiDipATi laxmaNakavi ఆంధ్రనామసంగ్రహము పైడిపాటి లక్ష్మణకవి AMdhranAmasarvasvamu(telugu nuDikaDali) musunUri vEMkaTaSAstri ఆంధ్రనామసర్వస్వము(తెలుగు నుడికడలి) ముసునూరి వేంకటశాస్త్రి AMdhra padapArijAtamu OgirAla jagannAtha kavi, gurajADa SrIrAmamUrti ఆంధ్ర పదపారిజాతము ఓగిరాల జగన్నాథ కవి, గురజాడ శ్రీరామమూర్తి AMdhra padAkaramu T. vIraparAju ఆంధ్ర పదాకరము టి. వీరపరాజు AMdhra bhAShArNavamu nudurupATi veMkanna ఆంధ్ర భాషార్ణవము నుదురుపాటి వెంకన్న AMdhra vAchaspatyamu (3 saMpuTAlu) koTra SyAmalakAmaSAstri ఆంధ్ర వాచస్పత్యము (3 సంపుటాలు) కొట్ర శ్యామలకామశాస్త్రి AMdhra Sabda ratnAkaramu (3 saMpuTAlu) chelamacherla raMgAchAryulu ఆంధ్ర శబ్ద రత్నాకరము (3 సంపుటాలు) చెలమచెర్ల రంగాచార్యులు AMdhra SabdAnuSAsanamu paravastu chinnayasUri ఆంధ్ర శబ్దానుశాసనము పరవస్తు చిన్నయసూరి AMdhra saMskRuta kOSamu Dr. pullela SrIrAmachaMdruDu, kappagaMtula laxmaNaSAstri ఆంధ్ర సంస్కృత కోశము డా॥ పుల్లెల శ్రీరామచంద్రుడు, కప్పగంతుల లక్ష్మణశాస్త్రి 'kanyASulkaMlO mAnDalikAlu marikonni' (amudritaM) a. narasiMhaSarma 'కన్యాశుల్కంలో మాండలికాలు మరికొన్ని' (అముద్రితం) అ. నరసింహశర్మ chinnayasUri nighaMTuvu (amudritaM) paravastu chinnayasUri చిన్నయసూరి నిఘంటువు (అముద్రితం) పరవస్తు చిన్నయసూరి tikkana pada prayOga kOSamu abbUri rAmakRiShNArAvu, bhadrirAju kRiShNamUrti, divAkarla vEMkaTAvadhAni తిక్కన పద ప్రయోగ కోశము అబ్బూరి రామకృష్ణారావు, భద్రిరాజు కృష్ణమూర్తి, దివాకర్ల వేంకటావధాని telugu-iMglIShu nighaMTuvu viliyaM braun తెలుగు-ఇంగ్లీషు నిఘంటువు విలియం బ్రౌన్ tenugu-iMglIShu DixanarI P. SankaranArAyaNa తెనుగు-ఇంగ్లీషు డిక్షనరీ పి. శంకరనారాయణ telugu nighaMTuvu Prof. G.N. Reddy తెలుగు నిఘంటువు ప్రొ॥ జి.ఎన్. రెడ్డి nannaya padaprayOga kOSamu abbUri rAmakiShNArAvu, Dr. divAkarla vEMkaTAvadhAni నన్నయ పదప్రయోగ కోశము అబ్బూరి రామకృష్ణారావు, డా. దివాకర్ల వేంకటావధాని nannechODuni padaprayOga kOSamu Dr. divAkarla vEMkaTAvadhAni, abbUri rAmakRiShNArAvu నన్నెచోడుని పదప్రయోగ కోశము డా. దివాకర్ల వేంకటావధాని, అబ్బూరి రామకృష్ణారావు braunu telugu-iMglIShu nighaMTuvu chArles philip braun (bhAgamu 1,2,3) బ్రౌను తెలుగు-ఇంగ్లీషు నిఘంటువు చార్లెస్‌ ఫిలిప్‌ బ్రౌన్ (భాగము 1,2,3) మాండలికపదకోశం - మాండలిక పదకోశం - mAnDalika padakOSamu marupUru kOdaMDarAmareDDi మాండలిక పదకోశము మరుపూరు కోదండరామరెడ్డి - మాండలికపదకోశము మాండలికవృత్తిపదకోశం - మాండలికవృత్తిపదకోశము - మాండలికవృత్తిపదకోశాలు mAnDalika vRutti padakOSaM (vyavasAyaM) 1va saMpuTaM bhadrirAju kRiShNamUrti మాండలిక వృత్తి పదకోశం (వ్యవసాయం) 1వ సంపుటం భద్రిరాజు కృష్ణమూర్తి mAnDalika vRutti padakOSaM (chEnEta) 2va saMpuTaM bhadrirAju kRiShNamUrti మాండలిక వృత్తి పదకోశం (చేనేత) 2వ సంపుటం భద్రిరాజు కృష్ణమూర్తి mAnDalika vRutti padakOSaM (matsya) 3va saMpuTaM prof. T. doNappa మాండలిక వృత్తి పదకోశం (మత్స్య) 3వ సంపుటం ప్రొ॥ తూమాటి దొణప్ప mAnDalika vRutti padakOSaM (vAstu) 4va saMpuTaM Dr. bUdarAju rAdhAkRiShNa మాండలిక వృత్తి పదకోశం (వాస్తు) 4వ సంపుటం డా॥ బూదరాజు రాధాకృష్ణ mAnDalika vRutti padakOSaM (kummaraM) 5va saMpuTaM prof. G.N.Reddi మాండలిక వృత్తి పదకోశం (కుమ్మరం) 5వ సంపుటం ప్రొ॥ జి.యన్‌. రెడ్డి rAviSAkhIyaM attalUri narasiMhArAvu రావిశాఖీయం అత్తలూరి నరసింహారావు laghu kOSamu Di. vi. bhujaMgaSarma లఘు కోశము డి. వి. భుజంగశర్మ laxmI nArAyaNIyamu koTra laxmInArAyaNa లక్ష్మీ నారాయణీయము కొట్ర లక్ష్మీనారాయణ vAviLla nighaMTuvu (4 saMpuTAlu) SrIpAda laxmIpatiSAstri, bulusu vEMkaTESvarulu, vidvAn vEdamu laxmInArAyaNaSAstri వావిళ్ల నిఘంటువు (4 సంపుటాలు) శ్రీపాద లక్ష్మీపతిశాస్త్రి, బులుసు వేంకటేశ్వరులు, విద్వాన్‌ వేదము లక్ష్మీనారాయణశాస్త్రి vidyArthi kalpataruvu vidvAn musunUri vEMkaTaSAstri, Dr. vaDlamUDi gOpAlakRiShNayya విద్యార్థి కల్పతరువు విద్వాన్ ముసునూరి వేంకటశాస్త్రి, డా॥ వడ్లమూడి గోపాలకృష్ణయ్య vidyArthi kOSamu pUtalapaTTu sItArAmulureDDi, tALLUri ArmugaM piLLe విద్యార్థి కోశము పూతలపట్టు సీతారాములురెడ్డి, తాళ్ళూరి ఆర్ముగం పిళ్ళె vyAvahArika padakOSaM digavalli veMkaTa SivarAvu వ్యావహారిక పదకోశం దిగవల్లి వెంకట శివరావు SabdArtha chaMdrika mahAkALi subbArAyuDu శబ్దార్థ చంద్రిక మహాకాళి సుబ్బారాయుడు శబ్దార్థచంద్రిక Sabda ratnAkaramu bahujanapalli sItArAmAchAryulu శబ్ద రత్నాకరము బహుజనపల్లి సీతారామాచార్యులు శాసనశబ్దకోశం - SAsana Sabda kOSamu kuMdUri ISvaradattu శాసన శబ్ద కోశము కుందూరి ఈశ్వరదత్తు SrInAtha padaprayOga koshamu Khandavalli LaxmiranjanaM శ్రీనాథ పదప్రయోగ కోశము ఖండవల్లి లక్ష్మీరంజనం SrIkAkuLaM prajala bhASha V.S. Balakrishna Sarma శ్రీకాకుళం ప్రజల భాష వి.సి. బాలకృష్ణశర్మ saMgrahAMdhra vij~nAnakOSamu (1, 2 saMpuTAlu) mAmiDipUDi veMkaTaraMgayya సంగ్రహాంధ్ర విజ్ఞానకోశము (1, 2 సంపుటాలు) మామిడిపూడి వెంకటరంగయ్య sAMba nighaMTuvu kastUri Rangakavi సాంబ నిఘంటువు కస్తూరి రంగకవి Sree SuryarAyAndhra nighanTuvu (8 saMpuTAlu) Jayanti Ramayya pantulu modalainavAru శ్రీ సూర్యరాయాంధ్ర నిఘంటువు (8 సంపుటాలు) జయంతి రామయ్య పంతులు మొదలైనవారు - జయంతిరామయ్య శ్రీసూర్యరాయ నిఘంటువు - శ్రీసూర్యరాయనిఘంటువు - శ్రీ సూర్యరాయ నిఘంటువు శ్రీసూర్యారాయ నిఘంటువు - శ్రీసూర్యారాయనిఘంటువు - శ్రీ సూర్యారాయ నిఘంటువు తెలుగు పర్యాయపదకోశం - తెలుగుపర్యాయపదకోశం - తెలుగు పర్యాయపదకోశము - Telugu Paryayapadakosham - Paryayapadakosam - GN Reddy Telugu Nighantuvu Nigantuvu Bahujanapalli Sitaramacharyulu Sabdaratnakaram Sabdaratnakaramu Shabdaratnakaram Shabdaratnakaramu Sabda ratnakaramu Shabda ratnakaramu Charles Philip Brown Telugu-English Dictionary, English-Telugu Dictionary Adhunika vyavaharakosamu Shabdaratnakaramu, Urdu Telugu Dictionary
నిఘంటు శోధన- సవరణలు / సూచనలు ()    Close
ప్రస్తుతము యిచ్చిన పదము, అర్థములు
మీ సవరణలు / సూచనలు:
[ ]

పూర్వ శోధనలు