కీర్తనలు సదా శివ బ్రహ్మేంద్ర సరస్వతి రాగాది సూచిక
అకారాది సూచిక

ఖేలతి మమ హృదయే రామః - ఖేలతి మమ హృదయే॥అఠాణా - ఆది
నహి రే నహి శంకా కాచిత్‌ - నహి రే నహి శంకా॥ఆనందభైరవి - ఆది (మోహన -)
పూర్ణబోధోఽహం సదానంద - పూర్ణబోధోఽహం॥ కల్యాణి - ఆది (పూర్వీకళ్యాణి- )
భజ రే గోపాలం, మానస - భజ రే గోపాలమ్‌॥కల్యాణి - ఆది (హిందోళ -)
చింతా నాస్తికిల తేషాం - చింతా నాస్తికిల॥కాంభోజి - ఆది (నవరోజ్‌ - )
ప్రతి వారం వారం మానస - భజ రే రఘువీరం॥కాంభోజి - త్రిపుట (- మిశ్రచాపు)
స్మర వారం వారం చేతః - స్మర నందకుమారమ్‌॥కాపీ - ఆది
గాయతి వనమాలీ మధురం - గాయతి వనమాలీ॥కుంతలవరాళి - ఆది (మిశ్రకాపీ -)
పిబ రే రామరసం రసనే - పిబ రే రామరసమ్‌॥ఝంఝోటి - ఆది (యమునాకళ్యాణి -)
ఖేలతి పిండాండే భగవాన్‌ - ఖేలతి పిండాండే॥తోడి - ఆది
స్థిరతా నహి నహి రే, మానస - స్థిరతా నహి నహి రే॥ధనాసరి - ఆది (పున్నాగవరాళి - )
తద్వజ్జీవత్వం బ్రహ్మణి - తద్వజ్జీవత్వమ్‌॥ నవరోజ్‌ - ఆది (కీరవాణి- )
మానస సంచర రే బ్రహ్మణి - మానస సంచర రే॥నవరోజ్‌ - ఆది (సామ -)
సర్వం బ్రహ్మమయం రే రే - సర్వం బ్రహ్మమయమ్‌॥నవరోజ్‌ - ఆది
బ్రహ్మైవాఽహం కిల సద్గురుకృపయా - బ్రహ్మైవాఽహం కిల ॥నాదనామక్రియ - ఆది
ఆనంద పూర్ణ బోధోఽహం సతత - మానంద పూర్ణ బోధోఽహమ్‌॥ మధ్యమావతి - ఝంప
భజ రే రఘువీరం, మానస - భజ రే రఘువీరమ్‌॥మోహన - ఆది (కళ్యాణి- మిశ్రచాపు)
ఆనంద పూర్ణ బోధోఽహం సచ్చి - దానందపూర్ణ బోధోఽహం శివోఽహమ్‌॥శంకరాభరణ - మిశ్ర
భజ రే యదునాథం, మానస - భజ రే యదునాథమ్‌॥సావేరి - ఆది
క్రీడతి వనమాలీ గోష్ఠే - క్రీడతి వనమాలీ ॥సురటి - ఆది (సింధుభైరవి - )
చేతః శ్రీరామం చింతయ - జీమూతశ్యామమ్‌॥సురటి - ఆది
జయ తుంగతరంగే గంగే - జయ తుంగతరంగే॥సురటి - ఆది (కుంతలవరాళి - )
బ్రూహి ముకుందేతి రసనే - బ్రూహి ముకుందేతి॥సురటి - ఆది (కురంజి - )
AndhraBharati AMdhra bhArati - sadASiva brahmEMdra sarasvati kIrtanalu - Sadashiva Brahmendra Saraswathi Lyrics of sadA shiva brahmEMdra sarasvati kIrtanalu - sUchika ( telugu andhra )