ఇతిహాసములు భాగవతము ద్వాదశ స్కంధము
ద్వాదశ స్కంధము
అధ్యాయము - ౧
భవిష్యన్నరపాల రాజ్యపరిపాలనా కాలనిర్ణయాను వర్ణనము
అధ్యాయము - ౨
అధ్యాయము - ౩
యుగధర్మ ప్రాకృతాది ప్రళయచతుష్టయ వివేచనము
అధ్యాయము - ౪
అధ్యాయము - ౫
పరీక్షిత్తు తక్షకునిచే దష్టుండై మృతినొంద నతని పుత్రుండు సర్పయాగము చేయుట
అధ్యాయము - ౬
వ్యాసుండు వేదమును బురాణముల లోకమందుఁ బ్రవర్తింపఁ జేయుట
అధ్యాయము - ౭
అధ్యాయము - ౮
మార్కండేయోపాఖ్యానము
అధ్యాయము - ౯
అధ్యాయము - ౧౦
అధ్యాయము - ౧౧
చైత్రాది మాసంబుల సంచరించెడు ద్వాదశాదిత్యుల క్రమమును దెలుపుట
AndhraBharati AMdhra bhArati - bhAgavatamu - dvaadasha skaMdhamu - vishhaya sUchika ( telugu andhra )