ఇతిహాసములు భాగవతము ప్రథమ స్కంధము
ప్రథమ స్కంధము
ప్రారంభము
గ్రంథకర్తృవంశ వర్ణనము
షష్ఠ్యంతములు
అధ్యాయము - ౧
నైమిశారణ్య వర్ణనము
శౌనకాది ఋషుల ప్రశ్న
అధ్యాయము - ౨
సూతుండు నారాయణ కథా ప్రశంస చేయుట
అధ్యాయము - ౩
భగవంతుని యేకవింశత్యవతారములు
శ్రీమద్భాగవత రచనాది వృత్తాంతము
అధ్యాయము - ౪
వ్యాసుండు వ్యాకులచిత్తుండై చింతించుట
వ్యాసుని కడకు నారదుండు వచ్చుట
అధ్యాయము - ౫
నారదుని పూర్వజన్మ వృత్తాంతము
అధ్యాయము - ౬
అధ్యాయము - ౭
అర్జునుండు పుత్త్రఘాతియగు నశ్వత్థామ నవమానించుట
అధ్యాయము - ౮
శ్రీకృష్ణు డుత్తరా గర్భస్థుండగు పరీక్షిత్తునిఁ దన చక్రంబుచే రక్షించుట
కుంతీదేవి శ్రీకృష్ణుని స్తుతించుట
అధ్యాయము - ౯
ధర్మరాజు శ్రీకృష్ణ సహితుండై శరతల్పగతుండగు భీష్మునికడ కేగుట
భీష్ముఁడు శ్రీకృష్ణుని స్తుతించుట
అధ్యాయము - ౧౦
శ్రీకృష్ణుండు ద్వారకానగరమున కరుగుట
అధ్యాయము - ౧౧
అధ్యాయము - ౧౨
ఉత్తరకు పరీక్షిత్తు జన్మించుట
అధ్యాయము - ౧౩
గాంధారీ ధృతరాష్ట్రులు దేహత్యాగము చేయుట
అధ్యాయము - ౧౪
ధర్మరాజు దుర్నిమిత్తంబులం గని చింతించుట
అర్జునుండు ద్వారక నుండి వచ్చి కృష్ణ నిర్యాణమును దెలియఁ జెప్పుట
అధ్యాయము - ౧౫
ధర్మరాజు పరీక్షిన్మహారాజునకుఁ బట్టముగట్టి మహాప్రస్థానంబున కరుగుట
అధ్యాయము - ౧౬
పరీక్షిన్మహారాజు భూ ధర్మదేవతల సంవాదం బాలించుట
అధ్యాయము - ౧౭
కలిపురుషుండు ధర్మదేవతను దన్నుట
పరీక్షిన్మహారాజు కలిని నిగ్రహించి ధర్మపరిపాలనంబు సేయుట
అధ్యాయము - ౧౮
పరీక్షిన్మహారాజు శృంగివలన శాపంబు నొందుట
అధ్యాయము - ౧౯
పరీక్షిన్మహారాజు విప్రశాపంబు నెఱింగి ప్రాయోపవిష్టుం డగుట
శుకమహర్షి పరీక్షిన్మహారాజు నొద్ద కేతెంచుట
AndhraBharati AMdhra bhArati - bhAgavatamu - prathama skaMdhamu - vishhaya sUchika ( telugu andhra )