ఇతిహాసములు భాగవతము పంచమ స్కంధము
పంచమ స్కంధము - ప్రథమాశ్వాసము
 
మనుపుత్రుం డగు ప్రియవ్రతుని యుపాఖ్యానము
భగవంతుం డగు నారాయణుండు ఋషభావతార మెత్తుట
ఋషభుండు పుత్రులకు నీతి నుపదేశించుట
భరతోపాఖ్యానము
వృషల రాజ భృత్యులు కాళిబలికి భరతునిఁ గొంపోవుట
 
పంచమ స్కంథము - ద్వితీయాశ్వాసము
 
శుకయోగివరుం డుపదేశ రూపముగాఁ దెలుపు భూగోళ స్వరూపాది నిర్ణయము
భగోళ విషయము
శుకయోగి పరీక్షిత్తునకు నరకలోక వర్ణనము తెలుపుట
AndhraBharati AMdhra bhArati - bhAgavatamu - paMchama skaMdhamu - vishhaya sUchika ( telugu andhra )