ఇతిహాసములు భాగవతము ఏకాదశ స్కంధము
ఏకాదశ స్కంధము
అధ్యాయము - ౧
ఋషి శాపంబున ముసలం బుద్భవించుట
విశ్వామిత్ర వసిష్ఠ నారదాదులు శ్రీకృష్ణ దర్శనము నకు వచ్చుట
వసుదేవునకు నారదుండు విదేహర్షభ సంవాద మను పురాతన పుణ్యకథను దెల్పుట
అధ్యాయము - ౨
ఋషభకుమారుఁ డగు కవి విదేహునకు పరమార్థోపదేశము చేయుట
ఋషభకుమారులకు హరియు నంతరిక్షుండును చేసెడు భాగవత స్వరూపోపదేశము
అధ్యాయము - ౩
ఋషభకుమారులలోఁ బ్రబుద్ధ పిప్పలాహ్వయులు సెప్పెడు పరమార్థోపదేశము
ఋషభకుమారులలో నావిర్హోత్ర ద్రమీళులు తెలుపు పరమార్థోపదేశము
అధ్యాయము - ౪
అధ్యాయము - ౫
ఋషభకుమారులగు చమస కరభాజనులు చేసెడు పరమార్థోపదేశము
బ్రహ్మాదిదేవతలు శ్రీకృష్ణుని వైకుంఠమునకుఁ బిలువ వచ్చుట
అధ్యాయము - ౬
శ్రీకృష్ణుండు దుర్నిమిత్తంబులం గని యాదవులను బ్రభాస తీర్థమునకుఁ బంపుట
శ్రీకృష్ణమూర్తి యుద్ధవునికి పరమార్థోపదేశము చేయుట
అధ్యాయము - ౭
అవధూత యదు సంవాదము
అధ్యాయము - ౮
అధ్యాయము - ౯-౧౬
అధ్యాయము - ౧౭-౧౮
అధ్యాయము - ౧౯
అధ్యాయము - ౨౦
యాదవు లన్యోన్య కలహంబున మడియ శ్రీకృష్ణ బలరాములు వైకుంఠంబున కరుగుట
అధ్యాయము - ౨౧
AndhraBharati AMdhra bhArati - bhAgavatamu - eekaadasha skaMdhamu - vishhaya sUchika ( telugu andhra )