కీర్తనలు శ్యామా శాస్త్రి సంతతమ్‌ ఎన్నై రక్షిప్పాఇ ఉందన్‌ పాదారవిందత్తై (గీతమ్‌)
పరజు - ఆది
1: సంతతమ్‌ ఎన్నై రక్షిప్పాఇ ఉందన్‌ పాదారవిందత్తై
వందిప్పేన్‌ అనుదినముమ్‌ శిందిప్పేన్‌॥
2: సారసాక్షీ ఎన్‌ మనో విచారత్తై త్తీర్క మికవుం
భారమా ఉన్‌ కడైక్కణ్‌ పారమ్మా॥
3: మేదినియిల్‌ ఉన్నైప్పోల్‌ వేరు దెయ్వముండో శొల్‌ పరం
జోతియే ఎవర్కుమ్‌ అనాదియే॥
4: మానమఱియా మూఠరుమ్‌ తానే తుదిక్కక్‌ కారణం
ఏనమ్మా ఉన్‌ పెరుమై తానమ్మా॥
5: నాదరూపిణీ వీణావినోదినీ కామాక్షీ ఎన్నై
ఆదరి శ్యామకృష్ణ సోదరీ దేవీ॥
AndhraBharati AMdhra bhArati - SyAmA SAstri kIrtanalu - Lyrics ShyAma Sastry kIrtanalu - saMtatam ennai rakShippAi uMdan pAdAraviMdattai (gItam)