Display:
అధ్యాత్మ సంకీర్తన
రేకు: 12-1
సంపుటము: 1-72
తాళ్లపాక అన్నమాచార్య
రాగము: బౌళి
పరదేశిపట్టణమున పదుగురు నేగురుఁ గూడుక
పరగఁగ వరి చెడ నూదర బలిసినయట్లాయ
॥పరదేశి॥
ఊరేలెడి యతఁ డలసత నూరకయుండఁగ నడుముల
వారలు నిక్కపుగర్తలవలె నుండిన గతిని
ధీరత చెడి తను జీవుఁడు దెలియఁగనేరక [1]యుండిన
ధారుణిలోపల దొంగల ధర్మాసనమాయ
॥పరదేశి॥
వొడలంతంతకుఁ జిక్కఁగ నుబ్బినరోగము సుఖమున
కెడమియ్యక నానాఁటికి నేఁచిన చందమున
తడఁబడు [2]విజ్ఞానము గతి దప్పఁగ బలుపగు పట్నము
కడుఁ జెడఁగా మాలవాడ ఘనమైనట్లాయ
॥పరదేశి॥
పొసఁగఁగ నిది గని యధికుడు [3]పుక్కటకాండ్ల నందరిఁ
బసమారిచి [4]మొదలికర్తఁ బాలించిన గతిని
పసగల తిరువేంకటగిరిపతి నాదేహపుఁ బురి నీ-
వసమై వెన్న(న్ను?)కు బండ్లు వచ్చినయట్లాయ
॥పరదేశి॥

[1] నిడురేకు 86- యుండఁగ.

[2] ‘విగ్ఞానము’ అని రేకు.

[3] నిడురేకు 86- వుక్కటి.

[4] నిడురేకు 86- మాలిచి.
AndhraBharati AMdhra bhArati - telugu కీర్తన సాహిత్యము