ఇతిహాసములు భాగవతము చతుర్థ స్కంధము
చతుర్థ స్కంధము
మైత్రేయుండు విదురునకు స్వాయంభువ మను పుత్రికల వంశవిస్తారంబుఁ దెలుపుట
కర్దమ ప్రజాపతి సంతతి
దక్ష ప్రజాపతి సంతతి
ఈశ్వరునకు దక్షప్రజాపతికిని విరోధము సంభవించుట
దక్షప్రజాపతి యజ్ఞము చేయునపుడు దాక్షాయణి యచ్చటికిఁ బోవుట
శివుఁడు వీరభద్రునిచే దక్షయజ్ఞంబు ధ్వంసంబు చేయించుట
దేవతలు వీరభద్రాదులచేఁ బరాజితు లయి బ్రహ్మతో విన్నవించుట
బ్రహ్మాదులు దక్షిణామూర్తి రూపుం డగు నీశ్వరుని స్తుతించుట
ఈశ్వరుండు బ్రహ్మాదులచేఁ బ్రార్థితుండయి దక్షాదుల ననుగ్రహించుట
దక్షాధ్వరంబునకు వచ్చిన నారాయణుని దక్షాదులు స్తుతించుట
ధ్రువోపాఖ్యానము
ధ్రువుండు నారదోపదేశంబు వడసి తపంబు సేయుట
ధ్రువుండు భగవంతుని స్తుతించుట
ధ్రువుండు మరలఁ దన పురంబునకు వచ్చుట
అంగపుత్రుండగు వేనుని చరిత్రము
పృథుచక్రవర్తి గోరూపధారిణి యగు భూమివలన నోషధులఁ బిదుకుట
పృథుచక్రవర్తి యశ్వమేధంబు సేయునెడ నింద్రుం డశ్వము నపహరించుట
యాగంబున నారాయణుండు ప్రసన్నుం డై పృథుచక్రవర్తి ననుగ్రహించుట
పృథుచక్రవర్తి సభాసదులకు సద్ధర్మము నుపదేశించి బ్రాహ్మణ ప్రశంస చేయుట
పృథుచక్రవర్తి యొద్దకు సనకాదు లరుగుదెంచుట
పృథుచక్రవర్తి జ్ఞాన వైరాగ్యవంతుఁ డగుచు ముక్తి నొందుట
రుద్రుండు ప్రచేతసులకు యోగాదేశ మను స్తోత్రము దెలియఁ జేయుట
రుద్రగీత
నారదుండు బ్రాచీనబర్హికి జ్ఞానమార్గమును దెలియఁ జేయుట
పురంజనోపాఖ్యానము
AndhraBharati AMdhra bhArati - bhAgavatamu - chaturtha skaMdhamu - vishhaya sUchika ( telugu andhra )