కీర్తనలు భద్రాచల రామదాసు హరిహరిరామ నన్నరమర చూడకు
కన్నడ - ఆట (ధన్యాసి - ఆది)
పల్లవి:
హరిహరిరామ నన్నరమర చూడకు
నిరతము నీ నామస్మరణ ఏమరను హ..
చరణము(లు):
దశరథనందన దశముఖమర్దన
పశుపతిరంజన పాపవిమోచన హ..
మణిమయభూషణ మంజులభాషణ
రణజయభీషణ రఘుకులపోషణ హ..
పతితపావననామ భద్రాచలధామ
సతతము శ్రీరామదాసునేలుమా రామ హ..
AndhraBharati AMdhra bhArati - bhadrAchala rAmadAsu kIrtanalu - harihariraama nannaramara chuuDaku ( telugu andhra )