ఇతిహాసములు భాగవతము నవమ స్కంధము
నవమ స్కంధము
అంబరీషోపాఖ్యానము
ఇక్ష్వాకు వంశానుక్రమము
పరమేశ్వర జటాజూట నిర్గత గంగానదీ ప్రవాహ మహిమానువర్ణనము
శ్రీరామ చరిత్రము
భవిష్యద్రా జేతిహాస వర్ణనము
చంద్రవంశ్యులగు రాజుల యితిహాసము
పరశురాముని చరిత్ర
యయాతి చరిత్ర
దేవయాని యయాతిని వరించుట
శుక్రాచార్యులు యయాతికి శాపం బొసంగుట
యయాతి దేవయానికి బస్తోపాఖ్యాన మను వ్యాజంబున స్వవృత్తాంతమును దెలిపెడి కథ
భరతుని చరిత్ర
రంతిదేవుని చరిత్ర
యదువంశ చరిత్ర
వసుదేవుని వంశక్రమానువర్ణనము
AndhraBharati AMdhra bhArati - bhAgavatamu - navama skaMdhamu - vishhaya sUchika ( telugu andhra )