Display:
శృంగార సంకీర్తన
రేకు: 10-3
సంపుటము: 10-56
తాళ్లపాక చినతిరుమలాచార్య
రాగము: కాంబోది
ఇరుమొనసూది వని యింపు సేసుకుందుఁ గాని
మరిగి నే మనసిచ్చి మాఁటలాడఁ జాలరా
॥పల్లవి॥
ఆపెతోఁ బురుడువెట్టి ఆడక వుండినఁ గదా
నాపై నీవల పెల్ల నమ్ము కుందును
చూపుల నాపె కెదురుచూడక వుండితేఁగదా
చేపట్టి నాముచ్చ టెల్లాఁ జెప్పుదు నీతోను
॥ఇరు॥
ఇచ్చక మాపె కాడక యీడనె వుండినఁ గదా
ఇచ్చిన నీబాస లెల్ల నియ్యకొందును
కచ్చుపెట్టి యాపెతో నేకతము మానినఁ గదా
తచ్చనలు మాని నీతో దగ్గరి నవ్వుదును
॥ఇరు॥
కడలు దొక్కక నాకాఁగిట నుండినఁ గదా
అడియాలముగఁ గళ లంటుదు నిన్ను
కడువేగ శ్రీవెంకటనాథ నీవె నన్ను
యెడయక వుండఁగానె యితవాయఁ గాకా
॥ఇరు॥
AndhraBharati AMdhra bhArati - telugu కీర్తన సాహిత్యము