కీర్తనలు స్వాతి తిరుణాళ్‌ నవరాత్రి కీర్తనము (మొదటి రోజు) - దేవి జగజ్జనని దేహి కృపయా మమ
శఙ్కరాభరణం - ఆది
పల్లవి:
దేవి జగజ్జనని దేహి కృపయా మమ
తావకచరణభక్తిమ్‌
అనుపలవి:
దేవ మకుటమణి దేదీప్యమాన పాదే
కేవలానన్దపూర్ణే కీరసువాణి వాణి
చరణము(లు):
వీణాపుస్తక రఞ్జిత కరతలవిహసిత కుఞ్జవరేమ్బికే
వేణీమఞ్జిమపుఞ్జ వినిర్జిత వితత ఘనాఘనమాలికే
ఏణీమద వినివారణ నిపుణతరేక్షణ హృతనతపాతకే
శాణోల్లీఢ మహామణిభూషణ శాలిని బుధజనపాలికే
ప్రీణితమునిగేయే ద్రుహిణజాయే పరమమేయే నిరపాయే ॥1॥
సకలకలాలయ శారద హిమకర సదృశవిలాస యుతాననే
మకరవరాఙ్క శరాసనమౌర్వి మహితతరాళక మోహనే
శుకసనకాది మునీశ్వరవిరచిత సున్దరపదయుగ పూజనే
వికతజటా లసితేన్దుకలాపిని విమలసరోజ వరాసనే
వికచకమలపాదే విహతభేదే నిహతఖేదే భృతమోదే ॥2॥
జ్యోతిర్మయ నవహారాయిత సజ్జ్యోతిష తన్త్రవిభూషితే
మాతర్మేదుర మీమాంసాగమమాంసిళితోరు యుగాఞ్చితే
చేతోహరతర శబ్దాగమ కాఞ్చీలతికా గుణశోభితే
పాతకహర పాద్మాదిపురాణ పాదితపాణి విరాజితే
వీతశమలహృద్యే కలితవిద్యే త్రిజగదాద్యే నిరవద్యే ॥3॥
అరుణతరాధర పరిలసదతి మృదుహసిత ద్యుతిపటలోజ్జ్వలే
శరణసమాగత జనపరిపాలన సతతోద్యత కరుణాకులే
పరిజనవిరచిత నవరాత్రోత్సవ పరితోషిత హృదయామలే
కురు కరుణామయి భజనపరే మయి కున్దముకుళరదనే తులే
భూరిశుభకరాణి అఘహరాణీ నుతిపరాణి కరవాణి ॥4॥
AndhraBharati AMdhra bhArati - svAti tiruNAL kIrtanalu - navarAtri kIrtanamu (modaTi rooju) - dEvi jagajjanani dEhi kR^ipayA mama ( telugu andhra )