ఇతిహాసములు భాగవతము సప్తమ స్కంధము
సప్తమ స్కంధము
అధ్యాయము - ౧
శ్రీహరి ద్వారపాలకునకు సనక సనందనాదులవలన శాపంబు సంభవించుట
అధ్యాయము - ౨
బాలవేషము దాల్చిన యముండు దెలిపెడు సుయజ్ఞోపాఖ్యానము
అధ్యాయము - ౩
బ్రహ్మదేవుండు హిరణ్యకశిపునకు వరము లిచ్చుట
అధ్యాయము - ౪
ప్రహ్లాద చరిత్ర
అధ్యాయము - ౫
హిరణ్యకశిపుండు ప్రహ్లాదుని వివిధోపాయంబుల హింసించుట
అధ్యాయము - ౬
అధ్యాయము - ౭
అధ్యాయము - ౮
శ్రీహరి నరసింహ రూపమున స్తంభమునం దావిర్భవించుట
నరసింహమూర్తి హిరణ్యకశిపుని వధించుట
బ్రహ్మాది దేవతలు నృసింహమూర్తిని వేఱువేఱ స్తుతించుట
అధ్యాయము - ౯
ప్రహ్లాదుండు నరసింహమూర్తిని స్తుతించుట
అధ్యాయము - ౧౦
త్రిపురాసుర సంహారము
అధ్యాయము - ౧౧
నారదుండు ధర్మరాజునకు వర్ణాశ్రమ ధర్మంబులు తెలుపుట
అధ్యాయము - ౧౨
అధ్యాయము - ౧౩
ప్రహ్లాదాజగర సంవాదము
అధ్యాయము - ౧౪
అధ్యాయము - ౧౫
నారదుని పూర్వజన్మ వృత్తాంతము
AndhraBharati AMdhra bhArati - bhAgavatamu - saptama skaMdhamu - vishhaya sUchika ( telugu andhra )