ఇతిహాసములు భాగవతము దశమ(ఉత్తర) స్కంధము
దశమ స్కంధము - ఉత్తర భాగము
ప్రద్యుమ్నోపాఖ్యానము
రతీదేవి ప్రద్యుమ్న సహితయై గగన మార్గమున ద్వారకకుఁ బోవుట
శ్రీకృష్ణుండు లోకాపవాద నివృత్తి కొఱకు శ్యమంతక మణిని దెచ్చుట
శతధన్వుఁడు సత్రాజిత్తును జంపి మణిని నపహరించుట
శ్రీకృష్ణుఁడింద్రప్రస్థ పురంబున కరుగుదెంచుట
సూర్యతనూజ యగు కాళిందిని గృష్ణుండు వరించుట
శ్రీకృష్ణుండు కాళింది మిత్రవింద నాగ్నజితి భద్ర లక్షణ యను వారలఁ బెండ్లాడుట
శ్రీకృష్ణుఁడు సత్యభామతోఁ గూడి మురాసుర నరకాసురుల వధించుట
సత్యభామ నరకాసురునితో యుద్ధము చేయుట
భూదేవి శ్రీకృష్ణుని స్తుతించుట
శ్రీకృష్ణుండు పదాఱువేల కన్యల వరించి దేవలోకమునకుఁ బోయి పారిజాతమును దెచ్చుట
శ్రీకృష్ణుండు కేళీగృహమునందు రుక్మిణితో విరసోక్తులాడుట
రుక్మిణీదేవి శ్రీకృష్ణ లాలితయై యతని స్తుతించుట
కృష్ణుండు రుక్మిణీదేవి నూఱడించుట
అనిరుద్ధుని వివాహ సమయమున బలరాముండు రుక్మి మొదలగు వారిఁ జంపుట
ఉషాపరిణయ కథ, బాణాసురుం డీశ్వర ప్రసాదము నొందుట
చిత్రలేఖ రాజవరులఁ బటంబున లిఖించి చూపి యనిరుద్ధుని దెచ్చుట
ఉషాకన్యకా సంగతుం డగు ననిరుద్ధుని బాణాసురుండు నాగపాశబద్ధుని జేయుట
నారదుని వలన ననిరుద్ధుని వృత్తాంతమును విని కృష్ణుండు బాణాసురుని మీఁదికి దండెత్తుట
బాణాసురునికి సహాయభూతుండగు శివునికిఁ గృష్ణునికి యుద్ధము జరుగుట
వైష్ణవజ్వరముచేఁ బరాజితంబై శైవజ్వరము శ్రీకృష్ణుని స్తుతించుట
బాణాసురుండు రెండవసారి యుద్ధమునకు వచ్చుట
శివుఁడు బాణుని రక్షింప శ్రీకృష్ణుని స్తుతించుట
నృగమహారాజు చరిత్రము
బలరాముడు సుహృద్బంధుజన దర్శనార్థమై బోవుట
శ్రీకృష్ణుండు పౌండ్రక వాసుదేవుని మీఁద దండెత్తుట
బలరాముడు ద్వివిదుండను వానరుని సంహరించుట
బలరాముడు దన హలంబున హస్తినాపురంబును గంగలోఁ ద్రోయఁ బూనుట
షోడశ సహస్ర స్త్రీసంగతుండైన శ్రీకృష్ణుని మహిమ నారదుండు తెలిసికొనుట
జరాసంధ భీతులైన రాజుల పంపున విప్రుండు కృష్ణుని సన్నిధి కేతెంచుట
ధర్మజ రాజసూయాధ్వర రక్షణార్థము కృష్ణుం డింద్రప్రస్థమునకుఁ బోవుట
శ్రీకృష్ణుం డుద్ధవుని యాలోచన చొప్పున ధర్మరాజుపాలికిఁ బోవుట
పాండవులు శ్రీకృష్ణు నెదుర్కొని తోడ్కొని పోవుట
ధర్మరాజు దిగ్విజయార్థము భీమాదులఁ బంపుట
శ్రీకృష్ణ భీమార్జునులు జరాసంధుని వధింపఁ బోవుట
శ్రీకృష్ణ సహాయుండగు భీముండు జరాసంధునితో యుద్ధము సేయుట
కారాగృహ విముక్తులగు రాజులు శ్రీకృష్ణుని స్తుతించుట
సాల్వుండు శివప్రసాదంబున సౌభక విమానంబు వడసి ద్వారకాపురిపై దండెత్తుట
శ్రీకృష్ణమూర్తి దంతవక్త్రుని సంహరించుట
బలరాముండు తీర్థ యాత్రకుఁ జనుట
కుచేలోపాఖ్యానము
శ్రీకృష్ణుఁడు సకుటుంబముగా గ్రహణ స్నానమునకుఁ బోవుట
లక్షణ యను కృష్ణుని యష్టమ భార్య ద్రౌపదీదేవికిఁ దన వివాహ వృత్తాంతముఁ దెలుపుట
నారదాది ఋషులు శ్రీకృష్ణ దర్శనము చేసికొని వసుదేవునిచేఁ గ్రతువు చేయించుట
శ్రీకృష్ణ బలభద్రులు మృతులయిన తమ సహోదరుఁల దెచ్చి దేవకీదేవికిఁ గనఁబఱచుట
సుభద్రాపరిణయము
శ్రీకృష్ణుఁడు ఋషి సమేతుండయి మిథిలానగరంబునకుఁ బోవుట
శ్రుతిగీతలు
విష్ణుసేవా ప్రాశస్త్యము
శివద్రోహంబు సేయంబూనిన వృకాసురుండు విష్ణుమాయచే మడియుట
భృగుమహర్షి త్రిమూర్తుల ప్రాశస్త్యంబు శోధించుటకుఁ బోవుట
శ్రీకృష్ణుండు మృతులయిన విప్రసుతులఁ దెచ్చుట
లీలామానుష విగ్రహుండగు శ్రీకృష్ణుని వంశానుక్రమ వర్ణనము
AndhraBharati AMdhra bhArati - bhAgavatamu - dashama(uttara) skaMdhamu - vishhaya sUchika ( telugu andhra )