ఇతిహాసములు భాగవతము ద్వితీయ స్కంధము
ద్వితీయ స్కంధము
అధ్యాయము - 1
శుకుఁడు పరీక్షిత్తునకు ముక్తి మార్గంబుఁ దెల్పుట
అధ్యాయము - 2
శుకుఁడు పరీక్షిత్తునకు భక్తిమార్గంబె ముఖ్యం బని తెలుపుట
అధ్యాయము - 3
అధ్యాయము - 4
అధ్యాయము - 5
నారదుండు బ్రహ్మను బ్రపంచ ప్రకారం బడుగుట
అధ్యాయము - 6
శ్రీమన్నారాయణుని లీలావతారంబుల యభివర్ణనము
అధ్యాయము - 7
అధ్యాయము - 8
పరీక్షిత్తుఁడు శుకునిఁ బ్రపంచోద్భవాదికం బడుగుట
అధ్యాయము - 9
బ్రహ్మ తపంబునకు మెచ్చి శ్రీమన్నారాయణుఁడు వరం బిచ్చుట
అధ్యాయము - 10
AndhraBharati AMdhra bhArati - bhAgavatamu - dvitIya skaMdhamu - vishhaya sUchika ( telugu andhra )