ఇతిహాసములు భాగవతము అష్టమ స్కంధము
అష్టమ స్కంధము
అధ్యాయము - ౧
గజేంద్రమోక్షణ కథ
అధ్యాయము - ౨
అధ్యాయము - ౩
అధ్యాయము - ౪
అధ్యాయము - ౫
అధ్యాయము - ౬
అధ్యాయము - ౭
కూర్మావతార కథా ప్రారంభము
ఈశ్వరుండు దేవబృంద ప్రార్థితుండై హాలాహలమును బానము చేయుట
అధ్యాయము - ౮
పాలకడలిలో నైరావతాదులు జనించుట
శ్రీ విష్ణుమూర్తి మోహినీ స్వరూపంబు నొందుట
అధ్యాయము - ౯
దేవాసుర యుద్ధము
అధ్యాయము - ౧౦
అధ్యాయము - ౧౧
అధ్యాయము - ౧౨
శ్రీహరి తన మోహినీ స్వరూపముచేత నీశ్వరుని మోహింపఁజేయుట
అధ్యాయము - ౧౩
అధ్యాయము - ౧౪
అధ్యాయము - ౧౫
వామన చరిత్ర ప్రారంభము
అధ్యాయము - ౧౬
అధ్యాయము - ౧౭
అధ్యాయము - ౧౮
వామన మూర్త్యావిర్భావము
బలిచక్రవర్తి కడకు వామనమూర్తి యేతెంచుట
అధ్యాయము - ౧౯
అధ్యాయము - ౨౦
వామనమూర్తి విశ్వరూపము నొంది విజృంభించుట
అధ్యాయము - ౨౧
అధ్యాయము - ౨౨
అధ్యాయము - ౨౩
అధ్యాయము - ౨౪
మత్స్యావతార కథ
AndhraBharati AMdhra bhArati - itihAsamulu - bhAgavatamu - aShTamaskaMdhamu - bammera pOtana poetana pothana potanAmAtya pOtanAmAtyuDu andhrabhagavatamu andhrabhaagavatamu pothana bhagavatamu potanabhagavatam ( telugu andhra )