ఇతిహాసములు భాగవతము తృతీయ స్కంధము
తృతీయ స్కంధము
విదురుండు తీర్థయాత్ర సేయుట
విదురుం డుద్ధవుం గని కృష్ణాదుల వృత్తాంతం బడుగుట
విదుర మైత్రేయ సంవాదము
స్వాయంభువ మనువు ప్రజావృద్ధి చేయుట
శ్రీ యజ్ఞవరాహావతార వర్ణనము
యజ్ఞ వరాహమూర్తిని బ్రహ్మాదులు స్తుతియించుట
మైత్రేయుఁడు విదురునకు హిరణ్యాక్ష హిరణ్యకశిపుల జననమునకుం గారణం బైన వృత్తాంతం బెఱింగించుట
సనక సనందనాదులు వైకుంఠమున కరుగుట
సనకాదులు నారాయణుని స్తుతియించుట
జయ విజయులు దితిగర్భంబున హిరణ్యాక్ష హిరణ్యకశిపులుగాఁ బుట్టుట
హిరణ్యాక్షుండు యజ్ఞ వరాహం బగు హరి నెదిరించి యుద్ధము చేయుట
చతుర్ముఖుం డొనర్చు యక్షాది దేవతాగణ సృష్టిఁ దెలుపుట
కర్దముఁడు భగవదనుజ్ఞ వడసి దేవహూతినిఁ బెండ్లి యాడుట
కర్దమ ప్రజాపతి యోగప్రభావంబుచే విమానంబు గల్పించి భార్యతోఁ గూడి విహరించుట
దేవహూతి గర్భంబున విష్ణుండు కపిలాచార్యుండుగా నుదయించుట
దేవహూతి పుత్రుండైన కపిలాచార్యుని వలనం దత్త్వజ్ఞానంబు వడయుట
కపిలుండు దేవహూతికి భక్తియోగము తెలియఁ జేయుట
కపిలుండు దేవహూతికి బిండోత్పత్తి క్రమము తెలుపుట
గర్భస్థుండగు జీవుండు భగవంతుని స్తుతించుట
AndhraBharati AMdhra bhArati - bhAgavatamu - tR^itIya skaMdhamu - vishhaya sUchika ( telugu andhra )