ఇతిహాసములు భాగవతము షష్ఠ స్కంధము
షష్ఠ స్కంధము
షష్ఠ్యంతములు
కథా ప్రారంభము
అజామిళోపాఖ్యానము
విష్ణుదూత యమదూతల సంవాదము
దక్షుఁడు కావించిన హంసగుహ్యం బను స్తవరాజము
నారదుండు శబళాశ్వులకు నివృత్తిమార్గంబు నుపదేశించుట
దక్షుండు నారదుని శపియించి ప్రజాసర్గం బొనరించుట
దేవాసుర యుద్ధ ప్రారంభము
శ్రీమన్నారాయణ కవచ ప్రారంభము
వృత్రాసుర వృత్తాంతము
చిత్రకేతూపాఖ్యానము
చిత్రకేతుండు తప మాచరించి భగవత్ప్రసాదంబు నొందుట
విద్యాధరాధిపతి యగు చిత్రకేతుం డీశ్వర ధిక్కారంబున గౌరిచే శాపమొందుట
సవితృవంశాది ప్రవచన కథ
AndhraBharati AMdhra bhArati - bhAgavatamu - shhashhTha skaMdhamu - vishhaya sUchika ( telugu andhra )